Dokumentet er Historisk
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen

(fast ejendom)


I medfør af § 8, stk. 3, § 9, stk. 5, § 14, stk. 2, § 16, stk. 5, § 17, stk. 5, § 23, stk. 3, § 50, stk. 1 og 2, § 50c, stk. 2, § 50f, stk. 1 og 2, og § 50g i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 15. september 1986, som ændret ved lov nr. 138 af 7. marts 1990, lov nr. 398 af 13. juni 1990, lov nr. 322 af 31. maj 1991 og lov nr. 281 af 29. april 1992, § 4, stk. 2, i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 601 af 21. august 1990, § 17, stk. 2, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 30. juli 1992, og § 104 i lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 12. oktober 1993, fastsættes:

Kapitel 1

Tingbogen

§ 1. Tingbogen føres på edb. Tingbogen føres ved retten i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende.

Stk. 2. Reglerne i denne bekendtgørelse gælder for fast ejendom.

Kapitel 2

Indlevering og udlevering af dokumenter

Dagbog og tingbog

§ 2. Ved alle tinglysningskontorer føres en dagbog, som indeholder en fortegnelse over de dokumenter, der anmeldes til indførsel i tingbogen.

Stk. 2. Dagbogen føres for hver dag, kontoret er åbent.

Stk. 3. Dokumenter modtages til tinglysning i tiden kl. 9-12. Dokumenter, der modtages senere, indføres i dagbogen for den følgende dag, kontoret er åbent.

§ 3. Ørebeløb angives ikke i dagbogen og tingbogen.

§ 4. Dokumenter, der ikke afhentes, sendes af tinglysningskontoret tilbage til anmelderen. Dokumenter, der er afvist fra dagbogen eller tingbogen, og negotiable pantebreve afsendes anbefalet eller på anden måde, hvorved bevis for afsendelse sikres.

Stk. 2. Datoen for udlevering eller afsendelse af et tinglysningsdokument anføres på en særlig udskrift af dagbogen,jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Ved de embeder, hvor dagbogen ikke føres på edb, skal datoen for udlevering eller afsendelse af et tinglysningsdokument anføres enten i tinglysningsdagbogens kvitteringsrubrik eller i en særlig journal for udlevering af tinglysningsdokumenter.

Kapitel 3

Dokumenter m.v.

§ 5. Et dokument, der anmeldes til tinglysning, skal være oprettet i format A4 og skal øverst på dokumentets første side være forsynet med anmelderens navn, adresse og telefonnummer. Kan der ikke oplyses telefon, anføres »ingen telefon«.

Stk. 2. Ved påtegning på et tidligere tinglyst dokument skal oplysning om anmelderen, jf. stk. 1, være angivet ved påtegningens begyndelse.

§ 6. Dokumenter vedrørende en matrikuleret fast ejendom skal angive dennes nøjagtige matrikelbetegnelse og beliggenhed, ved ejerlejligheder tillige ejerlejlighedsnr.

§ 7. Et adkomstdokument, som anmeldes til tinglysning, skal være forsynet med erhververens navn og adresse, medmindre denne er almindelig kendt.

§ 8. Pantebreve, der anmeldes til tinglysning, skal være oprettet på Justitsministeriets pantebrevsformular A, jf. bilag 1, eller på Justitsministeriets pantebrevsformular »SKADESLØSBREV (FAST EJENDOM)», jf. bilag 2. Pantebreve til realkreditinstitutter og Dansk Landbrugs Realkreditfond kan dog oprettes på Justitsministeriets pantebrevsformular B, jf. bilag 3. Pantebreve skal være udformet i overensstemmelse med reglerne i §§ 9-13, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Private indekspantebreve i fast ejendom skal være oprettet på den af Justitsministeriet godkendte indekspantebrevsblanket, jf. § 14.

Almindelige pantebreve og skadesløsbreve

§ 9. Pantebreve kan oprettes på fortrykte blanketter.

Stk. 2. Fortrykte pantebrevsblanketter skal på side 1 og 2 indeholde pantebrevets individuelle bestemmelser og på side 3 den pantebrevsformular, der gælder for det pågældende pantebrev. Den individuelle tekst kan om nødvendigt fortsættes på side 4 eller på et særligt vedhæftet ark. Fortrykte pantebrevsblanketter skal udfyldes på maskine.

