Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om statstilskud til forbedringsarbejder m.v. i helårsboliger og fritidsboliger

Herved bekendtgøres lov om statstilskud til forbedringsarbejder m.v. i helårsboliger og fritidsboliger jf. lovbekendtgørelse nr. 52 af 4. februar 1993 med de ændringer, der følger af lov nr. 182 af 14. april 1993 og lov nr. 444 af 30. juni 1993.


§ 1. Boligministeren kan inden for et samlet beløb på 3,35 mia. kr. yde tilskud til forbedring m.v. af boliger, der lovligt anvendes til helårsbeboelse, og som er forsynet med eget køkken med afløb samt fritidsboliger, som er forsynet med eget køkken med afløb.

Stk. 2. Boligministeren bemyndiges til at fastsætte bestemmelser om, i hvilket omfang tilskud uanset stk. 1 kan ydes til institutioner, foreninger, stiftelser m.v., som indeholder etablerede permanente overnatningsmuligheder, og som er godkendt i medfør af ligningslovens § 8 A, samt til fredede og bevaringsværdige bygninger. Fastsættelse af bestemmelser om fredede og bevaringsværdige bygninger, jf. 1. pkt., skal ske efter samråd med miljøministeren.

§ 2. Tilskud efter § 1 kan ydes til:

  • 1) ejere, der bebor deres helårsbolig samt ejere af fritidsboliger, uanset at disse ikke anvendes til helårsbeboelse,
  • 2) andelshavere i private andelsboligforeninger m.v., som bebor deres andelsbolig,
  • 3) lejere af beboelseslejligheder i private udlejningsejendomme og boligtagere i almennyttige boligselskaber samt andet byggeri opført med støtte efter lov om boligbyggeri eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, som bebor lejligheden,
  • 4) ejere af boliger omfattet af § 1.

§ 3. Tilskud til de i § 2 nævnte personer kan ydes til forbedringsarbejder m.v., jf. § 9.

Stk. 2. Tilskud kan ikke ydes til særlig luksusprægede eller særlig energiforbrugende forbedringsarbejder samt installationer.

§ 4. Ejere af boliger omfattet af § 1 kan i perioden fra den 1. juli til den 31. december hvert år ansøge om tilskud til disse boliger.

Stk. 2. Ejere af udlejede boliger, jf. § 2, nr. 3, opnår samme ret som lejere til at søge om tilskud efter stk. 1.

Stk. 3. Ejeren har pligt til senest 8 uger inden ansøgning om tilskud efter stk. 1 skriftligt at orientere lejerne om de arbejder, hvortil der søges tilskud.

Stk. 4. Boligministeren fastsætter nærmere bestemmelser om de i stk. 1 og 2 nævnte forhold.

§ 5. Tilskuddet udgør 50 pct. af den del af regningsbeløbet inkl. moms med fradrag for virksomhedens udgifter til materialer inkl. moms, som efter fradrag af støtte efter anden lovgivning overstiger et årligt grundbeløb på 2.000 kr. Tilskud kan højst udgøre 10.000 kr. årligt pr. helårsbolig og pr. fritidsbolig. Tilskud, der udgør mindre end 100 kr. pr. helårsbolig og pr. fritidsbolig, udbetales ikke.

§ 6. Tilskud kan kun ydes til arbejder, der udføres af virksomheder, der er registreret efter lov om almindelig omsætningsafgift, og som driver bygge- og anlægsvirksomhed.

§ 7. Ansøgning om tilskud indsendes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligen er beliggende. Ansøgningen skal udfærdiges på et særligt skema, som rekvireres hos kommunen.

Stk. 2. På grundlag af ansøgningen kan kommunalbestyrelsen på et særligt skema meddele tilsagn om tilskud.

