Dokumentet er Historisk
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Formål og personkreds
  Kapitel 2Fortrinsadgang
  Kapitel 3Personlig assistance til handicappede i erhverv
  Kapitel 4Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse
  Kapitel 5Løntilskud ved ansættelse af nyuddannede personer med et handicap
  Kapitel 6Arbejdsredskaber, værktøj, arbejdspladsindretning m.v.
  Kapitel 6 aAdministration, oplysningspligt og tilbagebetaling.
  Kapitel 7Andre bestemmelser
  Kapitel 8Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

 

Herved bekendtgøres lov nr. 293 af 14. maj 1998 om kompensation til handicappede i erhverv m.v., som ændret ved lov nr. 277 af 12. maj 1999 og lov nr. 1254 af 20. december 2000.

Kapitel 1

Formål og personkreds

§ 1. Loven har til formål at styrke og stimulere handicappede personers muligheder for beskæftigelse med det formål at give disse de samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap.

§ 2. Loven omfatter personer, der på grund af handicap kan have vanskeligt ved at få og bevare beskæftigelse uden kompensation efter denne lov.

Kapitel 2

Fortrinsadgang

§ 3. En person, der på grund af et handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, har fortrinsadgang til ledige stillinger hos offentlige arbejdsgivere, bevilling til stadepladser m.v. og tilladelse til taxikørsel, hvis vedkommende er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere.

Stk. 2. Arbejdsministeren fastsætter nærmere regler om fortrinsadgangen, herunder om den handicappede persons ret til en ansættelsessamtale og arbejdsgiverens pligt til at forhandle med arbejdsformidlingen, hvis den handicappede ansøger ikke ansættes.

Kapitel 3

Personlig assistance til handicappede i erhverv

§ 4. Der kan ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af

1)   synsnedsættelse er ude af stand til eller kun med uforholdsmæssigt besvær er i stand til at læse,

2)   alvorligt hørehandicap har særlige behov for bistand ved udførelsen af erhverv m.v., herunder tolkebistand,

3)   meget betydeligt nedsat funktion som følge af et handicap har behov for praktisk bistand ved udførelse af arbejdsfunktioner, eller

4)   handicap i øvrigt har anden alvorligt nedsat funktion, der giver behov for særlig bistand i forbindelse med udøvelse af erhverv m.v. Stillingskategorier m.v.

§ 5. Personlig assistance kan ydes under beskæftigelse i

1)   stillinger på ordinære løn- og ansættelsesvilkår,

2)   individuel jobtræning, jf. kapitel 9 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik,

3)   fleksjob, jf. lov om aktiv socialpolitik §§ 71-73, eller

4)   skånejob til personer, der modtager social pension, jf. lov om aktiv socialpolitik §§ 75-77.

Stk. 2. Ledige personer med et handicap kan få tilskud til personlig assistance under efteruddannelse forud for påbegyndelse af et konkret ansættelsesforhold.

Tilskud og ansættelse

§ 6. Tilskud ydes til en virksomhed til aflønning m.v. af en personlig assistent for en ansat eller for en, der skal ansættes i virksomheden, eller virksomhedens indehaver. Den personlige assistent skal bistå den handicappede person med de praktiske arbejdsfunktioner, som følger af beskæftigelsen, og som den pågældende på grund af handicappet ikke selv kan udføre. Der kan ikke ydes tilskud til personlig assistance, hvis erhvervet er uforeneligt med handicappet.

§ 7. Den personlige assistent ansættes i virksomheden på normale vilkår, eller den personlige assistance rekvireres som tegnsprogstolkning efter nærmere fastsatte regler herfor. Den personlige assistent kan endvidere rekvireres hos et vikarbureau. Den handicappede person skal forud for ansættelse af en assistent godkende denne.

Stk. 2. Tilskud kan kun ydes til en bestemt arbejdsfunktion i en bestemt virksomhed.

Stk. 3. Tilskud kan ydes for assistance i gennemsnitlig indtil 20 timer pr. uge for en bestemt periode eller indtil videre. I forbindelse med efteruddannelse forud for et konkret ansættelsesforhold, jf. § 5, stk. 2, kan der ydes tilskud op til fuld tid. En handicappet person, der har mere end ét af de i § 4 nævnte handicap eller i øvrigt har et meget betydeligt handicap, kan efter en konkret vurdering få tilskud op til fuld tid.

Stk. 4. Der kan ydes refusion af udgifter til den personlige assistent ved arbejdsbetingede rejser og til vikardækning ved assistentens længerevarende sygdom og lignende.

Stk. 5. Arbejdsministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilket omfang der kan ydes tilskud til den personlige assistent under den handicappede persons sygdom, og i hvilket omfang der kan ydes tilskud, hvis den personlige assistent er syg.

