Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Selsø Sø - Møllekrogen vildtreservat

Efter § 35 i lov om jagt og vildtforvaltning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 57 af 11. februar 1983 (* 1), fastsættes følgende bestemmelser for Selsø Sø - Møllekrogen vildtreservat i Frederiksborg amt:

§ 1. Vildtreservatet omfatter:

a. Selsø Sø, del af matr. nr. 1 a Selsø Hgd., Selsø.

b. Landarealer af matr. nr. 1 a Selsø Hgd., Selsø, der er beliggende syd for dæmningen ved Sømarken og syd for markvejen, der fra dæmningen i sydøstlig retning fører til Selsøvej (vej nr. 107), samt arealer smst. beliggende vest og nord for Selsøvej.

c. Den del af Roskilde Fjord - Møllekrogen - der er beliggende nord for en ret linie fra sydspidsen af Skrivernæbbet, matr. nr. 1 b Selsø Hgd., Selsø, mod vest til amtsgrænsen mellem Frederiksborg amt og Roskilde amt.

d. Vejdæmningen, der adskiller Selsø Sø fra Møllekrogen ud for det i litra b nævnte område.

Stk. 2. Det i stk 1, litra c, nævnte vandområde afgrænses mod land af højeste daglige vandstandslinie.

§ 2. På de i § 1, stk. 1, nævnte områder er det forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage fugle og pattedyr.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for afholdelse af indtil 4 jagter på svømme- og vadefugle i perioden 1. oktober - 31. december samt for afholdelse af indtil 4 jagter på standvildt, herunder rovpattedyr, i perioden 1. oktober - 29. februar på de i § 1, stk. 1, litra a og b, nævnte områder.

§ 3. På de i § 1, stk. 1, litra a og b, nævnte områder er færdsel, herunder sejlads forbudt.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for ejeren/brugeren samt dennes husstand og personale. Hunde skal føres i bånd i perioden 1. marts - 15. juli.

§ 4. På vildtreservatets område er sejlads forbudt med højere hastighed end 5 knob (9,26 km/t).

§ 5. På det i § 1, stk. 1, litra c, nævnte område er færdsel med ladt skydevåben forbudt.

§ 6. Landbrugsministeriets Vildtforvaltning kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 2-5 efter nærmere af Landbrugsministeriet fastsatte retningslinier.

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 2-5 straffes i medfør af § 51, stk. 4, i lov om jagt og vildtforvaltning med bøde, for så vidt strengere straf ikke er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1987 og gælder til og med den 31. juli 1992.

Landbrugsministeriet, den 13. november 1987

Laurits Tørnæs

/Majken Schmidt

Redaktionel note
  • Bekendtgørelse uden nummer (offentliggøres i Statstidende)
  • (* 1) Nu LBK nr. 801 af 11.12.1987