Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om inddrivelse af statskrav (Lønindeholdelse og modregning i visse erhvervs- og miljøtilskud)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Boligministeriet

§ 1

I lov om statstilskud til forbedringsarbejder m.v. i helårsboliger og fritidsboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 777 af 22. september 1993, som ændret ved lov nr. 1069 af 22. december 1993, foretages følgende ændring:

Efter § 11 indsættes:

» § 11 a. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) kan med tillæg af omkostninger inddrive for meget udbetalt tilskud, som kræves tilbagebetalt efter § 10, ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Boligministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Stk. 4. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 5. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-4 kan indbringes for finansministeren. Boligministeren kan fastsætte nærmere regler om klageadgangen, herunder regler om klagefrist.«

Energiministeriet

§ 2

I lov nr. 2 af 3. januar 1992 om statstilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder foretages følgende ændring:

I § 4 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Op til 20 pct. af tilskuddet kan tilbageholdes og anvendes til modregning med virksomhedens eventuelle restancer til det offentlige.«

Industriministeriet

§ 3

I lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 84 af 22. februar 1993, som ændret ved lov nr. 1093 af 22. december 1993, foretages følgende ændring:

Efter § 13 a indsættes:

» § 13 b. Op til 20 pct. af tilskud til erhvervsfremme efter § 3, stk. 2, nr. 1, eller med hjemmel i finansloven kan tilbageholdes og anvendes til modregning med virksomhedens eventuelle restancer til det offentlige.«

§ 4

I lov om VækstFonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 652 af 9. august 1993, foretages følgende ændring:

Efter § 4 indsættes:

» § 4 a. Op til 20 pct. af tilskud efter § 2, stk. 3, kan tilbageholdes og anvendes til modregning med virksomhedens eventuelle restancer til det offentlige.«

Landbrugsministeriet

§ 5

I lov nr. 919 af 25. november 1992 om indkomststøtte til landbrugere, som ændret ved § 2 i lov nr. 22 af 20. januar 1993, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 7 indsættes:

» § 7 a. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive uberettiget udbetalt indkomststøtte, som kræves tilbagebetalt efter § 7, ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 4. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-3 kan indbringes for finansministeren. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om klageadgangen, herunder regler om klagefrist.«

2. I § 8 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. I regler, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.«

§ 6

I lov nr. 918 af 25. november 1992 om statsgaranti og ydelsestilskud vedrørende høsttabslån til tørkeramte jordbrugere, som ændret ved § 1 i lov nr. 22 af 20. januar 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 1, indsættes efter »statsgaranti«: »og beløb ydet efter § 10, som kræves tilbagebetalt efter § 16,».

2. I § 17, stk. 4, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om klageadgangen, herunder regler om klagefrist.«

§ 7

I lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1172 af 16. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 20 a, stk. 1, indsættes efter »statsgaranti«: »og tilskud efter denne lov, som kræves tilbagebetalt efter § 20, stk. 1,».

2. I § 21, stk. 5, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om klageadgangen, herunder regler om klagefrist.«

§ 8

I lov om statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 745 af 13. september 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 6, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om klageadgangen, herunder regler om klagefrist.«

2. I § 19 a, stk. 1, indsættes efter »statsgaranti«: »og beløb ydet efter § 5, jf. § 16, som kræves tilbagebetalt efter § 19, stk. 1,».

§ 9

I lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk jordbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 955 af 4. december 1992, som ændret ved lov nr. 474 af 30. juni 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 26 a, stk. 1, indsættes efter »statsgaranti«: », tilskud og støttebeløb ydet efter denne lov, som kræves tilbagebetalt efter § 26, samt afgifter og gebyrer, der opkræves i medfør af § 20 l, stk. 4 og 6«.

2. § 26 a, stk. 4, affattes således:

»Stk 4. Reglerne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for inddrivelse af

  • 1) statskassens tilgodehavende efter indfrielse af statsgarantier og tilskud, der kræves tilbagebetalt efter lov nr. 222 af 26. april 1973 om støtte til modernisering af jordbrugsbedrifter,
  • 2) tilskud, der kræves tilbagebetalt efter lov nr. 194 af 29. marts 1989 om tilskud til skovforbedrende foranstaltninger, og
  • 3) tilskud, der kræves tilbagebetalt efter lov nr. 363 af 10. juni 1987 om økologisk jordbrugsproduktion.«

3. I § 26 a indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-4 kan indbringes for finansministeren. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om klageadgangen, herunder regler om klagefrist.«

§ 10

I lov nr. 530 af 16. november 1983 om rentesaneringsydelse til landbruget m.v. foretages følgende ændring:

Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) kan med tillæg af omkostninger inddrive tilskud efter denne lov, som kræves tilbagebetalt efter § 7, stk. 3, ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Stk. 4. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 5. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-4 kan indbringes for finansministeren. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om klageadgangen, herunder regler om klagefrist.«