§ 8. Tilskuddets størrelse svarer til den overenskomstmæssige studentertimelønssats inden for statens område. Til assistance i form af tegnsprogstolkning kan ydes et tilskud svarende til den ordinære sats for tegnsprogstolkning.

Stk. 2. Efter en konkret vurdering kan arbejdsformidlingen, hvis karakteren af den påkrævede assistance kræver det, yde et tilskud svarende til den ordinære sats for det pågældende arbejde.

Stk. 3. Tilskuddet kan dog ikke overstige virksomhedens faktiske lønudgift til den personlige assistent.

§ 9. (Ophævet).

§ 10. (Ophævet)

§ 11. Arbejdsformidlingen refunderer virksomheden de lønandele, som tilskuddet omfatter. Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 12. (Ophævet)

§ 13. (Ophævet)

Kapitel 4

Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse

§ 14. Til de i § 4 nævnte personer kan arbejdsformidlingen yde støtte til personlig assistance, medmindre den pågældende er berettiget til specialpædagogisk støtte i form af personlig assistance i henhold til lovgivningen om den pågældende uddannelse eller om specialpædagogisk støtte til deltagelse i den pågældende uddannelse. Der kan ydes støtte til

1)   beskæftigede, der uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv, og

2)   ledige

a)   i uddannelsestilbud med uddannelsesgodtgørelse efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik,

b)   i uddannelse med godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. samme lovs § 2, stk. 1, nr. 3,

c)   i uddannelse med støtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) eller

d)   på dagpenge efter § 62 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Tilskud og ansættelse m.v.

§ 14 a. Reglerne i kapitel 3 finder anvendelse.

Stk. 2. Den personlige assistent ansættes af arbejdsformidlingen eller efter reglerne i § 7, stk. 1, når der ydes assistance til en ledig.

Stk. 3. Tilskud kan ydes op til 20 timer pr. uge i gennemsnit pr. kvartal. Tilskud kan gives til undervisningstimer samt til forberedelse, hvis personen med handicap har behov for assistance til forberedelsen. Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud op til fuld tid.

Stk. 4. Bevilling skal gives for en bestemt periode og til en bestemt uddannelse.

Stk. 5. Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler for ordningen.

Kapitel 5

Løntilskud ved ansættelse af nyuddannede personer med et handicap

§ 15. Der kan ydes løntilskud i op til 6 måneder, dog i særlige tilfælde op til 9 måneder ved ansættelse af handicappede personer, der har gennemført en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse jf. arbejdsløshedsforsikringslovens § 41, stk. 1, nr. 3, litra b.

Stk. 2. Ordningen omfatter nyuddannede, der

1)   har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse,

2)   begynder ansættelsen senest 2 år efter uddannelsens afslutning og

3)   mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til.

Tilskud og ansættelse m.v.

§ 15 a. Ansættelsen skal være på overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende løn- og ansættelsesvilkår. Arbejdet skal ligge inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til.

Stk. 2. Arbejdsgiveren må ikke afskedige en ansat, for at den nyuddannede kan overtage stillingen.

§ 15 b. Ved ansættelse af den nyuddannede kan arbejdsgiveren få udbetalt et løntilskud på 50 pct. af bruttolønnen, dog maksimalt 11.000 kr. om måneden.

Stk. 2. Der kan gives løntilskud i op til 6 måneder. Der kan dog i særlige tilfælde, når den nyuddannede har behov for længere tids oplæring, ydes løntilskud i op til 9 måneder.

Kapitel 6

Arbejdsredskaber, værktøj, arbejdspladsindretning m.v.

§ 16. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler om brug af de satspuljemidler, der afsættes på finansloven for 1999 - 2002 til støtte til anskaffelse af hjælpemidler, som er nødvendige for at fastholde eller indsluse handicappede personer på arbejdsmarkedet, eller for at handicappede personer kan deltage i uddannelses- eller aktiveringstilbud.

Kapitel 6 a

Administration, oplysningspligt og tilbagebetaling.

§ 16 a. Arbejdsformidlingen administrerer ordningerne efter denne lov.

Stk. 2. Ansøgning om personlig assistance indgives af den handicappede person til arbejdsformidlingens regionskontor i den region, hvor virksomheden er beliggende, eller hvis den handicappede er ledig, i den region, hvor den handicappede er bosat. Der kan ikke ydes tilskud for perioder, der ligger mere end 3 måneder før ansøgningstidspunktet.

Stk. 3. Arbejdsformidlingen kan indhente nødvendige oplysninger fra ansøgerens bopælskommune samt fra andre myndigheder eller institutioner.

Stk. 4. Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om administrationen, herunder om, hvilke oplysninger en ansøgning om støtte skal indeholde, og om udbetaling af tilskuddet.

