Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om bonus til elever i
ungdomsuddannelse med lønnet praktik

 

Herved bekendtgøres lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik, jf. lovbekendtgørelse nr. 220 af 20. marts 2006, med de ændringer, der følger af § 20 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, § 40 i lov nr. 523 af 6. juni 2007 og § 13 i lov nr. 561 af 6. juni 2007. Den bekendtgjorte lovtekst gælder først fuldt ud fra 1. januar 2008.

§ 1. Staten yder bonus til elever, der har gennemført en erhvervsuddannelse, og til elever, der har gennemført en uddannelse, der efter beslutning truffet af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion kan sidestilles med erhvervsuddannelser, jf. § 4, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Stk. 2. Bonus kan dog kun optjenes af elever, der er fyldt 18 år, jf. § 2, stk. 3.

Stk. 3. Der ydes ikke bonus for at gennemføre en uddannelse til elever, for hvilke arbejdsgiveren har været berettiget til voksensats efter de regler, der er fastsat af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion i forbindelse med udbetaling af lønrefusion efter lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

§ 2. Bonus udbetales i juni måned efter, at eleven har gennemført sin uddannelse. Bonus udgør højst 83,33 kr. pr. måned, hvor eleven har været under uddannelse.

Stk. 2. Bonus optjenes i de måneder, hvor eleven har været under uddannelse i henhold til en skriftlig uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, og i de måneder, hvor eleven eventuelt har været i skolepraktik.

Stk. 3. Optjening af bonus begynder den 1. i den kalendermåned, hvor uddannelsesforholdet i henhold til stk. 2 er begyndt, dog tidligst fra den 1. i den måned, hvor eleven fylder 18 år. Optjeningen ophører med udgangen af den måned, hvor uddannelsen er gennemført.

§ 3. Bonusordningen administreres af Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion fastsætter regler om udbetaling af bonus. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion fastsætter efter aftale med undervisningsministeren nærmere regler om de oplysninger, som elever og arbejdsgivere vil være forpligtet til at afgive til AER og skolerne, og som skolerne skal afgive til AER, jf. § 26 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. Oplysningerne fra arbejdsgivere kan indhentes i elektronisk form. Undervisningsministeren kan bestemme, at skoler skal overføre oplysningerne elektronisk.

§ 3 a. Arbejdsgivernes Elevrefusion kan til brug for administrationen af denne lov få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister § 7.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter de oplysninger, der er nødvendige til vurdering af, om en elev er berettiget til bonus, samt til beregning af og udbetaling af bonus. Der kan herunder ske samkøring og sammenstilling af oplysninger til brug for kontrol af indkomst- og aldersoplysninger i forbindelse hermed.

§ 4. Undervisningsministeriet afholder udgiften til bonus samt administrationen af bonusordningen. AER indsender et budget til Undervisningsministeriet over de forventede udgifter til bonus og administrationsudgifter. Undervisningsministeriet udbetaler forskudsvis et beløb til AER til dækning af udgifter til bonus og administrationsudgifter.

§ 5. Kapitel 7 a om tilbagebetaling og udpantningsret i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion finder tilsvarende anvendelse for udbetalt bonus. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion kan beslutte, at bonusbeløbet eller en del af beløbet ikke skal tilbagebetales, eller give henstand med tilbagebetalingen.

Stk. 2. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion et særskilt regnskab for bonus. §§ 24 og 25 om regnskab og revision i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. § 28 om straf og § 31 om AER's oplysningspligt over for Undervisningsministeriet i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion finder tilsvarende anvendelse i denne lov.

§ 6. AER’s afgørelser efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 7. Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

Stk. 2. Udbetaling af bonus i juni 2001 sker på grundlag af uddannelse i perioden fra den 1. marts 2000 til den 28. februar 2001.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Ved § 1 i lov nr. 1154 af 7. december 2005 fik § 1, stk. 1 og stk. 3, § 2, stk. 1 – 3, og § 3, 4. pkt., ændret affattelse, § 2, stk. 4, blev ophævet og § 3, 5. pkt., blev indsat. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2. § 1, nr. 3 1) , har virkning for bonus, der er optjent fra 1. marts 2005, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bonus, der er optjent fra 1. marts 2005 af elever, der senest den 31. december 2005 afslutter deres uddannelsesforløb, uden at uddannelsen er gennemført, udbetales i juni 2006 efter de gældende regler på optjeningstidspunktet. Uddannelsesinstitutionerne orienterer Arbejdsgivernes Elevrefusion om, hvilke elever der kan opnå bonus efter denne bestemmelse. Undervisningsministeren kan bestemme, at orienteringen skal ske elektronisk.

 

Ved § 20 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 blev § 3 a indsat. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 23

Stk. 1. (Udeladt).

Stk. 2. (Udeladt) §§ 18-21 træder i kraft den 1. juni 2006.

Stk. 3. (Udeladt).

 

Ved § 40 i lov nr. 523 af 6. juni 2007 blev § 5, stk. 3, ændret. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 47

Loven træder i kraft den 1. januar 2008.

§ 48

Stk. 1. Loven finder anvendelse også på tidligere stiftede fordringer, som ikke inden ikrafttrædelsesdagen er forældet efter de hidtil gældende regler. Forældelse indtræder dog tidligst den 1. januar 2011, medmindre fordringen inden dette tidspunkt ville være forældet såvel efter de hidtil gældende bestemmelser som efter de bestemmelser, der gælder efter lovens ikrafttræden (udeladt).

Stk. 2. Afbrydelse af forældelse, der har fundet sted før lovens ikrafttræden, har fortsat virkning som afbrydelse, selv om den ikke er sket på den efter lovens ikrafttræden foreskrevne måde.

Stk. 3-8. (Udeladt).

 

Ved § 13 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 blev § 1, stk. 1, ændret. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (Udeladt).

§§ 17 og 18

(Udeladt).

§ 19

Elever i landbrugsuddannelserne og de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, der gennemfører uddannelse efter de regler, der er nævnt i § 17, stk. 3 2) , eller § 18, stk. 2 3) , og deres praktikvirksomheder, bevarer deres hidtidige rettigheder til ydelser efter

1) (Udeladt),

2) (Udeladt),

3) § 1 i lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik, jf. lovbekendtgørelse nr. 220 af 20. marts 2006, og

4) (Udeladt).

Undervisningsministeriet, den 14. juli 2007

Bertel Haarder

/Sanne Maaløe-Andersen

Officielle noter

1) § 1, nr. 3, nyaffatter § 2, stk. 1, i lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik.

2) Ved § 17, stk. 1, i lov nr. 561 af 6. juni 2007 blev lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser ophævet. Ved § 17, stk. 3, blev regler fastsat i medfør af den lov opretholdt indtil de ophæves eller afløses af nye regler fastsat i medfør af lov om erhvervsuddannelser.

3) Ved § 18, stk. 1, i lov nr. 561 af 6. juni 2007 blev lov om landbrugsuddannelser ophævet. Ved § 18, stk. 2, blev regler om uddannelsen til faglært landmand (landbrugets grunduddannelse) og landbrugets overbygningsuddannelser fastsat i medfør af den lov opretholdt, indtil de ophæves eller afløses af nye regler fastsat i medfør af lov om erhvervsuddannelser.

Redaktionel note
  • Forskriften har ved en fejl været indlagt i Retsinformation som nummer 906. Forskriften er genindlagt den 26. juli 2007 som nummer 905, der er det korrekte nummer.