Dokumentet er Historisk
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse

 

I medfør af § 8, § 19, stk. 4, og § 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven) samt § 11 a, stk. 2, i lov nr. 490 af 31. maj 2000 om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), som ændret ved lov nr. 449 af 10. juni 2003, fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Deltidsuddannelse efter universitetsloven er udbud af erhvervsrettet forskningsbaseret uddannelse til den voksne befolkning med delvist statstilskud og deltagerbetaling fastsat af universitetet.

Stk. 2. Deltidsuddannelse skal tilrettelægges på deltid sådan, at uddannelserne kan følges af personer med fuldtidsarbejde, jf. dog § 3, stk. 5.

§ 2. Universitetet kan som deltidsuddannelse udbyde følgende forskningsbaserede uddannelsesaktiviteter, jf. universitetsloven:

1)   Masteruddannelse

2)   Anden efter- og videreuddannelse

3)   Supplerende uddannelsesaktivitet med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse

4)   Heltidsuddannelse tilrettelagt på deltid

5)   Enkeltfag

6)   Fagspecifikke kurser

Stk. 2. Universitetet kan udbyde masteruddannelse som regulerede eller fleksible forløb, jf. i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

Stk. 3. Udbud af deltidsuddannelse efter stk. 1, nr. 1, for så vidt angår regulerede forløb, samt efter nr. 2 og nr. 3, skal godkendes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling og efter regler fastsat af denne, jf. universitetsloven.

Kapitel 2

Tilrettelæggelse

§ 3. Universitetets udbud af deltidsuddannelse skal følge reglerne, der er fastsat for de enkelte deltids- og heltidsuddannelser, og reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Universitetet tilrettelægger undervisningen inden for rammerne af de regler, der er nævnt i stk. 1, jf. dog stk. 5.

Stk. 3. Antallet af ECTS-point for et enkeltfag skal være det samme som antallet af ECTS-point, der følger af uddannelsesbekendtgørelse eller studieordning for den enkelte uddannelse. I tilfælde, hvor uddannelsesbekendtgørelsen for en uddannelse ikke angiver et enkeltfags antal ECTS-point, skal universitetet angive antallet i studieordningen.

Stk. 4. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier.

Stk. 5. Deltidsuddannelse efter § 2 kan tilrettelægges på heltid i op til et år.

Stk. 6. Deltidsuddannelse efter § 2 kan tilrettelægges som fjernundervisning.

Stk. 7. Er der ledige pladser på en heltidsuddannelse, kan universitetet indskrive deltagere på enkeltfag eller afgrænsede dele af uddannelsen efter reglerne om deltidsuddannelse (tompladsordningen).

§ 4. Enkeltfag er en fagligt afgrænset del af en forskningsbaseret uddannelse, hvortil der er knyttet en prøve, eksamen eller selvstændig bedømmelse i øvrigt.

Stk. 2. Universitetet kan tilrettelægge et enkeltfag for deltagere med særlige forudsætninger med en kortere uddannelsestid end den normerede tid, men således at deltageren ved gennemførelse opnår samme antal ECTS-point.

§ 5. Fagspecifikke kurser er erhvervsrettede undervisningsforløb, som universitetet fastlægger på basis af de forskningsbaserede kompetencegivende uddannelser, som universitetet er godkendt til at udbyde, og som det modtager tilskud til. Kurserne skal bygge på elementer, som indgår i disse uddannelser. Nye uddannelseselementer, der i fremtiden vil indgå i de omfattede uddannelser, vil også kunne indgå i fagspecifikke kurser. Et kursus skal vare mindst 30 undervisningstimer fordelt over mindst 5 undervisningsdage. Kurset må højst vare 120 undervisningstimer.

Stk. 2. Fagspecifikke kurser skal være beskrevet i en kursusplan med angivelse af kursets mål, indhold, antal undervisningstimer og forudsætninger for deltagelse i kurset samt udvælgelseskriterier i tilfælde af, at universitetet ikke vil optage alle ansøgere.

Stk. 3. Fagspecifikke kurser skal afholdes i Danmark.

Kapitel 3

Adgangskrav, indskrivning og frister

§ 6. Universitetet kan dispensere fra adgangskravene, hvis ansøgeren skønnes at have de nødvendige faglige forudsætninger.

§ 7. Indskrivningen til deltidsuddannelse sker til et enkeltfag eller en uddannelse med dertil hørende prøver eller lignende. Har universitetet igangsat en uddannelsesaktivitet, har den studerende ret til at afslutte den påbegyndte aktivitet inden for det annoncerede tilrettelæggelsestidspunkt (begyndelses- og afslutningstidspunkt) med det fastsatte antal ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsessøgende kan indskrive sig til flere deltidsuddannelser, enkeltfag og fagspecifikke kurser samtidig.

Stk. 3. Studerende ved en heltidsuddannelse kan ikke samtidig indskrive sig til et enkeltfag, der er en del af heltidsuddannelsen.

Stk. 4. Universitetet kan fastsætte, hvor lang tid den studerende må vente med at gå til prøver m.v. i et fag, efter at undervisning i faget er afsluttet.

