Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om personnavne

(Ændring af gebyrer for udfærdigelse af navnebevis)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 193 af 29. april 1981 om personnavne, som ændret ved § 2 i lov nr. 845 af 20. december 1989, § 8 i lov nr. 396 af 13. juni 1990, § 5 i lov nr. 386 af 20. maj 1992 og § 3 i lov nr. 233 af 2. april 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 17 a indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Der skal ikke ske betaling for udfærdigelse af navnebevis i medfør af § 15, stk. 2.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1999.

§ 3

    Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

 

Givet på Christiansborg slot, den 2. juni 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Frank Jensen