Dokumentet er Historisk
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om Forebyggelsesfonden

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Forebyggelsesfondens oprettelse og formål

§ 1. Der oprettes en forebyggelsesfond.

Stk. 2. Forebyggelsesfonden er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning.

§ 2. Forebyggelsesfondens formål er at yde støtte til at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning ved anvendelse af fondens midler.

Stk. 2. Forebyggelsesfonden yder støtte til projekter, der knytter sig til arbejdspladser, med henblik på at forebygge nedslidende rutiner og arbejdsgange, at styrke genoptræning og rehabilitering af syge og handicappede og at støtte utraditionelle initiativer, der styrker bevidstheden om risiko ved rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet.

Kapitel 2

Anvendelsesområde

§ 3. Der kan ydes støtte til følgende formål:

1) Projekter, der forebygger nedslidende rutiner og arbejdsgange.

2) Projekter, der bidrager til at fastholde medarbejdere med dårligt helbred eller bidrager til hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet af sygemeldte.

3) Projekter, der udvikler ny teknologi inden for de i nr. 1 og 2 nævnte formål.

4) Projekter til bedre genoptræning og rehabilitering af syge og handicappede.

5) Projekter, der styrker bevidstheden om risiko forbundet med rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet.

Stk. 2. Det er en betingelse for støtte efter stk. 1, nr. 1 og 2, at repræsentanter for arbejdstager- og arbejdsgiversiden enten inden for den pågældende branche eller på den offentlige eller private virksomhed indgår skriftlig aftale med konkrete mål for initiativerne.

Stk. 3. Fonden kan udbyde projekter inden for de formål, der er nævnt i stk. 1.

§ 4. Fonden tildeler efter ansøgning økonomisk støtte til projekter og accepterer tilbud, der falder ind under fondens formål, jf. § 3.

Stk. 2. Der kan ydes støtte til offentlige eller private virksomheder, herunder produktionsenheder. Endvidere kan der ydes støtte til grupper eller sammenslutninger af offentlige eller private virksomheder, herunder produktionsenheder.

Stk. 3. Ved støtte til de formål, der er nævnt i § 3, stk. 1, nr. 5, kan der tillige ydes støtte til foreninger og organisationer.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, hvem der kan indgive ansøgning om støtte.

§ 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om medfinansiering af de projekter, der ydes støtte til.

Kapitel 3

Fondens kapitalforvaltning, regnskab og revision

§ 6. Forebyggelsesfonden oprettes med en kapital på 3 mia. kr.

Stk. 2. Der kan udbetales følgende beløb fra fonden:

1) Op til 200 mio. kr. i 2007.

2) Op til 350 mio. kr. i 2008 og hvert af de følgende år herefter.

§ 7. Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med finansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

Stk. 2. Nedlægges fonden, overgår kapitalen til staten.

§ 8. Fonden afholder de nødvendige udgifter til sekretariatsbetjening og øvrige administrative udgifter samt eventuelle udgifter til honorering af bestyrelsens og de faglige rådgivende udvalgs formand og medlemmer. Beskæftigelsesministeren skal godkende udgifternes omfang.

§ 9. Fonden aflægger regnskab og revideres efter de regler, der gælder for staten.

Kapitel 4

Fondens struktur og opgaver

Bestyrelsen

§ 10. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 16 medlemmer.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren udpeger bestyrelsens formand.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren udpeger bestyrelsens medlemmer på følgende måde:

1) 2 medlemmer efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening.

2) 1 medlem efter indstilling fra Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger.

3) 1 medlem efter indstilling fra Ledernes Hovedorganisation.

4) 1 medlem efter indstilling fra Kommunernes Landsforening.

5) 1 medlem efter indstilling fra Danske Regioner.

6) 4 medlemmer efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark.

7) 1 medlem efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd.

8) 1 medlem efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation.

9) 4 medlemmer efter forhandling med socialministeren og indenrigs- og sundhedsministeren.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren udpeger endvidere en suppleant for hvert bestyrelsesmedlem på samme måde som angivet i stk. 3.