§ 10. Pantebreve, der ikke er oprettet på fortrykte blanketter, skal på de første sider indeholde pantebrevets individuelle bestemmelser. Sidste side skal indeholde den pantebrevsformular, der er gældende for det pågældende pantebrev. Pantebrevets sider skal være sammenhæftet, og de beskrevne sider skal være fortløbende nummereret.

Stk. 2. Pantebrevet skal være udskrevet eller udfyldt maskinelt og med samme skriftstørrelse i hele teksten. Overskriften, rubrikkerne til de enkelte tekstafsnit, oplysninger om retsafgift, stempelafgift, matrikelnummer og oplysninger om anmelders, kreditors og debitors navn, adresse og telefonnummer samt pantebrevsformularerne kan dog angives med anden skriftstørrelse.

§ 11. Ved senere påtegning på et pantebrev skal sidenummereringen fortsættes, og antallet af sider skal anføres før hver underskrift. Ved pantebreve, der er oprettet på fortrykte pantebrevsblanketter, gælder bestemmelsen i 1. punktum tilsvarende, således at første vedhæftede ark skal nummereres med sidetallet 5.

§ 12. For pantebreve i fast ejendom skal den individuelle tekst være udformet i overensstemmelse med systematikken i bilag 1-3. Der kan dog foretages mindre rettelser og tilføjelser i teksten, når de enkelte tekstafsnit fremtræder mindst lige så tydeligt som i bilaget. Endvidere kan afstanden mellem de enkelte tekstafsnit forøges eller formindskes. Såfremt der med hensyn til respekt af servitutter m.v. henvises til ejendommens blad i tingbogen, kan dette tekstafsnit angives udmiddelbart foran angivelsen af den for det pågældende pantebrev gældende pantebrevsformular.

Stk. 2. Følgende punkter må ikke fraviges:

 • 1) Retsafgift og stempelafgift skal angives øverst på side 1.
 • 2) Ejerlav og matr. nr. samt eventuelt ejerlejlighedsnr. skal angives øverst i venstre hjørne på side 1.
 • 3) Gade og husnr. samt eventuel etage skal angives umiddelbart under matrikelbetegnelsen.
 • 4) Rubrikken til dommerkontorernes angivelse af »Akt: skab nr.« skal angives øverst i højre hjørne på side 1.
 • 5) Når Justitsministeriets pantebrevsformular A gælder for pantebrevet, skal der under rubrikken »Akt: skab nr.« angives, om pantebrevet er et sælgerpantebrev.
 • 6) Anmelders navn, adresse og telefonnummer skal angives under de i nr. 3 og 4 nævnte rubrikker. På pantebreve, der ikke er oprettet på fortrykte blanketter, skal anmelders navn, adresse og telefonnummer med henblik på dokumentets tilbagesendelse i rudekuvert endvidere være angivet således, at navn og adresse er placeret mindst 11 cm og højst 19 cm fra dokumentets venstre side og mindst 4 cm og højst 8 cm fra dokumentets øverste kant.
 • 7) Tekstafsnittet om pligt til at give kreditor underretning om adresseændring skal angives nederst på side 1. Det samme gælder for almindelige pantebreves tekstafsnit om kreditors ret til at opsige pantebrevet ved forsinket betaling af renter og afdrag.
 • 8) Umiddelbart foran debitors underskrift skal angives hvilken pantebrevsformular, der gælder for det pågældende pantebrev.
 • 9) På pantebreve, der er oprettet på fortrykte pantebrevsblanketter, og som indleveres til tinglysning ved de tinglysningskontorer, hvor tingbogen ikke føres på edb, skal der nederst på side 2 eller efter afslutningen af pantebrevets individuelle tekst på side 4 eller på et særligt vedhæftet ark være reserveret mindst 8 cm plads til tinglysningspåtegninger.

§ 13. Der må ikke foretages ændringer i pantebrevsformularerne. Fravigelse af formularerne kan kun ske, når ændringerne gengives i tekstafsnittet »Særlige bestemmelser« i pantebrevets individuelle tekst.