§ 8. Universitetet bestemmer selv, hvor mange studerende det vil optage, medmindre ministeren fastsætter et årligt maksimumstal for optagelseskapaciteten, jf. universitetsloven.

Stk. 2. Kan universitetet af kapacitetsmæssige årsager ikke optage alle rettidigt tilmeldte ansøgere, skal optagelse ske efter kriterier, der på forhånd er fastsat af universitetet. Universitetet må alene anvende fagligt relevante kriterier samt tilmeldingstidspunkt som udvælgelseskriterier. Kriterierne skal være offentligt tilgængelige fra det tidspunkt, hvor universitetet annoncerer uddannelsesaktiviteten.

§ 9. Universitetet fastsætter frister for ansøgning om indskrivning og for betaling for deltagelse i undervisning.

§ 10. Universitetet skal give tilsagn om optagelse på en bestemt uddannelsesaktivitet til ledige dagpengeberettigede, som ansøger om tilskud til dækning af deltagerbetaling efter bestemmelserne om ret til SVU til selvvalgt uddannelse i lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), og som i øvrigt opfylder kriterierne for optagelse. Tilsagnet er betinget, således at endelig optagelse af den ledige først skal ske, når universitetet fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte får meddelelse om, at ansøgningen om tilskud til dækning af deltagerbetaling er imødekommet.

Stk. 2. Hvis tilskud til dækning af deltagerbetaling alene omfatter en del af betalingen for uddannelsesaktiviteten, skal endelig optagelse først ske, når resten af forfalden deltagerbetaling erlægges fra anden side.

Stk. 3. Universitetet kan overføre en ledig, der har fået betinget tilsagn om optagelse efter stk. 1, til en venteliste eller til et senere hold, der oprettes, hvis den i stk. 1, 2. pkt., nævnte meddelelse ikke er modtaget en uge, inden uddannelsesaktiviteten igangsættes.

§ 11. Universitetet kan efter ansøgningsfristens udløb undlade at igangsætte udbudt undervisning på grund af ringe søgning eller særlige omstændigheder, hvis der er taget forbehold herom ved annonceringen, jf. dog § 7, stk. 1.

§ 12. Den uddannelsessøgende har ret til at få udstedt bevis for beståede enkeltfag og til at få udstedt et samlet eksamensbevis for en uddannelse, hvis alle prøver, der indgår i uddannelsen, er bestået. Beviset udstedes af det universitet, hvor den sidste prøve er aflagt i henhold til de gældende regler herom.

Stk. 2. Den uddannelsessøgende har ret til at få en beskrivelse af de fagspecifikke kurser, som vedkommende har deltaget i.

Kapitel 4

Selvstuderende

§ 13. Enhver kan som selvstuderende aflægge prøver og deltage i anden bedømmelse, der indgår i udbudt deltidsuddannelse, uden at have deltaget i undervisningen, jf. dog stk. 3. Universitetet kan godkende, at selvstuderende aflægger prøver og deltager i anden bedømmelse, der indgår i andre uddannelser på universitetet.

Stk. 2. Prøver og anden bedømmelse kan tilrettelægges særskilt for selvstuderende. Prøverne m.v. aflægges ved de universiteter, der udbyder uddannelserne.

Stk. 3. Selvstuderende kan ikke ved at benytte adgangen til at aflægge prøver efter stk. 1 opnå flere eksamensforsøg end det antal, der følger af reglerne for den enkelte uddannelse.

Kapitel 5

Deltagerbetaling

§ 14. Universitetet opkræver betaling for deltagelse i undervisningen inkl. prøver og anden bedømmelse . Betalingen omfatter det antal eksamensforsøg, der er mulighed for efter reglerne for den enkelte uddannelse, medmindre universitetet i vilkårene udtrykkeligt har fastsat, at betalingen kun omfatter et lavere antal, dog mindst to forsøg.

Stk. 2. Universitetet skal udarbejde et beregningsgrundlag til brug ved fastsættelse af deltagerbetalingen, jf. universitetsloven. Ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan indhente oplysninger om beregningsgrundlag.

Stk. 3. Universitetet opkræver betaling hos den selvstuderende til dækning af udgifterne til afholdelse af prøve eller anden bedømmelse efter § 13.

Stk. 4. Universitetet opkræver deltagerbetaling for vejledning, uddannelsesplan samt afgangsprojekt i forbindelse med et fleksibelt forløb i henhold til lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

Kapitel 6

Tilskudsbetingelser

§ 15. Følgende betingelser om deltagerbetaling, annoncering m.v. skal være opfyldt for, at universitetet kan få tilskud:

1)   Deltagerbetalingen er betalt mindst en gang halvårligt inden for frister, der fastsættes af ministeriet.

2)   Deltagerbetalingen er betalt med det fulde beløb for den periode, som deltagerbetalingen dækker. Dog kan tilsagn fra en offentlig myndighed om betaling for ledige, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, meddelelse efter § 10, stk. 1, 2 pkt., og lignende træde i stedet for betaling.

