Dokumentet er Historisk
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om inddrivelse af underholdsbidrag

 

Herved bekendtgøres med virkning fra den 1. november 2005 lov om inddrivelse af underholdsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 15. september 1986, med de ændringer, der følger af § 14 i lov nr. 389 af 7. juni 1989, § 11 i lov nr. 396 af 13. juni 1990, § 10 i lov nr. 399 af 6. juni 1991, § 7 i lov nr. 448 af 1. juni 1994, § 10 i lov nr. 1203 af 27. december 1996, § 19 i lov nr. 980 af 17. december 1997, § 15 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, § 9 i lov nr. 461 af 7. juni 2001, § 25 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 28 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og § 26 i lov nr. 542 af 24. juni 2005. Enkelte bestemmelser gælder dog først fuldt ud fra den 1. januar 2007, jf. § 2, stk.1, § 4, stk. 2, § 20, § 23 a, stk. 2 og § 23 b.

§ 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på opkrævning og inddrivelse af underholdsbidrag til barn, ægtefælle eller en uden for ægteskab besvangret kvinde, såfremt bidraget tjener til fyldestgørelse af en i dansk lov hjemlet underholdsforpligtelse.

Stk. 2. Endvidere finder lovens regler anvendelse på opkrævning og inddrivelse af bidrag til fyldestgørelse af en underholdsforpligtelse i henhold til udenlandsk lov i det omfang, det fastsættes ved overenskomst med fremmed stat eller bestemmes af ministeren for familie- og forbrugeranliggender.

Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse på opkrævning og inddrivelse af renter af underholdsbidrag.

§ 2. Kommunalbestyrelsen foretager efter anmodning opkrævning af underholdsbidrag. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan dog bestemme, at indsigelser mod eksistensen af en fordring omfattet af 1. pkt. skal afgøres af statsforvaltningen 1) .

Stk. 2. Underholdsbidrag kan inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden efter reglerne i §§ 3-9.

§ 3. Skyldneren skal give myndighederne de for inddrivelse af bidraget fornødne oplysninger om sine økonomiske og personlige forhold. Såfremt det forlanges, skal oplysningerne gives under personligt fremmøde for den myndighed, der foretager inddrivelsen. Møder skyldneren ikke efter tilsigelse, kan han bringes til stede ved politiets hjælp.

Stk. 2. Skyldnerens arbejdsgiver skal på forlangende give myndighederne oplysninger om skyldnerens arbejds- og lønningsforhold.

§ 4. Bidraget kan inddrives ved udpantning.

Stk. 2. Når skyldneren forgæves er eftersøgt eller har forladt landet for længere eller ubestemt tid uden at have iagttaget reglerne i § 19, kan der efter statsforvaltningens 2)  nærmere bestemmelse uden forudgående forkyndelse af kendelse herom foretages udpantning for det samlede bidrag i skyldnerens her i landet værende formue. Med det således inddrevne beløb forholdes der i overensstemmelse med § 21.

§ 5. Bidraget kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Pålæg om indeholdelse kan gives, selv om ydelsen til skyldneren ikke er forfalden, og tilbageholdelse kan ske, selv om ydelsen helt eller delvis er unddraget fra kreditorforfølgning.

§ 6. Det beløb, der skal indeholdes ved hver udbetaling til skyldneren, fastsættes som en procentdel af nettolønnen. Procentdelen fastsættes således, at der overlades skyldneren det nødvendige til eget og familiens underhold.

Stk. 2. Bestemmelserne i lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister finder anvendelse på afgørelser om indeholdelse i løn m.v., der træffes i medfør af denne lov.

§ 7. Den arbejdsgiver, som har modtaget pålæg om indeholdelse i løn m.v., skal, hvis skyldneren ophører at være beskæftiget hos ham, straks give Det Fælles Lønindeholdelsesregister skriftlig eller elektronisk underretning herom. Er det ham bekendt, hvor skyldneren herefter har beskæftigelse, skal han samtidig oplyse dette.

§ 8. Den, der har modtaget pålæg om indeholdelse i løn m.v., er erstatningspligtig, såfremt pålægget ikke efterkommes. Erstatningsbeløbet kan inddrives ved udpantning.