Stk. 5. Under et medlems midlertidige forfald indtræder suppleanten i medlemmets sted. I perioder, hvor suppleanten ikke er indtrådt i et medlems sted, kan suppleanten ikke deltage i bestyrelsens møder. Ved permanent forfald udpeges et nyt medlem.

§ 11. Beskæftigelsesministeren udpeger til bestyrelsen en tilforordnet fra Beskæftigelsesministeriet, en tilforordnet fra Socialministeriet efter indstilling fra socialministeren, en tilforordnet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter indstilling fra indenrigs- og sundhedsministeren og en tilforordnet fra Finansministeriet efter indstilling fra finansministeren. De tilforordnede har ikke stemmeret.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren udpeger en suppleant for hver af de tilforordnede efter indstilling fra den minister, der indstiller den pågældende tilforordnede.

§ 12. Bestyrelsen udpeges for en periode af 4 år og kan genudpeges. Hvis formanden eller et medlem afgår i utide, kan afløseren udpeges for mindre end 4 år.

Stk. 2. Bestyrelsens forretningsorden fastsættes af beskæftigelsesministeren.

§ 13. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og følgende udpegede medlemmer eller suppleanter for disse er til stede:

1) Mindst 3 af de i § 10, stk. 3, nr. 1-5, nævnte medlemmer.

2) Mindst 3 af de i § 10, stk. 3, nr. 6-8, nævnte medlemmer.

3) Mindst 2 af de i § 10, stk. 3, nr. 9, nævnte medlemmer.

Stk. 2. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 14. Bestyrelsen udarbejder en årlig handlingsplan, der indeholder de overordnede retningslinjer for fondens virke.

Stk. 2. Bestyrelsen har til opgave at sikre, at fonden yder økonomisk støtte til projekter og accepterer tilbud i overensstemmelse med retningslinjerne i handlingsplanen.

§ 15. Bestyrelsen vurderer de enkelte ansøgninger og tilbud, som de faglige rådgivende udvalg har fundet fagligt velkvalificerede, og prioriterer disse.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for vurdering af ansøgninger og tilbud.

§ 16. I forbindelse med varetagelsen af sine opgaver kan bestyrelsen rådføre sig med de faglige rådgivende udvalg eller med relevante myndigheder eller eksperter.

§ 17. Bestyrelsen kan bemyndige formanden og sekretariatet til at træffe afgørelser på bestyrelsens vegne i et nærmere bestemt omfang.

§ 18. Bestyrelsen afgiver en årlig beretning om fondens virke.

Stk. 2. Beretningen offentliggøres inden for en frist, der fastsættes af beskæftigelsesministeren.

Stk. 3. Bestyrelsen skal tillige på anden vis udbrede kendskabet til fondens virke og resultatet af de projekter, som fonden har tildelt midler.

§ 19. Til brug for årlige politiske forhandlinger om fordeling og prioritering af fondens midler og opgaver udarbejder bestyrelsen en årlig redegørelse, som indeholder

1) en status for fondens aktiviteter,

2) en evaluering af fondens aktiviteter,

3) et aktuelt datagrundlag om brancher og jobgrupper med fysisk og psykisk nedslidning og

4) forslag til fremtidige aktiviteter.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter en frist for, hvornår den i stk. 1 nævnte redegørelse skal være udarbejdet.

De faglige rådgivende udvalg

§ 20. Beskæftigelsesministeren nedsætter et antal faglige rådgivende udvalg, som skal sikre, at fonden yder støtte til projekter af høj kvalitet.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren udpeger efter forhandling med socialministeren og indenrigs- og sundhedsministeren medlemmerne til de faglige rådgivende udvalg.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med socialministeren og indenrigs- og sundhedsministeren regler om de faglige rådgivende udvalg, herunder antallet af udvalg, antallet af medlemmer, krav til medlemmernes faglige kvalifikationer, udpegningsperiode, beslutningsdygtighed og beslutningsform.

§ 21. De faglige rådgivende udvalg vurderer den faglige kvalitet i de enkelte ansøgninger og tilbud.

Stk. 2. De enkelte faglige rådgivende udvalg fastsætter kvalitetskriterier for projekter og udbud. Bestyrelsen godkender kvalitetskriterierne.

