Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om god skik for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger samt udenlandske investeringsinstitutter

 

I medfør af § 18, stk. 2, og § 132, stk. 3, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 31. januar 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på danske investeringsforeninger og specialforeninger samt hedgeforeninger omfattet af § 114 a, stk. 1, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på udenlandske investeringsinstitutter, som er juridiske personer, og som markedsfører sig her i landet, jf. §§ 11 og 16 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse anvendes betegnelsen "forening" om de i stk. 1 omtalte foreninger og udenlandske investeringsinstitutter.

Stk. 3. I denne bekendtgørelse omfatter betegnelsen "kunde" også en person, der allerede er medlem af en forening.

Stk. 4. Bekendtgørelsen gælder for private kundeforhold og erhvervsmæssige kundeforhold, såfremt disse ikke adskiller sig væsentligt fra private kundeforhold.

Stk. 5. I det omfang markedsføring, rådgivning, formidling og salg af foreningens andele overlades til finansielle virksomheder, der har tilladelse som værdipapirhandler eller investeringsforvaltningsselskab i medfør af §§ 9 og 10 i lov om finansiel virksomhed, finder bekendtgørelsen ikke anvendelse på den eller de opgaver, der er overdraget til værdipapirhandleren eller investeringsforvaltningsselskabet. Tilsvarende gælder for udenlandske investeringsinstitutter.

Kapitel 2

Generelle regler om god skik

§ 2. En forening skal handle redeligt og loyalt over for sine kunder.

§ 3. En forening skal indgå eller bekræfte alle væsentlige aftaler med sine kunder i papirformat eller på andet varigt medium. En aftale skal indeholde en beskrivelse af parternes væsentlige rettigheder og pligter. Er der i forbindelse med aftalens indgåelse ydet rådgivning, skal væsentlige forudsætninger for rådgivningen nedfældes i aftalen eller fremgå af bilag til aftalen enten i papirformat eller på andet varigt medium.

Stk. 2. Vilkår, der indgår i aftalen, kan fremgå ved en henvisning til separate dokumenter, herunder foreningens almindelige forretningsbetingelser.

Kapitel 3

Rådgivning

§ 4. Ved rådgivning forstås anbefalinger, vejledninger, herunder oplysninger om risici forbundet med en disposition, og oplysninger om umiddelbare konsekvenser af kundens valgmuligheder.

Stk. 2. En forening skal yde rådgivning, hvis kunden anmoder herom. Endvidere skal foreningen af egen drift yde rådgivning, hvor omstændighederne tilsiger, at der er behov herfor. Alternativt kan foreningen henvise kunden til anden rådgivning.

Stk. 3. Rådgivningen skal tilgodese kundens interesser og give kunden et godt grundlag for at træffe sin beslutning. Rådgivningen skal være relevant, retvisende og fyldestgørende. Foreningen skal orientere om de risici, der er relevante for kunden.

§ 5. Før en forening yder rådgivning, skal foreningen anmode kunden om at oplyse om sin økonomiske situation, sin erfaring med de relevante produkter, sit formål med at få produktet leveret samt om sin risikovillighed.

Stk. 2. Omfanget og karakteren af de oplysninger, der indhentes, kan afpasses efter den viden, som kunden besidder, og de oplysninger, som foreningen allerede har modtaget.

Stk. 3. Foreningen kan lægge kundens oplysninger til grund, medmindre de er åbenbart urigtige.

§ 6. Rådgivningen skal tage udgangspunkt i relevante oplysninger indhentet i henhold til § 5 og det kendskab, foreningen i øvrigt har til kundens forhold.

Stk. 2. Foreningen skal anmode kunden om at opdatere oplysninger indhentet i henhold til § 5, i det omfang det er nødvendigt for at kunne yde kunden rådgivning i løbende kundeforhold.

§ 7. En forening skal give tilstrækkelig information om egne andele, herunder om forskelle i priser og vilkår for alternative foreningsandele, der kan dække kundens behov.

Stk. 2. Foreningen skal på grundlag af sit generelle markedskendskab informere kunden om relevante foreningsandele på markedet. Informationen skal dog ikke indeholde oplysninger om konkurrerende foreningsandele eller konkrete priser.

§ 8. En forening skal som led i sin rådgivning inddrage konsekvenser af de skatteregler, som er relevante for kunden i forhold til de foreningsandele, som rådgivningen omfatter, eller henvise kunden til anden rådgivning herom.

§ 9. Har foreningen eller dennes medarbejder/rådgiver i rådgivningssituationen en særlig interesse i rådgivningens resultat udover den almindelige indtjening, skal foreningen inden rådgivningen informere kunden om arten og omfanget af den særlige interesse.

Stk. 2. Kunden skal gøres særlig opmærksom på, hvis den ekspederende medarbejder/rådgiver modtager provision eller andet vederlag, og der er en direkte sammenhæng mellem konkrete salg af foreningsandele og vedkommendes aflønning.

§ 10. På en kundes anmodning skal foreningen give supplerende oplysninger om den aktuelle status vedrørende de forhold, der er omfattet af § 5, nr. 3 og 5-7 i bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter.

Stk. 2. På en kundes anmodning, skal foreningen endvidere give oplysninger om den seneste udvikling for risici og afkast for de vigtigste kategorier af instrumenter.

§ 11. I markedsføring af andele i en forening eller afdeling skal foreningen oplyse, at der er udarbejdet et fuldstændigt og et forenklet prospekt, og hvordan offentligheden kan få prospekterne udleveret eller få adgang hertil.

Stk. 2. Foreningen skal tilbyde en kunde det forenklede prospekt vederlagsfrit inden køb af andele.

Stk. 3. På en kundes anmodning skal foreningen udlevere prospekterne vederlagsfrit.

Kapitel 4

Tilsyn og straffebestemmelser

§ 12. Finanstilsynet fører tilsyn med bekendtgørelsens overholdelse.

Stk. 2. Finanstilsynet kan, jf. § 120, stk. 2, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., give påbud om berigtigelse af forhold, der er i strid med § 2, § 3, stk. 1, § 4, stk. 2 og 3, § 5, stk. 1, og §§ 6-11.

§ 13. Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme påbud efter § 12, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2007 og finder anvendelse på kundekontakt, som finder sted herefter, og på aftaler som indgås herefter. Dog træder § 11 først i kraft den 1. juli 2007.

Stk. 2. Den 1. april 2007 ophæves bekendtgørelse nr. 368 af 17. maj 2004 om god skik for investeringsforeninger og specialforeninger samt udenlandske investeringsinstitutter.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 8. december 2006

Bendt Bendtsen

/Kristian Vie Madsen