§ 9. Skal der indeholdes bidrag til flere bidragsberettigede, fordeles det indeholdte beløb mellem de berettigede efter den inddrivende myndigheds nærmere bestemmelse.

§§ 10-18. (Ophævet)

§ 19. Agter en skyldner at tage bopæl eller fast ophold i udlandet, inden han har opfyldt hele sin bidragspligt, skal han inden udrejsen, om fornødent efter kommunalbestyrelsens bestemmelse og i det omfang og på den måde, kommunalbestyrelsen finder det passende, opfylde bidragspligten eller stille sikkerhed herfor.

Stk. 2. Undlader skyldneren at stille sikkerhed for bidragspligtens opfyldelse som fastsat i stk. 1, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at fremtidige bidrag for en nærmere fastsat periode skal kunne inddrives straks.

Stk. 3. Består en af skyldneren stillet sikkerhed i kaution, finder reglerne i §§ 2-9 tilsvarende anvendelse ved bidragets inddrivelse hos kautionisterne.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 omfatter ikke personer, som tager bopæl eller fast ophold i Finland, Island, Norge eller Sverige. I det omfang, det fastsættes af ministeren for familie- og forbrugeranliggender, omfatter bestemmelsen heller ikke personer, som tager bopæl eller fast ophold i andre lande, med hvilke der er indgået aftale om ydelse af bistand ved inddrivelse af underholdsbidrag.

§ 20. Efter statsforvaltningens 3)  bestemmelse kan reglerne i § 19 bringes til anvendelse over for en mand, der er part i en påbegyndt faderskabssag.

§ 21. Ved inddrivelse af bidrag efter § 19, stk. 2, forvaltes indkomne beløb efter reglerne i værgemålslovens § 35, stk. 1.

Stk. 2. Ophører bidragspligten, inden beløbet er opbrugt, tilfalder den tilbageværende del af dette skyldneren eller hans bo.

§ 21 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive bidragskrav, der tilkommer det offentlige, og som inddrives efter denne lov, efter reglerne i opkrævningsloven.

§ 22. Overtrædelse af § 3, stk. 2, og § 7 straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 23. Retten til at anvende indeholdelse i løn m.v. bortfalder, hvis begæring om bidragets opkrævning ikke fremsættes inden 1 år efter bidragets forfaldstid.

Stk. 2. Indeholdelse i løn m.v. kan ikke ske for bidrag, der har været forfaldne i mere end 5 år.

Stk. 3. Ved inddrivelse af børnebidrag, der er udbetalt forskudsvis af det offentlige, gælder § 18 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

§ 23 a. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan påklages til det sociale nævn.

Stk. 2. Statsforvaltningens 4)  afgørelse efter denne lov kan påklages til ministeren for familie- og forbrugeranliggender.

§ 23 b. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsernes og statsforvaltningernes 5)  behandling af sager efter denne lov, herunder om den administrative behandling af sager om henstand med eller afdragsvis betaling af underholdsbidrag, samt om behandling af klager over afgørelser truffet af disse myndigheder. Ministeren kan ligeledes i samråd med skatteministeren fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med inddrivelse af underholdsbidrag.

§ 24. Denne lov træder i kraft den 1. juli 1963.

Stk. 2. Loven finder anvendelse også med hensyn til de inden dens ikrafttræden opståede bidragsforpligtelser.

Stk. 3. Lov nr. 133 af 7. maj 1937 om inddrivelse og sikring af underholdsbidrag ophæves.

§ 25. Loven gælder ikke for Grønland.

Familiestyrelsen, den 10. oktober 2005

Dorrit Sylvest Nielsen

/Lars Thøgersen

Officielle noter

1) Indtil den 1. januar 2007: ”statsamtet”, jf. § 26 i lov nr. 542 af 24. juni 2005.

2) Indtil den 1. januar 2007: ”statsamtets”, jf. § 26 i lov nr. 542 af 24. juni 2005.

3) Indtil den 1. januar 2007: ”statsamtets”, jf. § 26 i lov nr. 542 af 24. juni 2005.

4) Indtil den 1. januar 2007: ”Statsamtets”, jf. § 26 i lov nr. 542 af 24. juni 2005.

5) Indtil den 1. januar 2007: ”statsamternes”, jf. § 26 i lov nr. 542 af 24. juni 2005.