§ 22. Beskæftigelsesministeren fastsætter en forretningsorden for de faglige rådgivende udvalg.

Sekretariatet

§ 23. Beskæftigelsesministeren udpeger et sekretariat, som skal sikre koordination af arbejdet i bestyrelsen og i de faglige rådgivende udvalg.

§ 24. Sekretariatet påser, at de indkomne ansøgninger og tilbud opfylder ansøgningskrav og tilbudskrav og er indgivet rettidigt.

Stk. 2. Sekretariatet fastsætter retningslinjer om ansøgningskrav og tilbudskrav, herunder krav til ansøgningers og tilbuds indhold og form.

Kapitel 5

Fremgangsmåde ved uddeling af midler fra fonden

§ 25. Fonden indkalder ansøgninger eller tilbud i åbne opslag.

Stk. 2. Opslagene skal angive den økonomiske ramme og de konkrete temaer eller udbudskriterier, som fonden ønsker tilgodeset.

§ 26. Bestyrelsen træffer afgørelse om, hvilke projekter der skal ydes støtte til, og hvilke tilbud der skal accepteres.

§ 27. Sekretariatet giver tilsagn om støtte til godkendte projekter og forestår udbetaling af støtte.

Stk. 2. Sekretariatet fastsætter retningslinjer for tilskud fra fonden, herunder vilkår om midlernes anvendelse, udbetaling, regnskab, revision, herunder krav om anvendelse af statsautoriseret revisor, og faglig rapportering.

§ 28. Sekretariatet meddeler accept af godkendte tilbud og forestår betaling for ydelsen.

§ 29. Fonden stiller ved ydelse af støtte krav om, at resultatet af projektet gøres offentligt tilgængeligt med henblik på at styrke formidlingen om forebyggelse og forhindring af fysisk og psykisk nedslidning.

§ 30. Ansøgninger og tilbud, der ikke opfylder formkravene, afvises af sekretariatet.

Stk. 2. Ansøgninger og tilbud, der af de faglige rådgivende udvalg vurderes ikke at ligge inden for de temaer eller udbudskriterier, der er angivet i opslaget, modtager afslag fra sekretariatet.

Stk. 3. Ansøgninger og tilbud, som de faglige rådgivende udvalg vurderer ikke er fagligt velkvalificerede, modtager afslag fra sekretariatet.

Stk. 4. Kvalificerede ansøgninger og tilbud, som bestyrelsen træffer afgørelse om ikke skal ydes støtte eller ikke skal accepteres, modtager afslag fra sekretariatet.

Tilsyn med støtten

§ 31. Sekretariatet fører tilsyn med de projekter, der modtager støtte fra fonden.

Stk. 2. Sekretariatet fastsætter nærmere retningslinjer for tilsynet.

§ 32. Støttemodtager skal underrette sekretariatet, hvis planlagte projekter forsinkes eller forudsætningerne for støtten ændres væsentligt.

Bortfald og tilbagebetaling af støtte

§ 33. Fonden kan træffe afgørelse om bortfald eller tilbagebetaling af støtte, hvis betingelserne for støtte ikke længere er opfyldt, eller hvis der i forbindelse med ansøgning om støtte er givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ydelse af støtte.

Stk. 2. Tilbagebetaling efter stk. 1 skal ske senest 1 måned efter påkrav.

Stk. 3. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt, skal der betales rente efter § 5, stk. 1 og 2, i renteloven fra forfaldsdagen.

Stk. 4. Der er udpantningsret for forfaldne beløb, jf. stk. 2 og 3.

Kapitel 6

Klage

§ 34. Afgørelser, som efter denne lov er truffet af fonden, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Afgørelser efter § 30, stk. 1, kan dog indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet inden 4 uger efter, at ansøgningen eller tilbuddet er blevet afvist.

Ikrafttræden m.v.

§ 35. Loven træder i kraft den 1. februar 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter bemyndigelse tidspunktet for ikrafttrædelsen af §§ 3-5 og §§ 25-33.

§ 36. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 30. januar 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Claus Hjort Frederiksen