Dokumentet er Historisk
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om elektriske stærkstrømsanlæg og
elektrisk materiel 1)

 

Herved bekendtgøres lov nr. 251 af 6. maj 1993 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel med de ændringer, der følger af lov nr. 898 af 16. december 1998, § 5 i lov nr. 316 af 22. maj 2002 og § 2 i lov nr. 458 af 10. juni 2003.

Kapitel 1

Lovens formål

§ 1. Loven har til formål under hensyn til de tekniske muligheder, den samfundsmæssige udvikling, Danmarks internationale forpligtelser og ud fra en samfundsøkonomisk afvejning at tilvejebringe det højest mulige sikkerhedsniveau ved produktion, transmission, distribution og brug af elektricitet.

Definitioner

§ 2. Ved stærkstrømsanlæg forstås: Elforsyningsanlæg med alle tilsluttede installationer og brugsgenstande, hvor spændingen er så høj eller strømstyrken så stor, at der kan opstå fare.

Stk. 2. Ved elforsyningsanlæg forstås: Anlæg til produktion, transmission og distribution af elektricitet.

Stk. 3. Ved elmateriel forstås: Maskiner, apparater og materiel af enhver art, der indgår i eller er beregnet til at indgå i stærkstrømsanlæg.

Kapitel 2

Det Tekniske Sikkerhedsråd

§ 3. Økonomi- og erhvervsministeren nedsætter et teknisk sikkerhedsråd, som rådgiver ministeren om fastsættelse af regler på sikkerhedsområdet, herunder om regler vedrørende elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Det Tekniske Sikkerhedsråd rådgiver endvidere Sikkerhedsstyrelsens direktør i forbindelse med styrelsens virksomhed, herunder styrelsens virksomhed vedrørende elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

§ 4. Det Tekniske Sikkerhedsråd består af 11 medlemmer. Medlemmerne, herunder formanden, udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren således, at rådet repræsenterer et alsidigt kendskab til myndighedsarbejde, teknisk sikkerhed samt virksomheds-, markeds- og forbrugerforhold. 8 af rådets medlemmer udnævnes efter indstilling fra organisationer med kendskab til og særlig interesse for regulering af teknisk sikkerhed.

Stk. 2. Det Tekniske Sikkerhedsråds medlemmer udnævnes for en periode af 4 år med mulighed for genudnævnelse. Udtræder et medlem i løbet af perioden, udnævnes en efterfølger for resten af perioden.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan inden udløbet af en udnævnelsesperiode, jf. stk. 2, fritage et medlem for hvervet efter anmodning fra den organisation, der har indstillet den pågældende, eller fra medlemmet selv.

Stk. 4. Det Tekniske Sikkerhedsråd fastsætter selv sin forretningsorden, som godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. Rådet kan i forretningsordenen beslutte at nedsætte sagkyndige underudvalg med faglig ekspertise, der angår Sikkerhedsstyrelsens virksomhed.

Stk. 5. Sikkerhedsstyrelsen er sekretariat for Det Tekniske Sikkerhedsråd.

§ 5. (Ophævet)

Kapitel 3

Stærkstrømsbekendtgørelsen

§ 6. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter bestemmelser om

1)   lovens administration,

2)   tilsyn og kontrol med stærkstrømsanlæg og elmateriel,

3)   prøvning og certificering af elmateriel.

§ 7. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter i en stærkstrømsbekendtgørelse bestemmelser om elsikkerhed for

1)   udførelse og drift af stærkstrømsanlæg, herunder produktion, transmission og distribution af elektricitet,

2)   elinstallationer og elmateriel,

3)   udførelse og drift af andre anlæg i nærheden af eller i forbindelse med stærkstrømsanlæg.

Stk. 2. Hvor forholdene taler derfor, kan Sikkerhedsstyrelsen dispensere fra bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan i tilfælde, hvor forholdene gør det nødvendigt, stille særlige sikkerhedskrav, som afviger fra eller går ud over, hvad der er bestemt i stærkstrømsbekendtgørelsen, eller stille krav om særlig mærkning eller særlig vejledning vedrørende stærkstrømsanlæg og elmateriel.

Stk. 4. Sikkerhedsstyrelsen kan undtage visse grupper af stærkstrømsanlæg og elmateriel fra stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser.

§ 8. (Ophævet)

§ 9. I stærkstrømsbekendtgørelsen fastsættes endvidere bestemmelser med henblik på gennemførelse af EF-regler om elmateriel.

Kapitel 4

Kontrol og tilsyn

§ 10. Sikkerhedsstyrelsen varetager kontrol og tilsyn med stærkstrømsanlæg og elmateriel for at sikre opfyldelsen af stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan give påbud til elforsyningsvirksomheder om at foretage tilsyn med stærkstrømsanlæg. Omkostninger forbundet med tilsyn refunderes efter fastlagte takster. Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte regler for gennemførelse af tilsynet, herunder for betalingen heraf.

§ 11. Sikkerhedsstyrelsen kan give påbud til en ejer eller en bruger af et stærkstrømsanlæg om på egen bekostning at lade foretage eftersyn af anlægget og kan herunder fastsætte en frist for udbedring af fejl eller mangler ved anlægget.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan nedlægge forbud mod brugen af et stærkstrømsanlæg, der ikke opfylder stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser. Sikkerhedsstyrelsen kan lade elforsyningen til den pågældende installation afbryde eller give påbud til vedkommende elforsyningsvirksomhed om at foretage afbrydelse, såfremt styrelsen finder det nødvendigt for at sikre overholdelsen af forbuddet.

§ 12. Økonomi- og erhvervsministeren kan til brug for gennemførelse af kontrollen med elmateriel fastsætte bestemmelser om oplysning, når elmateriellet markedsføres, udleveres eller installeres.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan nedlægge forbud mod salg, udlevering, installation eller brug af elmateriel, der ikke opfylder stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser. Hvis udlevering eller salg af materiellet er påbegyndt, kan Sikkerhedsstyrelsen om fornødent forlange forbuddet offentliggjort.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan påbyde forhandlere af elmateriel at tilbagetage materiel omfattet af forbud efter stk. 2 samt at tilbagekalde sådant materiel.

Stk. 4. Sikkerhedsstyrelsen kan afkræve forhandlere, producenter og importører af elmateriel de oplysninger, der er nødvendige for at konstatere, om materiellet på tidspunktet for salg, udlevering eller installation er i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser eller andre bestemmelser.

Stk. 5. Sikkerhedsstyrelsen kan offentliggøre forbud og påbud, som er nedlagt efter reglerne i dette kapitel. Styrelsen kan endvidere offentliggøre meddelelser fra Europa-Kommissionen om ulovligt materiel og indgreb herimod i andre lande.

§ 13. Ejere og brugere af stærkstrømsanlæg samt fabrikanter og forhandlere af elmateriel skal meddele alle oplysninger, som Sikkerhedsstyrelsen anser for nødvendige for udøvelsen af de tilsynsopgaver, der er omfattet af loven.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen eller den, styrelsen bemyndiger dertil, har mod forevisning af behørig legitimation og uden retskendelse til enhver tid adgang til alle stærkstrømsanlæg samt alle lokaliteter, hvor der fremstilles, forhandles, oplagres eller benyttes elmateriel.

§ 14. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om betaling af omkostninger forbundet med tilsyn og kontrol efter §§ 11-13.

Kapitel 5

Drift af stærkstrømsanlæg

§ 15. Ejeren eller brugeren af et stærkstrømsanlæg skal sørge for, at anlægget opfylder stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser.

§ 16. Virksomheder, der driver elforsyningsanlæg, må ikke gøre tilslutning til forsyningsnettet og forsyning til forbrugerne afhængig af strengere sikkerhedskrav end dem, der er fastsat i stærkstrømsbekendtgørelsen eller i en anden af økonomi- og erhvervsministeren med hjemmel i denne lov fastsat bestemmelse.

Kapitel 6

Erstatningsansvar

§ 17. Den, der driver et elforsyningsanlæg, skal erstatte den skade på person eller gods, som forvoldes af anlægget, medmindre det oplyses, at skadelidte selv forsætligt eller uagtsomt har hidført skaden, eller at skaden ikke kunne være afværget gennem den agtpågivenhed og omhu, som driften af et elforsyningsanlæg kræver.

Stk. 2. Kan skaden skyldes flere elforsyningsanlæg, hæfter alle, der driver anlæg, for hvilke det ikke kan bevises, at skaden ikke kan være forårsaget af dem, solidarisk over for den skadelidte. De, der driver skadevoldende anlæg, hæfter i mangel af anden overenskomst lige for betaling af erstatning.

