Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Statistik

 

Herved bekendtgøres lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 21. december 1992 med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 295 af 2. maj 2000.

§ 1. Som central myndighed for den danske statistik oprettes Danmarks Statistik, der

1) indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger vedrørende samfundsforhold, eventuelt i samarbejde med kommunale og andre statistiske organer,

2) kan påtage sig indsamling, bearbejdelse og offentliggørelse af statistiske oplysninger for kommuner, organisationer og private virksomheder m.v.,

3) forestår eller medvirker ved indretning og udnyttelse af offentlige myndigheders centrale registre, der tjener til varetagelse af administrative opgaver for det offentlige og erhvervslivet, og som kan anvendes til statistiske formål,

4) kan bistå udvalg og kommissioner i statistiske spørgsmål,

5) kan udarbejde statistiske analyser og prognoser,

6) varetager opgaver vedrørende internationalt statistisk samarbejde.

    Stk. 2. Danmarks Statistik skal i øvrigt efter økonomiministerens bestemmelse forestå tilvejebringelsen af statistiske oplysninger til brug for den statslige administration og lovgivningsmagten.

    Stk. 3. Påtænker en offentlig myndighed eller institution at påbegynde indsamling og bearbejdelse af statistiske oplysninger, skal Danmarks Statistik underrettes herom med henblik på forhandling om samordning.

§ 2. Danmarks Statistik er en selvstændig institution og ledes af en styrelse, der består af rigsstatistikeren som formand og 6 andre medlemmer med indsigt i samfundsforhold, herunder erhvervs- og arbejdsforhold. De 6 medlemmer beskikkes for højst 4 år ad gangen af økonomiministeren. Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

    Stk. 2. Rigsstatistikeren udnævnes af kongen. Økonomiministerens indstilling om udnævnelse afgives efter samråd med styrelsen.

§ 3. Styrelsen træffer beslutning om Danmarks Statistiks arbejdsplan i overensstemmelse med bestemmelserne i § 1, stk. 1, og fastsætter retningslinier for behandlingen af de i § 1, stk. 3, nævnte samordningsspørgsmål samt spørgsmål om samordning af offentlig og ikke-offentlig statistik.

    Stk. 2. Styrelsen træffer beslutning om, i hvilket omfang og på hvilken måde de i § 3 a og §§ 8-12 nævnte oplysninger skal indhentes. Økonomiministeren kan dog fastsætte begrænsninger med hensyn til tilvejebringelsen af oplysninger efter §§ 8-12, som det statistiske departement ikke i de ved lovens ikrafttræden gældende love eller administrative bestemmelser havde hjemmel til at kræve afgivet.

    Stk. 3. Styrelsen kan efter aftale med Danmarks Nationalbank i nærmere bestemt omfang overlade til Danmarks Nationalbank at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger inden for det finansielle område. Ligeledes kan styrelsen pålægge de finansielle virksomheder at afgive de i § 8, stk. 1, nr. 3 anførte oplysninger til Danmarks Nationalbank efter dennes anmodning.

    Stk. 4. Forslag til Danmarks Statistiks budget afgives til økonomiministeren efter godkendelse af styrelsen. Styrelsen træffer i øvrigt beslutning i spørgsmål af større økonomisk betydning, herunder fastsættelsen af retningslinier for vederlag for de i § 1, stk. 1, punkt 2, nævnte opgaver for kommuner, organisationer, private virksomheder m.v.

    Stk. 5. Styrelsen kan nedsætte rådgivende udvalg.

    Stk. 6. Styrelsen tager i øvrigt stilling til spørgsmål, som forelægges af rigsstatistikeren.

§ 3 a. Økonomiministeren kan efter indstilling fra styrelsen fastsætte de regler, der er nødvendige for gennemførelsen eller anvendelsen her i landet af De Europæiske Fællesskabers retsakter om indhentning og bearbejdning af statistiske oplysninger.

    Stk. 2. Økonomiministeren kan efter indstilling fra styrelsen fastsætte bestemmelser om fravigelse af regler i retsakterne i det omfang, disse indeholder adgang hertil.

    Stk. 3. For så vidt angår spørgsmål i retsakterne, som henhører under andre ministeriers ressort, udøves beføjelserne i stk. 1 og 2 af den pågældende minister.

§ 4. Rigsstatistikeren har den faglige og administrative ledelse af Danmarks Statistik.

    Stk. 2. Danmarks Statistiks personaleforhold hører under økonomiministeren.

    Stk. 3. De sager inden for Danmarks Statistiks forretningsområde, hvis afgørelse efter lovgivningen hører under økonomiministeren, forelægges af rigsstatistikeren direkte for ministeren.

§ 5. Økonomiministeren kan nedsætte et udvalg til formidling af samarbejdet mellem Danmarks Statistik og andre offentlige myndigheder og institutioner. Økonomiministeren fastsætter efter samråd med styrelsen udvalgets forretningsorden.

§ 6. Offentlige myndigheder og institutioner skal inden for rammerne af den af styrelsen fastlagte arbejdsplan efter anmodning fra Danmarks Statistik meddele de oplysninger, de er i besiddelse af.

    Stk. 2. Udveksling af dokumenter indeholdende statistiske oplysninger mellem Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank i forbindelse med udarbejdelse af finansiel statistik og ved opgørelse af Danmarks mellemværender med udlandet medfører ikke i sig selv, at dokumenterne bliver undergivet aktindsigt i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen.

§ 7. (Ophævet)

§ 8. Alle erhvervsdrivende skal efter anmodning fra Danmarks Statistik afgive oplysninger om følgende:

1) virksomhedens art, beliggenhed og ejerforhold, arealanvendelse, anlæg og materiel, personel, arbejds- og lønforhold, produktion, herunder udført transport og præsterede serviceydelser i øvrigt, ordrebeholdninger samt bevægelser heri, omsætning og priser, lønudgift, varekøb, driftsudgifter i øvrigt, investeringsudgifter og lager,

2) for landbrug, gartneri og skovbrug endvidere om høstudbytte, husdyrhold og pelsdyr,

3) for finansielle virksomheder endvidere om:

a) arten og omfanget af samt vilkårene for ydede eller formidlede kreditter og modtagne indskud,

b) oplysninger om til hvilke grupper af debitorer lånene er ydet og fra hvilke grupper af kreditorer indskuddene er modtaget, samt

c) oplysninger til belysning af finansielle og monetære forhold i øvrigt, herunder om balance- og driftposter, posternes fordeling på instrumenttyper og karakteristika, om forretningsomfang med og vilkår for forskellige kundegrupper samt om udstedelse og beholdning af værdipapirer,

4) for banker og sparekasser yderligere om den pålydende værdi af ejerpantebreve, der modtages som sikkerhed for byggelån.

    Stk. 2. Selskaber, foreninger, institutioner o. lign., der ikke driver erhvervsvirksomhed, skal efter anmodning fra Danmarks Statistik afgive oplysninger om virksomhedens art, beliggenhed og ejerforhold, arealanvendelse, personel, arbejds- og lønforhold, lønudgift, investeringsudgift og om aktiver og passiver og bevægelsen i disse.

    Stk. 3. Ud over de oplysninger, der skal afgives i henhold til stk. 1 eller 2, skal der for skoler og andre undervisningsinstitutioner efter anmodning fra Danmarks Statistik afgives oplysninger om de enkelte elevers uddannelsesforløb, uddannelsesretning, klassetrin og aflagte eksaminer.

    Stk. 4. Ud over de oplysninger, der skal afgives i henhold til stk. 1 eller 2, skal der for institutioner for børn, unge, ældre, syge og handicappede m.v. efter anmodning fra Danmarks Statistik afgives oplysninger om ydelsernes art, de indskrevne personer og pladsforhold.

    Stk. 5. Fremsætter en landsomfattende organisation af erhvervsdrivende ønske om, at der inden for det pågældende erhverv tilvejebringes statistiske oplysninger ud over de i stk. 1 angivne, kan økonomiministeren efter indstilling fra styrelsen påbyde afgivelse af sådanne oplysninger til Danmarks Statistik.

§ 9. Når indførsel fra og udførsel til udlandet samt varehandel mellem Grønland, Færøerne og det øvrige Danmark ikke omfattes af retsakter om indhentning og bearbejdning af statistiske oplysninger vedtaget af De Europæiske Fællesskaber, skal varemodtagere og vareafsendere meddele oplysning om de ind- og udførte varers værdi, art og mængde, afsendelsesland, oprindelsesland, bestemmelsesland samt transportforhold. Foretages ind- eller udførslen eller den nævnte varehandel ved andre end de egentlige varemodtagere eller vareafsendere, f.eks. af klarerere eller speditører, skal disse give oplysninger om de egentlige varemodtageres eller vareafsenderes navne og adresser.

