Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lodsloven

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lodsloven, jf. lov nr. 116 af 21. marts 1979, foretages følgende ændringer:

1. § 8 affattes således:

» § 8. Ved besejling af indre og ydre danske territorialfarvande er der lodspligt for følgende handelsskibe:

  • 1) Olietankskibe, der er lastede.
  • 2) Kemikalietankskibe, der er lastede med farlige flydende kemikalier, som er omfattet af IMO's kemikaliekode (International Maritime Organization's »Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk«).
  • 3) Gastankskibe.
  • 4) Skibe, der medfører radioaktive laster.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke skibe, som ifølge international aftale eller i medfør af folkeretlige regler har ret til sejlads i danske farvande uden at tage lods om bord.

Stk. 3. Forsvarsministeren kan under særlige omstændigheder fritage visse skibe for lodspligt.

Stk. 4. Forsvarsministeren kan under særlige omstændigheder fritage for lodspligt i visse farvande.

Stk. 5. Ud over bestemmelsen i stk. 1 kan forsvarsministeren fastsætte regler om, at der skal anvendes lods, når hensyn til den almindelige skibsfart og samfærdsel eller væsentlige offentlige interesser, herunder miljøhensyn i øvrigt, gør det nødvendigt.

Stk. 6. Pligten til at anvende lods i henhold til stk. 1 og 5 påhviler skibsføreren.'

2. I § 9, stk. 1, indsættes efter »lodsning«: »eller anden sejladsvejledning«.

3. § 10, stk. 1, affattes således:

»Ud over betaling i henhold til § 9 modtager lodser betaling for forgæves fremmøde, ventetid samt opholds- og rejseudgifter efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse.«

4. § 13 affattes således:

»§ 13. Betaling i henhold til § 9 deles mellem Lodsreguleringsfonden og lodser efter bestemmelser, der fastsættes af forsvarsministeren.«

5. § 14, stk. 1 og 2, affattes således:

»Lodsreguleringsfonden stiller materiel, bygninger og personale m.v. til rådighed for lodserne og afholder de dermed forbundne udgifter. Fonden betaler endvidere lodsernes bidrag til Lodspensionskassen eller anden pensionsordning.

Stk. 2. Forsvarsministeren fastsætter de nærmere regler for fondens virksomhed.«

6. § 15 affattes således:

»§ 15. Betaling til lodser i medfør af § 13 deles mellem lodserne ved lodseriet efter forsvarsministerens bestemmelse.«

7. § 18, stk. 2, ophæves.

8. § 22 affattes således:

»§ 22. Indtil lodserne ved det tidligere København Lodseri er optaget som medlemmer af Lodspensionskassen eller der er oprettet en særlig pensionskasse for disse lodser, udreder Lodsreguleringsfonden for disse lodser et beløb, der beregnes og anvendes efter regler, der fastsættes af forsvarsministeren.«

9. I § 23, stk. 1, ændres »§ 8, stk. 2,» til: »§ 8, stk. 6,».

10. § 24, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Medens en lods er suspenderet, modtager lodsen af Lodsreguleringsfonden et beløb svarende til garantibetalingen, hvis størrelse fastsættes af forsvarsministeren.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1989.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 1989

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Knud Enggaard

Officielle noter

Ingen