Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., byggeloven og lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.

(Udvidelse af bygherrekredsen til alment byggeri og klagebehandling)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 662 af 8. august 2002, som ændret ved § 75 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og § 6 i lov nr. 402 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, 2. pkt., ændres »som sit eneste formål har« til: »har som formål«.

2. I § 9, stk. 1, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:

»Et alment andelsselskab kan tillige påtage sig at opføre almene boliger med henblik på overdragelse efter § 116, stk. 2.«

3. I § 16 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. § 16, stk. 1, 2. pkt., finder ikke anvendelse for bygherrer, der ikke er almene, jf. § 116, stk. 2. Ved overdragelse til en almen boligorganisation efter § 116, stk. 2, sker overdragelse til en særlig afdeling.«

4. I § 27, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »almene boligorganisationer«: »med henblik på overdragelse efter § 116, stk. 2, eller«.

5. I § 27, stk. 2, ændres »eller til en anden almen boligorganisation« til: », til en anden almen boligorganisation eller til en selvejende almen ældreboliginstitution efter § 116, stk. 2«.

6. I § 27, stk. 3, indsættes efter »landets faste ejendomme«: », jf. dog § 116, stk. 3«.

7. I § 115, stk. 1, indsættes efter »almen boligorganisation«: », jf. dog § 116, stk. 2«.

8. I § 115, stk. 2, indsættes efter »selvejende institutioner«: », jf. dog § 116, stk. 2«.

9. Efter § 115 indsættes:

»§ 116. Det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens tilsagn til almene boligorganisationer efter § 115, stk. 1, nr. 1, og til selvejende almene ældreboliginstitutioner efter § 115, stk. 2, nr. 1, samt tilsagn til selvejende almene ældreboliginstitutioner om nybyggeri efter kapitel 9 a, at den, som modtager tilsagnet, er udpeget på baggrund af en åben konkurrence blandt bygherrer som nævnt i stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan på baggrund af den i stk. 1 nævnte konkurrence udpege og meddele tilsagn om ydelsesstøtte til nybyggeri efter § 115, stk. 1, nr. 1, § 115, stk. 2, nr. 1, og kapitel 9 a til almene boligorganisationer og selvejende almene ældreboliginstitutioner. Kommunalbestyrelsen kan tillige meddele tilsagn om støtte til almene boligorganisationer, selvejende almene ældreboliginstitutioner, almene forretningsførerorganisationer, almene andelsselskaber og andre bygherrer, som påtager sig at opføre almene boliger med henblik på overdragelse senest på ibrugtagningstidspunktet til en almen boligorganisation eller en selvejende almen ældreboliginstitution. Selvejende almene ældreboliginstitutioner kan dog kun påtage sig at opføre almene ældreboliger. Det er en forudsætning for tilsagnet til en bygherre, der opfører almene boliger med henblik på overdragelse, at der senest på tilsagnstidspunktet foreligger en aftale om overdragelsen til en almen boligorganisation eller en selvejende almen ældreboliginstitution.

Stk. 3. Ved overdragelse efter stk. 2 fastsættes overdragelsessummen svarende til de udgifter, som på overdragelsestidspunktet kan indgå i byggeriets anskaffelsessum. I det omfang der er udbetalt grundkapitallån og optaget støttede realkreditlån, indtræder erhververen som debitor for disse lån.

Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at stk. 1 i særlige tilfælde ikke finder anvendelse.«

10. § 121, 1. pkt., udgår, og i stedet indsættes som nye punktummer:

»Såfremt almene ældreboliger opføres eller indrettes af en kommune, en amtskommune eller en selvejende almen institution eller opføres efter § 116, stk. 2, med henblik på overdragelse til en selvejende almen ældreboliginstitution, indskyder kommunen eller amtskommunen grundkapital. Opføres boligerne efter § 116, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen stille krav om bankgaranti for grundkapitallånet. Bankgarantien skal bestå, til byggeriet er overdraget til en selvejende institution og pantebrevet er tinglyst uden retsanmærkninger.«

11. I § 125, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Opføres boligerne efter § 116, stk. 2, kan Landsbyggefonden stille krav om bankgaranti for grundkapitallånet. Bankgarantien skal bestå, til byggeriet er overdraget til en almen boligorganisation og pantebrevet er tinglyst uden retsanmærkninger.«

12. I § 143, stk. 3, indsættes efter »§§ 115,«: »116, stk. 1-3,«.

13. I § 143 a, stk. 1, og § 143 b, stk. 1, indsættes efter »en selvejende institution« : »jf. dog § 116, stk. 2,«.

14. I § 167 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Bygherrer, som opfører almene boliger med henblik på overdragelse efter § 116, stk. 2, skal på forlangende give økonomi- og erhvervsministeren, kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden alle oplysninger, som er nødvendige for byggeriets gennemførelse.«

§ 2

I byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998, som ændret ved lov nr. 228 af 31. marts 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk. 1, ændres »by- og boligministeren« til: »Københavns Overpræsidium«.

2. § 31, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Økonomi- og erhvervsministeren kan bemyndige Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond til at udpege og notificere godkendelses-, kontrol-, certificerings- eller prøvningsorganer i henhold til de i stk. 1 nævnte direktiver. Reglerne om Den Danske Akkreditering- og Metrologifonds priser (gebyrer) for akkreditering m.v. finder tilsvarende anvendelse ved udpegning og notifikation. De afgørelser, som Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond træffer efter 1. og 2. pkt., kan ikke påklages til en administrativ myndighed.«

3. § 31, stk. 6, ophæves.

4. Efter § 31 indsættes:

»§ 31 A. Henlægger økonomi- og erhvervsministeren sine beføjelser efter loven til Erhvervs- og Boligstyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgang, herunder at klager ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 3

I lov nr. 212 af 30. marts 1999 om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., som ændret ved § 2 i lov nr. 420 af 6. juni 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 23, stk. 1, 3 (to steder) og 4, ændres »by- og boligministeren« til: »Københavns Overpræsidium«.

§ 4

Stk. 1. § 1 og § 2, nr. 2 og 3, træder i kraft den 1. januar 2003. § 2, nr. 1 og 4, og § 3 træder i kraft den 1. april 2003.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at bestemmelsen i § 116, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 9, ikke finder anvendelse for tilsagn, som meddeles inden den 1. juli 2003, såfremt der inden den 6. november 2002 er indgået forhåndsaftale om byggeriet eller planlægningen er så fremskreden, at udpegning af en anden bygherre vil fordyre byggeriet eller på anden måde vil være uhensigtsmæssig.

Stk. 3. § 2, nr. 1, og § 3 finder anvendelse på klager, der indgives den 1. april 2003 eller derefter. For klager, der indgives inden den 1. april 2003, anvendes de hidtil gældende regler.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen