Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs

(Det offentliges ansvar for fejl begået af autoriserede virksomheder, hjemmel til betaling for visse syn og kundgørelse af forskrifter i medfør af loven m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, som ændret ved § 1 i lov nr. 1173 af 19. december 2003, § 1 i lov nr. 1231 af 27. december 2003 og § 23 i lov nr. 442 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »og § 17, stk. 3« til: », § 17, stk. 3, og kapitel 12«.

2. I § 4, stk. 3, nr. 2, ændres »og« til: »,«.

3. I § 4, stk. 3, nr. 3, ændres ».« til: »og«.

4. I § 4, stk. 3, indsættes som nr. 4:

»4) offentliggørelse af rapporter om undersøgelserne, herunder om offentliggørelse af oplysninger om personers helbredsmæssige forhold, hvor dette sker for at forebygge fremtidige ulykker eller begrænse disses konsekvenser.«

5. I § 17, stk. 5, ophæves 2. pkt., og efter stk. 5 indsættes som nyt stykke:

»Stk. 6. Ministeren kan fastsætte regler om kundgørelsen af de i medfør af loven udstedte forskrifter og kan bestemme, at internationale vedtagelser inden for lovens område skal være gældende, uanset at de ikke foreligger på dansk. Ministeren kan endvidere bestemme, at skibe skal opfylde forskrifter fastsat af anerkendte klassifikationsselskaber m.v., uanset at de ikke foreligger på dansk.«

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 7 og 8.

6. I § 22, stk. 1, udgår »og med ansvar over for denne«.

7. I § 22, stk. 2 , udgår »med ansvar over for Søfartsstyrelsen«.

8. I § 22 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

» Stk. 3 . Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om anerkendelse af prøvninger og godkendelser m.v.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen er ikke erstatningsansvarlig for fejl begået af de i stk. 1 og 2 nævnte autoriserede virksomheder m.v.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 5 og 6.

9. I § 24, stk. 1, nr. 4, udgår »eller«.

10. I § 24, stk. 1, nr. 5 , ændres ».« til: », eller«.

11. I § 24, stk. 1, indsættes som nr. 6:

»6) syn, fordi det ikke af værftet, rederiet eller disses repræsentanter fyldestgørende er oplyst, hvorledes tidligere konstaterede fejl er udbedret.«

12. I § 24, stk. 2, indsættes efter »loven« : »,  herunder kontrolsyn«.

13. § 30, stk. 2 , ophæves .

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bendt Bendtsen