3)   Deltagerbetalingen er den samme for alle deltagere i samme uddannelsesaktivitet, bortset fra tilfælde hvor der gives rabat til deltagere, der tilmelder sig flere enkeltfag.

4)   Universitetet modtager ikke andre offentlige driftstilskud, bortset fra tilskud fra EU og Nordisk Råd, til samme uddannelsesaktivitet.

5)   Udbud af deltidsuddannelse er annonceret offentligt, og følgende oplysninger er offentligt tilgængelige fra annonceringstidspunktet: Uddannelsesaktivitetens navn, indhold, tilmeldingsfrist, begyndelses- og afslutningstidspunkt, herunder tidspunkt for evt. afsluttende eksamen/prøve, eventuelle optagelsesbetingelser, antallet af ECTS-point, der følger af bekendtgørelse eller studieordning eller antallet af undervisningstimer for fagspecifikke kurser samt deltagerbetalingens størrelse. Hvis den normerede uddannelsestid fraviges, jf. § 4, stk. 2, skal oplysninger om den uddannelsdestid, der træder i stedet for denne, og de forudsætninger hos deltagerne, dette nødvendiggør, også være offentligt tilgængelige fra annonceringstidspunktet.

6)   Uddannelsesaktiviteten er markedsført af universitetet som et selvstændigt tilbud, og deltagerbetalingen vedrører alene betaling herfor.

§ 16. Universitetets deltidsuddannelse skal annonceres i informationssystemet for voksenuddannelser (VIDAR), bortset fra ledige pladser på en heltidsuddannelse.

Stk. 2. Til brug for annoncering i VIDAR, jf. stk. 1, skal universitetet løbende indberette til Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (R.U.E.). Indberetningen skal indeholde oplysninger om

1)   udbudte uddannelser/fag/fagspecifikke kurser på det enkelte universitet, herunder udbudte tompladsordninger, omfattende uddannelsens eller fagets navn, indhold, varighed, eventuelle optagelsesbetingelser, deltagerbetalingens størrelse samt eventuelle støttemuligheder,

2)   det enkelte universitets aktuelle udbud af hold (ved et hold forstås en gruppe af studerende, der normalt undervises sammen i et fag eller på et fagspecifikt kursus gennem en på forhånd fastsat periode), herunder tid og sted for undervisningens gennemførelse, og

3)   universitetets institutionsnummer, navn, adresse, kommune, telefonnummer, e-postadresse og kontaktperson.

Stk. 3. Indberetningen efter stk. 2 foretages normalt elektronisk.

Stk. 4. Ministeriet kan bestemme, at indberetning efter stk. 2 kan ske gennem Universiteternes Efter- og Videreuddannelsesportal (UNEV).

Kapitel 7

Andre tilskudsbestemmelser

§ 17. Antallet af årsstuderende beregnes ud fra antallet af betalende deltagere i uddannelsesaktiviteterne .

Stk. 2. En årsstuderende svarer til en studerende, der har betalt for uddannelsesaktiviteter med et omfang på 60 ECTS-point, der svarer til 1 års heltidsstudier, jf. § 2, stk. 4. Hvis et enkeltfag er tilrettelagt i et tidsrum, der er kortere end den normerede uddannelsestid, jf. § 4, stk. 2, reduceres antallet af ECTS-point ved opgørelsen af årstuderende ud fra forholdet mellem tilrettelæggelsestiden og den normerede uddannelsestid.

Stk. 3. Ved fagspecifikke kurser er en årsstuderende en studerende, der har betalt for undervisning i 1200 undervisningstimer af mindst 45 minutters varighed.

Stk. 4. Når fagspecifikke kurser udbydes som fjernundervisning, fastsætter ministeriet, hvordan årsstuderende opgøres, før uddannelsesaktiviteten begynder.

§ 18. For delvist tilskud til deltidsuddannelse efter denne bekendtgørelse fastsættes taksterne på de årlige finanslove.

Stk. 2. For delvist tilskud til uddannelseselementer, vejledning, uddannelsesplan samt afgangsprojekter, der indgår i fleksible forløb under videreuddannelsessystemet for voksne, fastsættes taksterne på de årlige finanslove.

§ 19. Ministeriet kan kræve dokumentation for antallet af betalende deltagere .

§ 20. Universitetet kan ikke få tilskud til egne ansattes deltagelse i universitetets fagspecifikke kurser.

§ 21. Tilskud til fagspecifikke kurser udbetales for højst 30 undervisningstimer pr. 5 undervisningsdage.

§ 22. Tilskud til deltidsuddannelse skal indgå i universitetets regnskab og revideres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik efter de regler, der i øvrigt gælder for revision af universitetet.

Kapitel 8

Klage

§ 23. Klager over universitetets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, indbringes for ministeren af den, som afgørelsen vedrører.

Stk. 2. Klagen indgives til universitetet senest to uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af universitetet, og klageren fastholder klagen, videresender universitetet klagen til ministeriet ledsaget af universitetets udtalelse. Universitetet skal give ministeriet de nødvendige oplysninger til behandling af sagen.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2003.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 19. juni 2003

P.M.V.
René Bugge Bertramsen
Konstitueret direktør

/Torben Rytter Kristensen