Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme

(Undersøgelse for og udryddelse af rotter på skibe m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 114 af 21. marts 1979 om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Indenrigsministeren« til: »Sundhedsministeren« og »indenrigsministeren« til: »sundhedsministeren«.

2. I § 3, stk. 1, ændres »distriktstoldchef« til: »regionschef« og »direktoratet for toldvæsenet« til: »Told- og Skattestyrelsen«.

3. I § 4, stk. 1, og § 14, stk. 2, ændres »Toldvæsenet« til: »De statslige told- og skattemyndigheder«.

4. I § 18, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»I de i 1. pkt. nævnte regler kan sundhedsministeren fastsætte, at en statslig told- og skattemyndighed kan lade nærmere bestemte praktiske foranstaltninger, som epidemikommissionen i medfør af § 4 måtte have pålagt den statslige told- og skattemyndighed at bistå med, udføre ved autoriseret rottebekæmper.«

5. § 28, stk. 1, nr. 1, affattes således:

  • »1) Ejeren af et skib eller luftfartøj afholder efter regler fastsat af sundhedsministeren udgifterne til undersøgelse for og eventuel udryddelse af rotter i henhold til § 18, stk. 2, herunder et beløb til dækning af epidemikommissionens omkostninger.«

6. § 30 affattes således:

» § 30. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov kan ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1994.

Givet på Christiansborg Slot, den 2. marts 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Torben Lund

Officielle noter

Ingen