Stk. 2. Bestemmelsen i pantebrevsformular B, pkt. 2, 2. pkt., kan ikke fraviges, jf. realkreditlovens § 47a, stk. 1. I øvrigt kan følgende bestemmelser i pantebrevsformularerne ikke fraviges til ugunst for debitor, jf. tinglysningslovens § 42 a, stk. 3:

 • 1) punkt 2, sidste punktum, og punkt 9 a i formular A og
 • 2) punkt 4, sidste punktum, og punkt 9 a i formular B.

Indekspantebreve

§ 14. Private indekspantebreve i fast ejendom skal være oprettet på Justitsministeriets indekspantebrevsblanket, jf. bilag 4.

Stk. 2. Ændringer i indekspantebrevsblanketten kan kun ske for så vidt angår panteretsvilkårene, og i så fald på følgende måde:

 • 1) Fravigelse af de på side 1 angivne vilkår skal foretages ved udstregning af de trykte vilkår og angivelse af de ændrede vilkår på den pågældende plads på side 1 eller om fornødent efter samme systematik på side 2, side 4 eller på et særligt vedhæftet ark. Udstregningen skal ske på en sådan måde, at den oprindelige tekst kan læses.
 • 2) Fravigelse af de almindelige bestemmelser til Justitsministeriets indekspantebrevsblanket kan kun ske, når ændringerne gengives i tekstafsnittet »Særlige bestemmelser« på side 2 eller om fornødent efter samme systematik på side 4 eller på et særligt vedhæftet ark. Punkt 2, sidste punktum, og punkt 9a i de almindelige bestemmelser til Justitsministeriets indekspantebrevsblanket kan ikke fraviges til ugunst for debitor, jf. tinglysningslovens § 42a, stk. 3.

§ 15. Bestemmelserne i § 12, stk. 2, nr. 5, finder tilsvarende anvendelse på private indekspantebreve i fast ejendom.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 21, stk. 1, 1. pkt., finder ikke anvendelse på private indekspantebreve i fast ejendom.

Andre bestemmelser

§ 16. Erklæringer om udlæg m.v., jf. tinglysningslovens § 12, stk. 1, og de meddelelser, der er nævnt i tinglysningslovens § 13, stk. 1, skal være udformet i overensstemmelse med systematikken i henholdsvis bilag 5, 6 og 7.

§ 17. Begæring om notering af ejerpant i medfør af tinglysningslovens § 40, stk. 1, skal fremsættes skriftligt på det af Justitsministeriet godkendte genpartpapir.

§ 18. Anmodning om ophævelse af retsanmærkning og begæring om endelig tinglysning af skøde skal ske ved påtegning på dokumentet. Der skal ikke indleveres genpart af sådanne anmodninger.

Kapitel 4

Genparter

§ 19. Genparter skal være affattet på det af Justitsministeriet godkendte genpartpapir, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Genparter fremstilles af papir, der er forsynet med vandmærket AUTORISERET GENPARTPAPIR, og som er godkendt af Justitsministeriet.

Stk. 3. Genpartpapiret skal være format A4. Genpartpapiret skal være forsynet med en påtrykt lodret streg 20 mm fra venstre kant. Genpartpapiret skal i denne margen være forsynet med to 6 mm huller med 80 mm afstand fra hulmidte til hulmidte og 11 mm afstand fra hulmidte til papirets venstre kant samt være påtrykt ordene »Justitsministeriets genpartpapir«. I genpartpapirets nederste venstre hjørne skal være påtrykt navnet på den, der har fremstillet genpartpapiret.

§ 20. Genparten af det til tinglysning indleverede dokument skal være tydelig og letlæselig. En maskinskreven genpart skal være det første eksemplar eller det første gennemslag. Genparten skal gengive teksten uden overflødige mellemrum, og teksten må ikke afbrydes af blanke sider, herunder ubeskrevne bagsider. Genpart i form af fotokopi kan anvendes, såfremt genparten er fremstillet på det af Justitsministeriet godkendte genpartpapir, og dokumentet er skrevet på maskine, ved anvendelse af stempel eller lignende.