    Stk. 2. De nærmere bestemmelser om afgivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger fastsættes af skatteministeren efter indstilling fra styrelsen.

§ 9 a. Erhvervsdrivende, der sælger serviceydelser til kunder i udlandet eller køber serviceydelser i udlandet, skal efter anmodning fra Danmarks Statistik afgive oplysninger om serviceydelsernes værdi og art samt om, hvilket land serviceydelserne er leveret til eller modtaget fra.

§ 10. Til brug ved opgørelsen af betalings- og kapitalbalancen over for udlandet skal enhver, der har økonomiske mellemværender med udlandet, efter anmodning afgive oplysninger til Danmarks Statistik om indtægter fra og udgifter til udlandet samt om gæld til og tilgodehavender i udlandet.

§ 11. Ejere og lejere af boliger og af lokaler, der anvendes til erhverv, skal efter anmodning fra Danmarks Statistik afgive oplysninger for hver enkelt bolig eller virksomhed om husleje, lejerindskud, boligens eller lokalernes beliggenhed, størrelse, indretning og anvendelse samt, for så vidt angår boliger, antallet af beboere.

    Stk. 2. Ejere og lejere af boliger skal efter anmodning fra Danmarks Statistik afgive de yderligere oplysninger, der er nødvendige ved beregningen af nettoprisindekset.

§ 12. Til brug for tilvejebringelse af en indtægtsstatistik skal erhvervsdrivende efter anmodning fra Danmarks Statistik afgive oplysninger om omsætning, varekøb, omkostninger og avanceberegning, af- og nedskrivninger, henlæggelser og overførsler, udbytter, renteindtægter og -udgifter samt indtægter og udgifter ved bivirksomhed i øvrigt, betalte eller beregnede skatter og afgifter.

    Stk. 2. Til belysning af investerings- og kapitalforhold skal erhvervsdrivende endvidere efter anmodning fra Danmarks Statistik afgive oplysninger om aktiver og passiver samt bevægelsen i disse.

§ 12 a. Med henblik på statistiske opgørelser over tinglysningen af sælgerpantebreve skal enhver, der til tinglysning indleverer et pantebrev, der udgør en del af berigtigelsen af købesummen i forbindelse med omsætning af fast ejendom, forsyne dokumentet med påtegningen 'Sælgerpantebrev'.

§ 13. Den, der undlader rettidigt at meddele de oplysninger, der kræves efter regler fastsat i medfør af § 3 a, efter §§ 8-12 a eller retsakter om indhentning og bearbejdning af statistiske oplysninger vedtaget af De Europæiske Fællesskaber, eller som forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige oplysninger, straffes med bøde.

    Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

    Stk. 3. I sager angående de oplysninger, der omtales i § 9, kan bøde pålægges efter reglerne i toldloven.

    Stk. 4. Overskridelse af frister for indsendelse af oplysninger, der kræves efter forordninger vedtaget af De Europæiske Fællesskaber om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstaterne, straffes ikke, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed, men der pålægges den oplysningspligtige en ekspeditionsafgift på 550,- kr. Ekspeditionsafgift med tillæg af omkostninger kan inddrives ved udpantning.

    Stk. 5. Danmarks Statistik kan fritage den oplysningspligtige for betaling af ekspeditionsafgiften, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt.

    Stk. 6. Økonomiministeren fastsætter efter indstilling fra styrelsen de nærmere regler om pålæggelse og opkrævning af ekspeditionsafgiften.

§ 14. Loven træder i kraft den 1. juli 1966.

    Stk. 2.(Overgangsbestemmelser, udeladt)

§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne.

    Stk. 2. § 3 a gælder ikke for Grønland.

 

Lov nr. 295 af 2. maj 2000, der vedrører affattelsen af § 3, stk. 3, § 6, stk. 2, § 8, stk. 1, nr. 3, § 8, stk. 3 og 4, § 9 a, og § 13, stk. 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6. Loven træder i kraft den 15. maj 2000.

I samme lovs § 7 fastsættes, at ændringerne ikke gælder for Grønland, men at de ved kongelig anordning kan sættes i kraft på Grønland med de afvigelser, som landsdelens særlige forhold tilsiger.

Økonomiministeriet, den 22. juni 2000

Marianne Jelved

/Marianne Petersen