§ 16 b. Det påhviler den handicappede person og arbejdsgiveren at give arbejdsformidlingen oplysninger om ændringer i arbejdsforholdet eller handicappets omfang, hvis det har betydning for udbetaling af tilskud.

Stk. 2. Der er pligt til at tilbagebetale tilskud m.v., som er modtaget med urette, hvis den handicappede person eller arbejdsgiveren har givet urigtige erklæringer eller forsætligt har fortiet omstændigheder, der har betydning for udbetaling af tilskud.

Kapitel 7

Andre bestemmelser

§ 17. Det regionale arbejdsmarkedsråd skal regelmæssigt og mindst 1 gang om året afholde møde med repræsentanter for De samvirkende Invalideorganisationer og offentlige arbejdsgivere og drøfte den arbejdsmarkedspolitiske situation i regionen for handicappede personer.

Stk. 2. Det regionale arbejdsmarkedsråd udarbejder årligt en beretning vedrørende administrationen af denne lov.

Stk. 3. Det regionale arbejdsmarkedsråds beretning skal bl.a. indeholde oplysninger om

1)   brugen af fortrinsadgangen, jf. kapitel 2,

2)   tildelingen af personlig assistance, jf. kapitel 3,

3)   tildeling af personlig assistance til efter- og videreuddannelse, jf. kapitel 4,

4)   tildeling af løntilskud til nyuddannede, jf. kapitel 5,

5)   tildeling af hjælpemidler, jf. kapitel 6, og

6)   andre initiativer, som arbejdsformidlingen har iværksat for at lette adgangen til arbejdsmarkedet for handicappede personer.

Stk. 4. Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om det i stk. 1-3 nævnte.

Klageadgang

§ 17 a. Klage over arbejdsformidlingens afgørelser om støtte til personlig assistance til handicappede i erhverv efter kapitel 3, om personlig assistance under efter- og videreuddannelse efter kapitel 4, om løntilskud efter kapitel 5 eller om støtte til anskaffelse af hjælpemidler efter § 16 kan inden 4 uger efter afgørelsens dato indbringes for Arbejdsmarkedets Ankenævn af den, som afgørelsen vedrører. Ankenævnet kan se bort fra overskridelse af fristen, når der er særlige grunde hertil.

Stk. 2. Efter anmodning fra en person med handicap, som af en offentlig arbejdsgiver er blevet meddelt afslag på ansættelse i en ledig stilling, eller som af en offentlig myndighed er blevet meddelt afslag på tildeling af en ledig bevilling til stadeplads m.v. eller tilladelse til taxikørsel, kan Arbejdsmarkedets Ankenævn udtale sig om, hvorvidt arbejdsgiveren eller myndigheden har overholdt de i medfør af § 3, stk. 2, fastsatte regler om samtale- og forhandlingspligt. Anmodningen skal fremsættes senest 4 uger efter, at ansøgeren med handicap har modtaget arbejdsgiverens eller myndighedens beslutning om afslag på ansættelse eller tildeling af bevilling.

Stk. 3. Finder Arbejdsmarkedets Ankenævn, at samtale- og forhandlingspligten ikke er overholdt, sender Ankenævnet en kopi af udtalelsen til den øverste administrative ansvarlige for den pågældende offentlige arbejdsgiver eller myndighed.

Kapitel 8

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 18. Loven træder i kraft den 1. juni 1998, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 19, nr. 1, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. januar 1998.

Stk. 3. Den 1. juni 1998 ophæves lov nr. 928 af 27. december 1991 om personlig assistance til handicappede i erhverv samt § 30 i lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996.

Stk. 4. Uanset § 5 kan der frem til den 1. juli 1998 efter reglerne i denne lov ydes personlig assistance til personer, der allerede er ansat eller i perioden frem til den 1. juli 1998 ansættes i

1)   individuelt beskyttede stillinger efter Socialministeriets 1/3-ordning, jf. lov om social bistand § 91, og

2)   fleksjob, jf. §§ 49 a-49 c i lov om social bistand.

§ 19. I lov nr. 928 af 27. december 1991 om personlig assistance til handicappede i erhverv, som ændret ved lov nr. 203 af 29. marts 1995, foretages følgende ændring:

1. § 2 a, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3)   fleksjob, jf. §§ 49 a-49 c i lov om social bistand,».

§ 20. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 277 af 12. maj 1999 indeholder i § 2 følgende bestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 17. maj 1999.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 7 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1 og 2, har virkning fra den 1. januar 1999.

 

Lov nr. 1254 af 20. december 2000 indeholder i § 2 og § 3 følgende bestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

§ 3

Personer, der er omfattet af § 21, stk. 3, i lov nr. 402 af 31. maj 2000 om børnepasningsorlov, kan i orlovsperioden modtage støtte efter de hidtil gældende regler.

Arbejdsministeriet, den 29. januar 2001

Ove Hygum

/Jørgen Eckeroth