Stk. 2. Til genparter af kort kan anvendes Justitsministeriets genpartpapir, det af Justitsministeriet godkendte kalkerlærred eller andet af Justitsministeriet godkendt materiale i samme format som genpartpapiret. Genpart af kort i form af fotokopi kan anvendes under de i stk. 1 angivne betingelser.

§ 21. Genparter af pantebreve skal kun gengive pantebrevets individuelle tekst, jf. dog § 15, stk. 2. Genpart af påtegninger på et tidligere tinglyst pantebrev skal ved påtegningens begyndelse angive de i tinglysningslovens § 9, stk. 3, nævnte oplysninger samt oplysning om lånets oprindelige hovedstol.

Stk. 2. Ved leje-, brugs- og forpagtningskontrakter leveres kun genpart af kontraktens bestemmelser om parterne, det udlejede, prioritetsstillingen, tids- og opsigelsesvilkår, leje- eller forpagtningsafgift samt af kontraktens dato og parternes underskrift.

Stk. 3. Ved auktionsskøder leveres kun genpart af selve skødet og eventuelle transporter.

Stk. 4. Ved aflysning skal der leveres genpart af kvitteringen. Ved aflysning af pantebreve skal der tillige leveres genpart af mellemliggende utinglyste transporter og udlægspåtegninger.

§ 22. Såfremt et dokument inden for samme retskreds begæres tinglyst på flere ejendomme, skal der kun leveres een genpart.

Stk. 2. Hvis et adkomstdokument tillige begæres tinglyst som servitutstiftende, skal der foruden genpart af adkomstdokumentet leveres ekstraktgenpart, der kun indeholder de i dokumentet anførte servitutbestemmelser. Tilsvarende gælder, hvis et dokument i øvrigt begæres tinglyst i flere egenskaber.

Kapitel 5

Legitimationspapirer, følgedokumenter og bevisligheder m.v.

§ 23. Dokumenter, der anmeldes til tinglysning, skal være vedlagt fornødne legitimationspapirer i original eller kopi med sådan bekræftelse, som dommeren finder tilstrækkelig. Fuldmagt og eksekutorbevilling skal altid forevises i original.

§ 24. Ved anmeldelse af pantebreve til tinglysning skal det sidst tinglyste skøde (adkomstdokumentet) være vedlagt. Anmeldes skøde og pantebrev til tinglysning samtidig, skal dokumenterne indleveres samlet.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt der foreligger skriftlig erklæring fra anmelderen om, at adkomstdokumentet er bortkommet eller af anden gyldig grund ikke kan skaffes til veje. I sådanne tilfælde skal der som legitimation vedlægges udstederens ansættelsesbrev, beskikkelse, sygesikringsbevis, pas, kørekort eller lignende eller flere dokumenter af anden art, f.eks vielsesattest, dåbsattest eller ID-kort.

§ 25. Hvis en transport af et omsætningsdokument ikke er påtegnet dokumentet, skal dette medfølge ved anmeldelsen til påtegning om den skete lysning. Samme regel gælder andre ændringspåtegninger.

Kapitel 6

Ejerlejligheder og andre boligfællesskaber

Tilbudspligt

§ 26. Forinden eller samtidig med tinglysning af det første skøde på en ejerlejlighed skal der indleveres en anmeldelse om ejendommens opdeling i ejerlejligheder.

Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge en fortegnelse over ejerlejlighederne og et kort over hver enkelt lejlighed, to genparter af anmeldelsen og fortegnelsen og en genpart af kortene. I fortegnelsen skal angives:

 • 1) ejerlejlighedernes beliggenhed, angivet med matr. nr., gadenavn, hus nr., etage m.v.,
 • 2) ejerlejlighedernes numre,
 • 3) ejerlejlighedernes areal og
 • 4) ejerlejlighedernes fordelingstal, hvis et sådant er fastsat.

Stk. 3. Såvel kortene over de enkelte ejerlejligheder som de oplysninger, der er nævnt i stk. 2, nr. 1-3, skal være attesterede af en landinspektør med beskikkelse. I København og Frederiksberg kommuner meddeles attestation dog af henholdsvis stadskonduktøren og stadslandinspektøren, i Sønderjylland af vedkommende statslandinspektør.

