Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om anlæg af en Motorvej Vest om København samt Udbygning af Hørsholmvejen som Motorvej (* 1) (* 2)

    VI CHRISTIAN DEN TIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


     § 1

Ministeren for offentlige Arbejder bemyndiges til

at lade anlægge en Vej udelukkende for Kørsel med Motorkøretøjer fra et Punkt ved Brøndbyvester over Glostrup, Herlev og Gladsakse til den under Udførelse værende Hørsholmvej ved Jægersborg,

at lade nævnte Hørsholmvej i Københavns Amt udbygge til tilsvarende Formaal,

at lade den i Frederiksborg Amt projekterede Del af Hørsholmvejen fra Københavns Amtsgrænse til Vejgaflen ved Brønsholm anlægge udelukkende for Kørsel med Motorkøretøjer,

at lade anlægge Cykle- og Gangstier i egen Tracee i Tilknytning til de nævnte Vejanlæg samt

at lade foretage de Forlægninger og Ændringer i det bestaaende Vejnet, der er nødvendige for at tilvejebringe de nye Vejanlæg og for paa mest hensigtsmæssig Maade at sætte disse i Forbindelse med det bestaaende Vejnet.

Tilslutning af Veje til de nævnte Motorveje maa kun ske paa enkelte af Ministeren for offentlige Arbejder nærmere bestemte Steder, og ud over disse Tilslutninger maa der ikke være Adgang til Vejene.

     § 2

Til Gennemførelse af de i § 1 omhandlede Foranstaltninger skal Ekspropriation af saavel Arealer som Materialer m.v. kunne ske efter Reglerne i Forordning af 5. Marts 1845, jfr. Lov Nr. 6 af 10. Januar 1928.

     § 3

Udgifterne ved de i § 1 nævnte Anlæg afholdes saaledes:

 

 Et Beløb af ..............................................3 264 000  

 Kr.  

dækkes af de Tilskud til Anlæg af Hørsholmvejen, for hvis Vedkommende der allerede er givet Københavns Amtskommune Tilsagn.

 

 Københavns Amtskommune betaler .........................1 334 000 -  

 Frederiksborg Amtskommune betaler .....................   275 000 -  

Restbeløbet betales dels af den i § 6 i Lov Nr.115 af 8. April 1932, jfr. § 4 i Lov Nr. 105 af 30. Marts 1935, fastsatte Afgift til Statskassen af 1 Øre pr. 1 Benzin, som indføres til eller fremstilles her i Landet, dels af den i § 4 i Lov Nr. 191 af 17. April 1941 fastsatte Afgift af 1 øre pr. 1 Benzin, som indføres til eller fremstilles her i Landet, idet de ommeldte Afgifter skal vedblive at have Gyldighed efter Udløbet af de i nævnte Lovbestemmelser fastsatte Tidsrum.

Naar Dækning er opnaaet for Anlægsudgifterne, vil Afgifterne være at henlægge til en Fond, af hvis Renter Udgifterne til den fremtidige Vedligeholdelse, Renhold og Snerydning udredes. Naar Fonden ved Udgangen af et Kvartal vil have naaet den efter Ministeren for offentlige Arbejders Skøn fornødne Størrelse, bortfalder Afgifterne.

     § 4

De nødvendige Beløb til Bestridelse af Udgifterne i Medfør af § 3, næstsidste og sidste Stykke, ved Gennenførelsen af de i § 1 omhandlede Anlæg og Foranstaltninger bevilges paa de aarlige Finanslove. Finansministeren bemyndiges til at tilvejebringe disse Beløb ved Udstedelse af Statsobligationer.

     § 5

Ministeren for offentlige Arbejder fastsætter efter Forhandling med Arbejds- og Socialministeren de nærmere Regler med Hensyn til Anvendelsen af den ved de i denne Lov omhandlede Jordarbejder fornødne Arbejdskraft.

     § 6

Saa længe de i Henhold til denne Lov erhvervede Grunde anvendes til de af Loven omfattede Anlæg eller forbeholdes en senere Udvidelse af samme, fritages de for alle Skatter, Afgifter og Byrder.

De i Anledning af eller i Forbindelse med de i § 1 omhandlede Anlæg udfærdigede Dokumenter, Udskrifter, Attester m.v. fritages for Stempel- og Tinglysningsafgifter samt alle andre Afgifter til det offentlige. For de Materialer, der anvendes til Anlæggene, kan der tilstaas Toldfrihed.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 11. April 1942.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)

    /Gunnar Larsen

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Ministeriet for offentlige Arbejder. Se

Rigsdagstidenden for 1941-42: Folket. Tid. Sp. 728, 797, 1136, 1148;

Landst. Tid. Sp. 530, 720, 724; Till. A. Sp. 2663; Till: B. Sp. 317,

1019; Till. C. Sp. 299, 1231.

Redaktionel note
  • (* 2) På grund af udformningen af lov nr 222 af 11/06/1954 har det ikke været muligt at udarbejde en datasammenskrivning