Kapitel 7

Ekspropriation og erstatning

§ 18. Når almenvellet kræver det, kan Sikkerhedsstyrelsen tillade ekspropriation til anlæg for produktion, transmission og distribution af elektricitet. Reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom følges.

§ 19. En virksomhed, der driver elforsyningsanlæg, kan med vedkommende rettighedshaver indgå aftale om at erhverve rettighed over fast ejendom med henblik på etablering af et anlæg til brug for produktion, transmission eller distribution af elektricitet. Ved enighed med pågældende rettighedshaver om rettighedserhvervelsen til anlægget afgøres erstatningsspørgsmål i mangel af enighed herom af en voldgiftsret, hvor hver af parterne vælger en voldgiftsmand. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem voldgiftsmændene, træffes afgørelsen ved kendelse afsagt af en opmand udpeget af præsidenten for vedkommende landsret.

Stk. 2. Erstatningsfastsættelsen kan af hver af parterne ved begæring fremsat over for opmanden inden 4 uger fra kendelsen indbringes for vedkommende taksationskommission efter reglerne i § 19 i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. I øvrigt finder reglerne i § 26 i nævnte lov tilsvarende anvendelse.

§ 20. Ved fremføring af ledninger til transmission eller distribution af elektricitet over, under eller langs med vej- eller jernbanearealer skal vedkommende vej- eller jernbanemyndighed eller vej- eller jernbanebestyrelse underrettes senest 4 uger inden arbejdets begyndelse. Reglerne i lov om offentlige veje finder i øvrigt anvendelse.

Kapitel 8

Forskellige bestemmelser

§ 21. Sikkerhedsstyrelsen kan bemyndige statslige og kommunale myndigheder eller efter anmodning bemyndige private foretagender og elforsyningsvirksomheder til at

1)   udføre de i kapitel 4 nævnte tilsyns- og kontrolopgaver,

2)   bistå styrelsen med gennemførelse af tilsyn og undersøgelse af stærkstrømsanlæg og

3)   give rådgivning og information om elsikkerhedsmæssige spørgsmål til elinstallatører og andre elfagfolk.

Stk. 2. 2)  Sikkerhedsstyrelsen kan bemyndige de i stk. 2 nævnte myndigheder, foretagender og elforsyningsvirksomheder til at udstede påbud eller forbud.

§ 22. Myndigheder, private foretagender, elforsyningsvirksomheder og personer, der varetager opgaver efter reglerne i kapitlerne 3 og 4 og efter § 21, samt enhver, der yder bistand hertil, har tavshedspligt efter reglerne i straffelovens §§ 152-152 f.

Stk. 2. Ingen, der varetager opgaver efter kapitel 4, må oplyse ejeren eller brugeren af en elinstallation om, hvorvidt et tilsynsbesøg sker som følge af en klage. Tilsvarende gælder i forbindelse med kontrol hos forhandlere eller producenter af elmateriel samt ved tilsyn på elforsyningsanlæg.

§ 23. Økonomi- og erhvervsministeren kan i bestemmelser om tilsyn og kontrol med stærkstrømsanlæg og elmateriel, jf. § 6, nr. 2, foreskrive, at udførende myndigheder, private foretagender eller elforsyningsvirksomheder skal være akkrediteret til inspektion.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan i bestemmelser om prøvning og certificering af elmateriel, jf. § 6, nr. 3, foreskrive brug af akkrediteret prøvning og certificering.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om betaling af omkostninger forbundet med påkrævet prøvning eller certificering.

§ 23 a. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser truffet efter denne lov eller efter regler udstedt i henhold til denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 24. Med bøde straffes den, der

1)   overtræder § 15,

2)   tilsidesætter vilkår for dispensationer i medfør af loven eller i henhold til bestemmelser udstedt i medfør af loven eller

3)   undlader at efterkomme forbud eller påbud, der er meddelt i henhold til loven eller i henhold til bestemmelser udstedt i medfør af loven.

Stk. 2. I bestemmelser, der udstedes i medfør af loven, kan økonomi- og erhvervsministeren fastsætte straf af bøde for overtrædelse af regler i bestemmelserne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. Forældelsesfristen for strafansvaret er 10 år.