§ 27. Anmeldelse om opdeling af en ejendom i ejerlejligheder kan noteres i tingbogen i følgende tilfælde:

 • 1) Bygninger, hvorom ejeren i anmeldelsen erklærer, at deres opførelse er påbegyndt efter 1. juli 1966.
 • 2) Bygninger, der ikke indeholder andre lejligheder eller rum end 2 beboelseslejligheder med tilhørende sædvanlige udenomsrum, når en landinspektør med beskikkelse attesterer, at hver enkelt ejerlejlighed til beboelse opfylder kravene i § 10, stk. 1, nr. 2, litra a-e, i lov om ejerlejligheder, og bygningen ifølge erklæring fra bygningsmyndigheden opfylder kravene i litra f-i i samme bestemmelse.
 • 3) Bygninger, der er fredet i henhold til lov om bygningsfredning, når opdelingen sker med miljøministerens samtykke eller efter reglerne om ikke-fredede bygninger.
 • 4) Bygninger, hvorom ejeren i anmeldelsen erklærer, at de udelukkende anvendes til andet end beboelse.
 • 5) Ejendomme, som er opført til brug for medlemmer eller til udleje af almennyttige boligselskaber, jf. kapitel II i lov om boligbyggeri, såfremt beboelsesarealet og alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for boligtagerne efter opdelingen udgør een ejerlejlighed, jf. § 10, stk. 2, nr. 2, i lov om ejerlejligheder.

Stk. 2. Anmeldelse om opdeling i ejerlejligheder skal endvidere indeholde en attestation fra en landinspektør om, at udstykning ikke er mulig.

Stk. 3. Opdeling af en ejendom i ejerlejligheder kan dog ikke ske af:

 • 1) Landbrugsejendomme, jf. lov om landsbrugsejendomme.
 • 2) Ejendomme, der tilhører private andelsboligforeninger, jf. dog § 29.

§ 28. Ved tinglysning af ændringer, der vedrører de angivelser, der er nævnt i § 26, stk. 2, finder bestemmelserne i § 26, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse. Ved ændring af ejerlejlighedernes størrelse gælder reglerne i tinglysningslovens §§ 21-24.

Stk. 2. Anmeldelse om videreopdeling af ejerlejligheder i bygninger, der helt eller delvis anvendes til beboelse, og som lovligt er opdelt i ejerlejligheder i henhold til tidligere lovgivning, skal indeholde en attestation udstedt af en landsinspektør med beskikkelse om, at hver enkelt lejlighed til beboelse efter videreopdelingen opfylder de i § 10, stk. 1, nr. 2, litra a-f, i lov om ejerlejligheder nævnte krav. En sådan attestation er dog ikke en betingelse for videreopdeling af bygninger, der er omfattet af § 27, stk. 1, nr. 1 og 3, jf. § 10, stk. 1, nr. 1 og 3, i lov om ejerlejligheder.

§ 29. Er en ejendom omfattet af § 13 i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber kan dokumenter om overdragelse af en anpart af ejendommen kun tinglyses, såfremt dokumentet indeholder overdragerens erklæring om, at en af de i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, § 17, litra a-d, nævnte betingelser er opfyldt. Er en eller flere anpartsoverdragelser anmeldt til tinglysning inden den 13. februar 1976, kan dokumenter om overdragelse af en anpart i ejendommen endvidere tinglyses, såfremt det enkelte dokument indeholder erklæring fra overdrageren om, at erhververen mindst 1 år forud for aftalen har opnået et varigt lejemål om lejligheden, og at erhververen siden har boet i ejendommen.

§ 30. Ved tinglysning af overdragelse af en anpart af en fast ejendom indføres oplysning om anpartens størrelse i tingbogen, såfremt der foreligger oplysning herom. Er anparten forbundet med en brugsret til en lejlighed i ejendommen, indføres oplysning om lejlighedens beliggenhed, angivet med ejerlav, matr. nr., gadenavn, hus nr., etage m.v., lejlighedens eventuelle nummer, areal samt fordelingstal, hvis et sådant er fastsat, i tingbogen, såfremt der foreligger oplysning herom.