§ 11

I lov nr. 812 af 21. december 1988 om læhegn og tilskud til læplantning, som ændret ved lov nr. 475 af 30. juni 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 26 a indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 6-8 finder ikke anvendelse i forbindelse med overtrædelse af de i § 26 b, stk. 2, anførte regler.«

2. Efter § 26 a indsættes:

» § 26 b. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) kan med tillæg af omkostninger inddrive tilskud efter denne lov, som kræves tilbagebetalt efter § 23, stk. 3, ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 4. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-3 kan indbringes for finansministeren. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om klageadgangen, herunder regler om klagefrist.«

§ 12

I lov nr. 340 af 14. maj 1992 om tilskud til produktudvikling af jordbrugs- og fiskeriprodukter foretages følgende ændringer:

1. I § 15 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Op til 20 pct. af tilskuddet kan tilbageholdes og anvendes til modregning med virksomhedens eventuelle restancer til det offentlige.«

2. Efter § 16 indsættes:

» § 16 a. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) kan med tillæg af omkostninger inddrive tilskud efter denne lov, som kræves tilbagebetalt efter § 16, ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne.

Stk. 3. For overtrædelser af bestemmelser fastsat efter stk. 2, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Stk. 4. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 5. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-4 kan indbringes for finansministeren. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om klageadgangen, herunder regler om klagefrist.«

Miljøministeriet

§ 13

I lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, som senest ændret ved lov nr. 1112 af 22. december 1993, foretages følgende ændring:

Efter § 55 b indsættes:

» § 55 c. Op til 20 pct. af tilskud efter dette kapitel kan tilbageholdes og anvendes til modregning med virksomhedens eventuelle restancer til det offentlige.«

§ 14

I lov om bygningsfredning, jf. lovbekendtgørelse nr. 81 af 10. februar 1986, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Op til 20 pct. af støtten kan tilbageholdes og anvendes til modregning med ejerens eventuelle restancer til det offentlige.«

2. Efter § 19 indsættes i kapitel 5:»

§ 19 a. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) kan inddrive misligholdte statslån ydet efter § 17 ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Stk. 4. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 5. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-4 kan indbringes for finansministeren. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om klageadgangen, herunder regler om klagefrist.«

§ 15

I lov nr. 223 af 10. april 1991 om tilskud til miljøaktiviteter i Østlandene foretages følgende ændring:

I § 6 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Op til 20 pct. af tilskud efter denne lov kan tilbageholdes og anvendes til modregning med virksomhedens eventuelle restancer til det offentlige.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 16

I lov nr. 383 af 7. juni 1989, skovlov, som senest ændret ved § 63 i lov nr. 269 af 6. maj 1992, foretages følgende ændring:

Efter § 21 indsættes:

» § 21 a. Op til 20 pct. af tilskud efter dette kapitel kan tilbageholdes og anvendes til modregning med ejerens eventuelle restancer til det offentlige.«

§ 17

I lov om afgift af affald og råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 882 af 17. november 1993, foretages følgende ændring:

I § 12 a indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Op til 20 pct. af kompensationsbeløb efter stk. 1 kan tilbageholdes og anvendes til modregning med virksomhedens eventuelle restancer til det offentlige.«

Skatteministeriet

§ 18

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 31. marts 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 indsættes efter »opkrævning«: »og lønindeholdelse, jf. § 14«.

2. I § 14 indsættes efter »udpantning«: »samt ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven«.

3. I § 14 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Inddrivelsesmyndigheden kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om påklage af afgørelser om lønindeholdelse efter stk. 1, herunder regler om klagefrist.«

Trafikministeriet

§ 19

I lov om DSB, jf. lovbekendtgørelse nr. 352 af 29. maj 1990, foretages følgende ændring:

Efter § 42 indsættes:

» § 42 a. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) kan med tillæg af omkostninger inddrive manglende betaling for befordring af passagerer, indskrevet bagage, gods og køretøjer m.v. ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Trafikministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Stk. 4. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 5. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-4 kan indbringes for finansministeren. Trafikministeren kan fastsætte nærmere regler om klageadgangen, herunder regler om klagefrist.«

Ikrafttræden

§ 20

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1994.

Stk. 2. Reglerne om modregning efter §§ 2, 3, 4, 12, nr. 1, 13, 14, nr. 1, 15, 16 og 17 har virkning for tilskudsbeløb m.v. i henhold til støttetilsagn, som meddeles efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Reglerne om lønindeholdelse efter §§ 1, 5-11, 12, nr. 2, 14, nr. 2, 18 og 19 finder også anvendelse på fordringer, der er forfaldne før lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 27. april 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/Mogens Lykketoft

Officielle noter

Ingen