Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om statens tjenestebiler

(Til samtlige ministerier mv.)

 

§ 1. Statens tjenestebiler må ikke anvendes til formål, der er tjenesten uvedkommende.

§ 2. Anskaffelse af ministerbiler sker i samråd med Finansministeriet, jf. budgetvejledningens punkt 2.6.17.

§ 3. Da staten er selvforsikrende, tegnes der ikke kasko- eller ansvarsforsikring for statens biler ved benyttelse her i landet.

Stk. 2. Der tegnes dog ansvars- og kaskoforsikring for ministerbiler.

Stk. 3. Ved kørsel i udlandet kan der tegnes ansvarsforsikring samt tillige forsikringer af type og indhold, som kræves i det pågældende land.

§ 4. Den enkelte minister kan inden for sit område fastsætte nærmere regler om brugen af tjenestebiler.

§ 5. Cirkulæret træder i kraft straks. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 192 af 10. oktober 1994 om statens tjenestebiler.

Finansministeriet, den 16. juni 2003

Thor Pedersen

/Hans Christian Holdt