§ 31. Dokumenter om overdragelse af en fast ejendom, der er omfattet af reglerne om tilbudspligt i kapitel XVI i lov om leje, skal for at kunne tinglyses for andre end de berettigede efter tilbudspligten indeholde:

 • 1) Ejerens erklæring om, at tilbudspligten ikke finder anvendelse samt grunden hertil, eller
 • 2) ejerens erklæring om, at ejendommen er tilbudt samtlige lejere af beboelseslejligheder med angivelse af datoen herfor, og at tilbuddet ikke er accepteret.

Stk. 2. Hvis dokumentet indleveres til tinglysning senere end 1 år efter, at tilbuddet til lejerne er fremsat, skal det afvises.

Kapitel 7

Ekspropriationer

§ 32. En fortegnelse over ekspropriation af fast ejendom i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom indføres i tingbogen under byrder uden fastsættelse af frist til matrikulær berigtigelse.

§ 33. En fortegnelse over et eksproprieret areal kan efter anmodning fra kommissarius tinglyses som adkomst, uden at fortegnelsen påføres påtegning fra skattemyndigheden om ejendomsværdi og om de i § 2 i bekendtgørelse nr. 107 af 25. februar 1991 nævnte forhold, og uden at matrikelkort forevises. Fortegnelsen skal enten være udfærdiget af Kort- og Matrikelstyrelsen eller af den ledende landinspektør ved statens ekspropriationer. I sidstnævnte tilfælde skal fortegnelsen indeholde erklæring fra kommissarius om, at det pågældende areal ikke udgør en del af en samlet fast ejendom, jf. udstykningslovens § 2 og lov om landbrugsejendomme § 2.

§ 34. Servitutter, der efter bestemmelse af ekspropriationskommissionen skal opretholdes uanset den skete ekspropriation, skal opregnes i adkomstfortegnelsen eller, hvis en sådan ikke udfærdiges, i et særligt dokument.

Kapitel 8

Afvisning og tinglysning med frist

§ 35. Hvis et dokument, der anmeldes til tinglysning, ikke opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse eller andre tinglysningsforskrifter, skal det afvises. Er dokumentet behæftet med fejl eller mangler, der kan afhjælpes, jf. tinglysningslovens § 15, stk. 3, eller stilles der i medfør af tinglysningslovens § 8, stk. 2, krav om godtgørelse af dokumentets gyldighed, kan det dog indføres foreløbigt i tingbogen, således at der fastsættes en frist til afhjælpning af manglen.

§ 36. Er et dokument tinglyst med frist til afhjælpning af en mangel, og er manglen ikke afhjulpet eller fristen forlænget inden den fastsatte dato, udslettes dokumentet af tingbogen.

Kapitel 9

Uskadelighedsattester, meddelelse til ejeren og indberetning af

visse tinglysningsafgørelser

§ 37. Vurdering sammen med dommeren i henhold til tinglysningslovens § 23, stk. 3, foretages af to i retskredsen boende vurderingsmænd til ejendomsværdi og grundværdi eller af en vurderingsmand og en landinspektør med beskikkelse. I sidstnævnte tilfælde er det ikke nødvendigt, at dommeren selv overværer åstedsundersøgelsen.

Stk. 2. Ved vurderingen skal ikke blot den senest ansatte grundværdi, men også en senere foregået forskydning af priserne i handel og vandel samt sidste købesum ved salget af den pågældende ejendom tages i betragtning.

§ 38. Opstår der mistanke om, at et dokument, som er indleveret til tinglysning, er falsk eller forfalsket, skal der straks rettes henvendelse herom til den i tingbogen anførte ejer af ejendommen.

§ 39. Hvis et dokument i medfør af tinglysningslovens § 8, stk. 2, afvises som helt eller delvis ugyldigt eller tinglyses med frist, skal tinglysningsdommeren straks indsende kopi af dokumentet og af afgørelsen til statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet.

Kapitel 10

Adgang til oplysninger i tingbogen m.v.

