Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

 

 

Herved bekendtgøres lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 28. august 2003, med de ændringer, der følger af § 17 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, § 10 i lov nr. 593 af 24. juni 2005, § 2 i lov nr. 380 af 3. maj 2006, § 2 i lov nr. 564 af 9. juni 2006 og § 4 og § 5 i lov nr. 565 af 9. juni 2006. Den bekendtgjorte lovtekst gælder først fuldt ud fra 1. januar 2007.

§ 1. Staten i jobcenteret og kommunerne afholder efter bestemmelserne i denne lov udgifter til uddannelse af personer omfattet af stk. 2 på uddannelsesinstitutioner m.fl., der i henhold til Undervisningsministeriets lovgivning er berettigede til at modtage tilskud eller bevilling fra Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Loven gælder for uddannelse af personer, der i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er omfattet af

1) § 2, nr. 1-3,

2) § 2, nr. 4, og som under revalidering modtager revalideringsydelse eller starthjælp, eller som under forrevalidering modtager kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik,

3) § 2, nr. 5, eller

4) § 2, nr. 7, og som i medfør af § 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats deltager i uddannelse.

Loven gælder dog ikke for ordblindeundervisning i henhold til lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne eller for specialundervisning for voksne i henhold til lov om specialundervisning for voksne.

Stk. 3. De uddannelsesinstitutioner m.fl., som loven gælder for, modtager uanset tilskudsbestemmelserne i Undervisningsministeriets lovgivning ikke aktivitetsafhængige tilskud eller bevillinger fra Undervisningsministeriet til uddannelse af de i stk. 2 nævnte personer.

§ 2. De uddannelsesinstitutioner m.fl., der er berettigede til at modtage tilskud eller bevillinger fra Undervisningsministeriet, beregner og opkræver betalingen hos staten i jobcenteret og kommunerne på grundlag af antal årselever og studenterårsværk under uddannelse efter denne lov efter de takster, der er fastsat i finansloven for de pågældende uddannelser i de pågældende år for de pågældende institutioner. For andre institutioner, der finansieres af Undervisningsministeriet, beregner ministeriet en takst pr. årselev, der kan fastsættes på grundlag af de faktiske udgifter, der er forbundet med ordningen. Staten i jobcenteret og kommunerne betaler til institutioner, der er godkendte efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., efter takster eksklusive tilskud til udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms). For institutioner under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, der modtager tilskud fra Undervisningsministeriet, betales efter takster eksklusive tilskud til udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter aftale med beskæftigelsesministeren fastsætte regler om administration af ordningen, herunder om tilmelding, beregning og opkrævning af betaling samt om offentliggørelse af taksterne, jf. stk. 1.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompensationen for institutionernes udgifter til ikkefradragsberettinget købsmoms.

§ 3. Bestemmelserne i §§ 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for de udgifter til skolepraktik, jf. § 19 b, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, som Arbejdsgivernes Elevrefusion afholder efter § 13 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

§ 4. Ved tilmelding og ophør af uddannelsesforløbet skal staten i jobcenteret eller opholdskommunen udfylde en blanket for uddannelsessøgende efter denne lov og aflevere den til uddannelsesinstitutionen. Staten i jobcenteret og kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at tilmelding som uddannelsessøgende efter denne lov finder sted. Undervisningsministeren fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren nærmere regler om indholdet af blanketten, herunder at den uddannelsessøgendes personnummer skal oplyses.

§ 5. De i § 1 nævnte uddannelsesinstitutioner m.fl., der modtager tilskud eller bevillinger fra Undervisningsministeriet, indberetter oplysninger om årselever og studenterårsværk opgjort på grundlag af antallet af elever og studerende, for hvilke der ikke ydes tilskud eller bevilling, jf. § 1, stk. 3, til Undervisningsministeriet til brug for kontrol af tilskudsbetingelser og beregning af tilskud på enkelte områder og til brug for statistik. Denne indberetning skal ske samtidig med indberetningen af øvrige årselever og studenterårsværk på uddannelsen til Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om indholdet af indberetningen og om fremgangsmåden ved indberetningen for den enkelte uddannelsesinstitution under Undervisningsministeriet.