Stk. 5. Ved overtrædelse af bestemmelser, der udstedes efter § 12, stk. 1, kan Sikkerhedsstyrelsen tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, hvis den, der har begået overtrædelsen, erkender sig skyldig og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 6. Med hensyn til den i stk. 5 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

Stk. 7. Betales den i stk. 5 nævnte bøde i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 25. Udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elområdet dækkes af afgifter, som opkræves hos de systemansvarlige virksomheder, i det omfang gebyrer og indtægter i øvrigt ikke dækker udgifterne. Afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

Stk. 2. Den systemansvarlige virksomhed opgør den forholdsvise fordeling af afgifterne efter stk. 1 på de indenlandske forbrugere. Fordelingen skal ske på ligeligt grundlag. Den elforsyningsvirksomhed, gennem hvis forsyningsnet forbrugerne modtager elektricitet, opkræver afgifterne og indbetaler beløbet til den systemansvarlige, som herefter indbetaler til Sikkerhedsstyrelsen.

Kapitel 9

Ikrafttræden m.v.

§ 26. Loven træder i kraft den 1. juli 1993.

§ 27. Lov nr. 169 af 11. januar 1935 om elektriske stærkstrømsanlæg med senere ændringslove ophæves.

Stk. 2. Regler udstedt i medfør af den i stk. 1 nævnte lov forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af bestemmelser i henhold til denne lov.

Stk. 3. Overtrædelse af bestemmelser, der forbliver i kraft efter stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 4. (Udeladt)

Stk. 5. (Udeladt)

§ 28. (Udeladt)

§ 29. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 898 af 16. december 1998, der overalt i loven ændrer »Boligministeren« til »By- og boligministeren« og »boligministeren« til »by- og boligministeren« samt ændrer §§ 10, 24 og 25, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1999.

 

Lov nr. 316 af 22. maj 2002, der overalt i loven ændrer »By- og boligministeren« til »Økonomi- og erhvervsministeren« og »by- og boligministeren« til »økonomi- og erhvervsministeren« samt ændrer §§ 21 og 25, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6

Stk. 1. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren. Ministeren kan fastsætte, at dele af loven træder i kraft før andre dele af loven. 3)

Stk. 2. (Udeladt)

 

Lov nr. 458 af 10. juni 2003, der ændrer kapitel 2 og §§ 6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 21, 24 og 25 samt ophæver § 8 og indsætter § 23 a, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 9

Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

§ 10

Stk. 1. Sikkerhedsstyrelsen indtræder ved lovens ikrafttræden i samtlige Danmarks Gasmateriel Prøvnings og Elektricitetsrådets rettigheder og forpligtelser.

Stk. 2. Sager, som ved denne lovs ikrafttræden er modtaget til behandling i Danmarks Gasmateriel Prøvning, Elektricitetsrådet, Forbrugerstyrelsen, Erhvervs- og Boligstyrelsen eller Beredskabsstyrelsen efter henholdsvis lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, lov om autorisation af elinstallatører m.v., lov om produktsikkerhed, §§ 10 og 11 i lov om erhvervsfremme og lov om fyrværkeri færdigbehandles af Sikkerhedsstyrelsen efter de hidtil gældende regler. Det samme gælder sager, som er modtaget til behandling efter § 12 i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger i det nævn, som er nedsat efter § 13 i samme lov.

Stk. 3. Sager, som ved denne lovs ikrafttræden er modtaget til behandling i Økonomi- og Erhvervsministeriet efter de love, som er nævnt i stk. 2, eller i det nævn, som er nedsat i henhold til § 13 i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, og som   behandles efter samme lovs § 8, stk. 4 og 5, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. Afgørelser, der er truffet, samt regler, der er fastsat efter love, som i medfør af denne lov overføres til Sikkerhedsstyrelsen, bevarer deres gyldighed, indtil der i medfør af loven eller regler udstedt med hjemmel i loven træffes nye afgørelser.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 8. december 2003

Bendt Bendtsen

/Søren Krøigaard

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 73/23/EØF, EF-Tidende 1973 L77/29.

2) § 21 i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel blev ved lov nr. 458 af 10. juni 2003 ændret, hvorved § 21, stk. 1, ophævedes, og § 21, stk. 2 og 3, blev § 21, stk. 1 og 2. Henvisningen i den således ændrede lovs § 21, stk. 2, til stk. 2, skulle som konsekvens heraf have været ændret til stk. 1.

3) De nævnte ændringer i lov nr. 316 af 22. maj 2002 trådte i kraft den 1. juli 2002, jf. bekendtgørelse nr. 454 af 14. juni 2002.