Stk. 3. Tilskud kan kun bevilges, såfremt arbejdet ikke er igangsat, når tilsagn om tilskud meddeles, og såfremt arbejdet er påbegyndt i det kalenderår, hvori tilsagnet er meddelt.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan kun meddele tilsagn i det omfang, det fornødne tilskudsbeløb er reserveret gennem et administrativt styrings- og udbetalingssystem.

§ 8. Ansøgning om udbetaling af tilskud indsendes til kommunalbestyrelsen. Ansøgningen skal udfærdiges på et særligt skema og vedlægges regninger for de udførte arbejder påført de udførende firmaers momsregistreringsnummer.

Stk. 2. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at tilskudsmodtagerens navn og adresse er anført på regningerne, at disse er underskrevet af udstederen, at det af regningerne fremgår, hvilket arbejde der er udført og i hvilken periode, og at regningerne udviser virksomhedens udgifter til de til arbejderne anvendte materialer.

Stk. 3. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal være indsendt inden 9 måneder efter meddelelse af tilsagn.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning herom inden udløbet af fristen efter stk. 3 forlænge den i stk. 3 nævnte frist med indtil 2 måneder, såfremt særlige forhold taler herfor.

Stk. 5. Tilsagn, der ikke er ansøgt udbetalt inden for den i stk. 3 nævnte frist, eller hvortil der ikke efter stk. 4 er meddelt fristforlængelse, bortfalder.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte særlige foranstaltninger til kontrol med de arbejder, hvortil der ydes tilskud efter denne lov.

Stk. 7. Udgifterne til tilskud afholdes af staten.

§ 9. Boligministeren fastsætter nærmere regler om lovens gennemførelse, herunder om afgrænsningen af de arbejder, hvortil der kan ydes tilskud, om hvorledes tilskuddet skal indgå i lejeberegningen, om udbetaling samt om fordelingen af det samlede tilskudsbeløb i tilskudsperioden og på boligtyper.

§ 10. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud bortfalder, hvis ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen, eller hvis vilkårene for ydelse af tilsagn ikke længere er til stede. Er tilskuddet udbetalt, kan dette kræves tilbagebetalt.

§ 11. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 12. Loven træder i kraft den 1. juli 1991 og finder anvendelse på arbejder, der er påbegyndt efter denne dato.

§ 13. (udelades) (* 1)

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. § 3 i lov nr. 1045 af 23. december 1992 er sålydende:

Stk. 1. Loven (* 2) træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på arbejder i henhold til § 9 i lov om statstilskud til forbedringsarbejder m.v. i helårsboliger, der er påbegyndt efter den 31. december 1992.

Stk. 3. Tilskud til arbejder, der er påbegyndt før den 1. januar 1993, ydes efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. (udelades)1) § 2 i lov nr. 182 af 14. april 1993 er sålydende:

§ 2

Stk. 1. Loven (* 3) træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. januar 1993.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på arbejder i henhold til § 9 i lov om statstilskud til forbedringsarbejder m.v. i helårsboliger og fritidsboliger, der er påbegyndt efter den 31. december 1992.

Stk. 3. Efterbetalingsbeløb på under 25 kr. udbetales ikke. § 2 i lov nr. 444 af 30. juni 1993 er sålydende:

§ 2

Loven (* 4) træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Dog træder § 1, stk. 2, 1. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, i kraft den 1. juli 1993 og § 1, stk. 2, 2. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, i kraft den 1. september 1993.

Boligministeriet, den 22. september 1993

Jann Sjursen

/Inge Schouby Andersen

Officielle noter

(* 1) Bestemmelsen vedrører ændring af § 7 F, stk. 1, i lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven).

(* 2) Lovændringen vedrører lovens titel, § 1, § 2, nr. 1, 2, 3, 4, § 4, § 5, § 7, stk. 1 og stk. 3, § 8, stk. 3, § 9 samt lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) § 7 F, stk. 1.

(* 3) Lovændringen vedrører § 2, nr. 4, § 4, stk. 1-4 og § 5.

(* 4) Lovændringen vedrører § 1, stk. 1 og 2.