§ 6. For selvejende institutioner under Undervisningsministeriet attesterer institutionernes revision indberetningens rigtighed efter regler fastsat af Undervisningsministeriet.

§ 7. Kommunalbestyrelsen og uddannelsesinstitutionerne har pligt til at give Undervisningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet alle oplysninger, der er nødvendige for administrationen af ordningen.

§ 7 a. (Ophævet).

§ 7 b. Vedkommende minister kan bestemme, at loven også gælder for uddannelse som led i visse tilbud til de personer, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1-3, og for uddannelse til personer, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 4, på uddannelsesinstitutioner m.fl., der er berettigede til at modtage tilskud eller bevilling fra vedkommende ministerium til den pågældende uddannelse.

Stk. 2. Vedkommende minister varetager administrationen af ordningen og har i den forbindelse samme beføjelser, som undervisningsministeren har i henhold til loven.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

§ 9. (Udeladt).

§ 10. (Udeladt).

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 1320 af 20. december 2000 om ændring af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m., hvorved § 1, stk. 1, fik en ændret affattelse, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

 

Ved § 6 i lov nr. 149 af 25. marts 2002 blev lovens titel ændret, §§ 1, 2 og 5 nyaffattet, §§ 4 og 7 ændret, §§ 7 a og 7 b indsat og § 8, stk. 2-5, ophævet. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse m.m.:

§ 10

Stk. 1. § 6 træder i kraft den 1. januar 2003, med virkning for samtlige uddannelsesaktiviteter efter denne dato, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For daghøjskoler træder § 6, nr. 2-7 1) , i kraft den 1. juli 2002 med virkning for uddannelsesaktiviteter fra denne dato.

 

Ved § 68 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 blev § 7 a ændret. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 78

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog (udeladt).

Stk. 2. (Udeladt).

 

Ved § 3 i lov 1080 af 17. december 2002 blev § 2 ændret. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog (udeladt).

Stk. 2. (Udeladt).

 

Ved § 17 i lov nr. 418 af 10. juni 2003 blev lovens titel ændret, § 1 nyaffattet, § 2, stk. 1, og §§ 4, 5 og 7 b ændret. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 24

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. (Udeladt).

 

Ved § 17 i lov nr. 523 af 24. juni 2005 blev lovens § 1, stk. 1, § 2, stk. 1, og § 4 ændret. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 23

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2-6. (Udeladt).

 

Ved § 10 i lov nr. 593 af 24. juni 2005 blev lovens § 1, stk. 1 og 2, § 2, og § 7 ændret og § 7 a ophævet. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2-5. (Udeladt).

 

Ved § 2 i lov nr. 380 af 3. maj 2006 blev lovens § 2, stk. 1, nyaffattet. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. (Udeladt).

Stk. 2. § 2 træder i kraft den 1. januar 2007.

 

Ved § 2 i lov nr. 564 af 9. juni 2006 blev lovens § 1, stk. 2, og § 7 b, stk. 1, nyaffattet og § 4 ændret. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, (Udeladt).

Stk. 2. (Udeladt).

 

Ved § 4 i lov nr. 565 af 9. juni 2006 blev lovens titel, § 1, stk. 2, og § 7 b, stk. 1, ændret. Ved § 5 i lov nr. 565 af 9. juni 2006 blev lovens § 1, stk. 2, 1. pkt., og § 7 b, stk. 1, nyaffattet. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2006.

Stk. 2. (Udeladt) § 5 , træder dog først i kraft den 1. januar 2007.

 

Undervisningsministeriet, den 27. november 2006

Bertel Haarder

/Henrik Thode

Officielle noter

1) Dvs. samtlige ændringer bortset fra ændringen af lovens titel