Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Lov om statstilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder

(CO2-PAKKEN)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Der kan gives statstilskud til foranstaltninger, der medfører bedre energiudnyttelse eller energibesparelser i erhvervsvirksomheder.

§ 2. Tilskud kan ydes til

  • 1) større projekter vedrørende gennemførelse af energibesparende foranstaltninger,
  • 2) udarbejdelse af brancheenergiundersøgelser og udvikling af standardiserede fremgangsmåder, der kan anvendes med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse i de pågældende erhverv,
  • 3) mindre projekter vedrørende gennemførelse af energibesparende foranstaltninger, hvor der søges på baggrund af en standardløsning, jf. nr. 2, eller tilsvarende, og
  • 4) gennemførelse af energisyn.

Stk. 2. Tilskud til projekter vedrørende gennemførelse af energibesparende foranstaltninger og til gennemførelse af energisyn kan ydes til landplacerede erhvervsvirksomheder og ejere af fiskerfartøjer.

Stk. 3. Tilskud til udarbejdelse af brancheenergiundersøgelser og standardløsninger kan ydes til brancheorganisationer, grupper af virksomheder eller lignende.

Stk. 4. Virksomheder, der har energiomdannelse og -forsyning som hovedformål, kan ikke opnå tilskud.

§ 3. Tilskud til projekter vedrørende gennemførelse af energibesparende foranstaltninger kan ydes med indtil 30 pct. af investeringsomkostningerne samt udgifterne vedrørende rådgivning, projektering og konsulentbistand m.v. Tilskud til udarbejdelse af brancheenergiundersøgelser og standardløsninger samt gennemførelse af energisyn kan dog ydes med mere end 30 pct. af omkostningerne. Udgifterne opgøres med fradrag af merværdiafgift.

Stk. 2. Tilskuddet kan højst udgøre 10 mio. kr. Tilskud på mindre end 2.000 kr. udbetales ikke.

Stk. 3. Tilskud kan kun ydes til foranstaltninger, der udføres af virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven).

Stk. 4. Tilskud kan ikke ydes til foranstaltninger, hvortil der ydes støtte efter anden lovgivning.

§ 4. Ansøgning om tilskud bilagt redegørelse for de påtænkte aktiviteter indsendes til Energistyrelsen.

Stk. 2. På grundlag af ansøgningen kan Energistyrelsen meddele tilsagn om tilskud.

Stk. 3. Energistyrelsen udbetaler tilskud efter ansøgning på grundlag af et revideret regnskab samt dokumentation af de udgifter, der er forbundet med aktiviteterne. Tilskud kan ikke udbetales med større beløb end anført i tilsagnet.

Stk. 4. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at arbejdet først påbegyndes, efter at skriftligt tilsagn om tilskud er givet, og at arbejdet er afsluttet og ansøgning om udbetaling indsendt til Energistyrelsen inden en nærmere fastsat frist.

Stk. 5. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud bortfalder, hvis ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen, eller hvis betingelserne for at yde tilsagn ikke længere er til stede. Hvis tilskuddet er udbetalt, kan det kræves tilbagebetalt.

Stk. 6. Ydelse af tilskud kan betinges af vilkår om, at de energimæssige konsekvenser af støttede foranstaltninger kan belyses.

§ 5. Energistyrelsens afgørelser efter denne lov kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 6. Energiministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder om afgrænsningen af tilskudsberettigede foranstaltninger og udgifter, om tilskuddets størrelse, beregning og udbetaling, om beløbsgrænser efter § 2, stk. 1, nr. 1 og 3, samt om tidsfrister efter § 4, stk. 4.

Stk. 2. Energiministeren kan fastsætte regler om, at ydelse af tilskud til projekter efter § 2, stk. 1, nr. 1, kan betinges af, at virksomheden har fået foretaget energisyn.

Stk. 3. Energiministeren kan bestemme, at Energistyrelsens beføjelser til at træffe afgørelser efter § 4 helt eller delvis kan henlægges til andre.

§ 7. Energiministeren kan bemyndige Energistyrelsen til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

§ 8. Den, der giver urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgning om tilsagn eller om udbetaling af tilskud, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 3. I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

§ 9. Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 3. januar 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Anne Birgitte Lundholt

Officielle noter

Ingen