Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love

(Hjemmel til, at Danmarks Nationalbank kan udarbejde finansiel statistik, samt tilpasning af lovgivningen som følge af oprettelsen af Det Centrale Virksomhedsregister og indførelse af et fælles virksomhedsnummer (CVR-nr.) i de offentlige registre)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 21. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Styrelsen kan efter aftale med Danmarks Nationalbank i nærmere bestemt omfang overlade til Danmarks Nationalbank at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger inden for det finansielle område. Ligeledes kan styrelsen pålægge de finansielle virksomheder at afgive de i § 8, stk. 1, nr. 3, anførte oplysninger til Danmarks Nationalbank efter dennes anmodning.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

2. I § 6 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Udveksling af dokumenter indeholdende statistiske oplysninger mellem Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank i forbindelse med udarbejdelse af finansiel statistik og ved opgørelse af Danmarks mellemværender med udlandet medfører ikke i sig selv, at dokumenterne bliver undergivet aktindsigt i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen.«

3. § 8, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) for finansielle virksomheder endvidere om:

a) arten og omfanget af samt vilkårene for ydede eller formidlede kreditter og modtagne indskud,

b) oplysninger om, til hvilke grupper af debitorer lånene er ydet, og fra hvilke grupper af kreditorer indskuddene er modtaget, samt

c) oplysninger til belysning af finansielle og monetære forhold i øvrigt, herunder om balance- og driftsposter, posternes fordeling på instrumenttyper og karakteristika, om forretningsomfang med og vilkår for forskellige kundegrupper samt om udstedelse og beholdning af værdipapirer,«.

4. I § 8 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Ud over de oplysninger, der skal afgives i henhold til stk. 1 eller 2, skal der for skoler og andre undervisningsinstitutioner efter anmodning fra Danmarks Statistik afgives oplysninger om de enkelte elevers uddannelsesforløb, uddannelsesretning, klassetrin og aflagte eksaminer.

    Stk. 4. Ud over de oplysninger, der skal afgives i henhold til stk. 1 eller 2, skal der for institutioner for børn, unge, ældre, syge og handicappede m.v. efter anmodning fra Danmarks Statistik afgives oplysninger om ydelsernes art, de indskrevne personer og pladsforhold.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

5. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a. Erhvervsdrivende, der sælger serviceydelser til kunder i udlandet eller køber serviceydelser i udlandet, skal efter anmodning fra Danmarks Statistik afgive oplysninger om serviceydelsernes værdi og art samt om, hvilket land serviceydelserne er leveret til eller modtaget fra.«

6. § 13, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

I lov nr. 417 af 22. maj 1996 om Det Centrale Virksomhedsregister foretages følgende ændringer:

1. § 18, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Oplysning om en fuldt ansvarlig deltagers private bopæl, når denne ikke er sammenfaldende med virksomhedsadressen, må ikke videregives til private i forbindelse med udtræk af grupper af juridiske enheder eller produktionsenheder. Økonomiministeren kan i øvrigt fastsætte regler om, i hvilket omfang oplysning om navnet på en fuldt ansvarlig deltager, der er en fysisk person, samt hvorvidt og i hvilket omfang oplysning om dennes private bopæl kan videregives til private.«

2. § 22, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 3

I lov nr. 348 af 9. juni 1993 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge, som ændret ved § 12 i lov nr. 1056 af 23. december 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 1, ændres to steder »SE-nummer« til: »CVR-nummer«.

§ 4

I lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 591 af 13. juli 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 38, stk. 1, ændres to steder »SE-nummer« til: »CVR-nummer«.

§ 5

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 564 af 2. juli 1999, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 170 af 15. marts 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 3 A, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Identitetsoplysningerne skal omfatte navn, adresse og personnummer (CPR-nr.). Har ejeren m.v. ikke CPR-nr., men virksomhedsnummer (CVR-nr.), oplyses CVR-nr. Har ejeren m.v. heller ikke CVR-nr., men stamnummer som erhvervsdrivende (SE-nr.), oplyses dette. Har ejeren m.v. hverken CPR-nr., CVR-nr. eller SE-nr., oplyses fødselsdatoen, når ejeren m.v. er en fysisk person.«

2. I § 7, stk. 2, nr. 5, indsættes efter »CPR-nr.«: », CVR-nr.«

3. I § 7 B, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »CPR-nr.«: », CVR-nr.«

4. I § 8 H, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »personnummer (CPR-nr.)«: », virksomhedsnummer (CVR-nr.)«

5. I § 10 A, stk. 2, 1. pkt., ændres »om ejerens navn og adresse samt personnummer (CPR-nr.) eller stamnummer for erhvervsvirksomhed (SE-nr.)« til: »om ejerens identitet som angivet i § 3 A, stk. 2.«

6. § 11 A, stk. 4, nr. 1, affattes således:

»1) Ejerens navn, adresse og personnummer (CPR-nr.). Har ejeren ikke CPR-nr., men virksomhedsnummer (CVR-nr.), oplyses dette. Har ejeren heller ikke CVR-nr., men stamnummer som erhvervsdrivende (SE-nr.), oplyses dette. Har ejeren hverken CPR-nr., CVR-nr. eller SE-nr., oplyses fødselsdatoen, når ejeren er en fysisk person.«

7. § 11 B, stk. 4, nr. 1, affattes således:

»1) Ejerens navn, adresse og personnummer (CPR-nr.). Har ejeren ikke CPR-nr., men virksomhedsnummer (CVR-nr.), oplyses dette. Har ejeren heller ikke CVR-nr., men stamnummer som erhvervsdrivende (SE-nr.), oplyses dette. Har ejeren hverken CPR-nr., CVR-nr. eller SE-nr., oplyses fødselsdatoen, når ejeren er en fysisk person.«

8. § 11 C, stk. 3, nr. 1, affattes således:

»1) Ejerens navn, adresse og personnummer (CPR-nr.). Har ejeren ikke CPR-nr., men virksomhedsnummer (CVR-nr.), oplyses dette. Har ejeren heller ikke CVR-nr., men stamnummer som erhvervsdrivende (SE-nr.), oplyses dette. Har ejeren hverken CPR-nr., CVR-nr. eller SE-nr., oplyses fødselsdatoen, når ejeren er en fysisk person. Tilsvarende skal oplysning gives om eventuelt andre forsikrede eller begunstigede efter policen.«

§ 6

Loven træder i kraft den 15. maj 2000.

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1, 3 og 4 kan ved kongelig anordning sættes i kraft i Grønland, og §§ 3 og 4 kan ved kongelig anordning sættes i kraft på Færøerne med de afvigelser, som landsdelenes særlige forhold tilsiger.

Givet på Schackenborg, den 2. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens navn:
JOACHIM
Prins til Danmark
Rigsforstander

/Marianne Jelved