§ 40. Oplysningerne i tingbogen, dagbogen og akter er offentligt tilgængelige.

Stk. 2. Anmodning om oplysninger fra tingbogen, dagbogen og akter skal angive den pågældende ejendoms matrikelbetegnelse. Ved de embeder, hvor tingbogen føres på edb skal anmodning om sådanne oplysninger angive enten ejendommens matrikelbetegnelse, postadresse eller ejendomsstamnummer.

Stk. 3. Bøger og akter må ikke udlånes til brug uden for dommerkontoret. Det kan dog tillades, at en landinspektør med beskikkelse låner et kort i akten for at fremstille genparter heraf. Landinspektørens kvittering skal indsættes i akten.

§ 41. Oplysninger fra tingbogen og dagbogen kan gives ved terminaler til enhver ved personlig henvendelse til tinglysningskontorerne.

Stk. 2. I tiden indtil oplysninger kan indhentes ved alle tinglysningskontorer i overensstemmelse med stk. 1, kan oplysninger om indholdet i tingbogen og dagbogen gives telefonisk, og ved de embeder, der ikke fører tingbog og dagbog på edb, kan oplysninger tillige indhentes ved eftersyn af tingbog og dagbog.

Stk. 3. Oplysning fra akter gives ved eftersyn af akterne.

Stk. 4. Oplysningerne gives på hverdage, hvor kontoret i øvrigt er åbent, i mindst 3 timer efter dommerens bestemmelse, for afdelingskontorer dog kun på de dage og i de timer, kontoret er åbent.

§ 42. Enhver er mod betaling af de fastsatte retsafgifter berettiget til at få udskrift af tingbogens eller dagbogens oplysninger vedrørende den enkelte ejendom samt af akter, servitutattester, meddelelser fra matrikelmyndigheden om matrikulære forandringer m.v., der opbevares i tinglysningskontorets arkiv.

Stk. 2. Anmodning om udskrift, der skal indeholde angivelse af matrikelbetegnelse, indgives til retten i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende.

Stk. 3. Udskrift af oplysninger i tingbog eller dagbog ved de embeder, der fører tingbog og dagbog på edb, udfærdiges og sendes efter anmodning fra retten af det af Justitsministeriet antagede servicebureau til den, der har fremsat anmodning efter stk. 2. Andre udskrifter udfærdiges og afsendes af retten.

§ 43. Ansøgning om tilladelse til at etablere ekstern terminaladgang til oplysningerne i tingbogen og dagbogen for de i tinglysningslovens § 50c, stk. 3, nævnte myndigheder, virksomheder og organisationer indgives til retten i Århus.

Stk. 2. Retten kan betinge tilladelse til ekstern terminaladgang af, at myndigheden, virksomheden eller organisationen opfylder særlige krav om sikkerhedsforanstaltninger.

Stk. 3. Oplysninger videregives ved ekstern terminaladgang på hverdage, hvor tinglysningskontoret er åbent, i tiden kl. 8 - 22 og på andre dage i tiden kl. 10 - 20. Anmodningen skal indeholde oplysning som nævnt i § 40, stk. 2.

Stk. 4. For anmodninger om oplysninger i tingbogen og dagbogen ved ekstern terminaladgang betales følgende gebyr:

 • 1) 10 kr. pr. ejendom for forespørgsel om adkomst,
 • 2) 10 kr. pr. ejendom for forespørgsel om byrder,
 • 3) 10 kr. pr. ejendom for forespørgsel om pantehæftelser,
 • 4) 10 kr. pr. ejendom for forespørgsel om dagbogsoplysninger.
 • 5) 10 kr. pr. ejendom for forespørgsel om andre oplysninger.

Stk. 5. Gebyret opkræves månedsvis bagud. Der er udpantningsret for beløbet.

§ 44. Oplysninger om adkomstforhold i det historiske register kan videregives efter reglerne i §§ 40 - 42.

Stk. 2. Andre oplysninger i det historiske register kan ved udskrift mod betaling af de fastsatte retsafgifter videregives til brug i konkrete retsforhold eller til den, som oplysningerne angår.

Stk. 3. Anmodning om udskrift af oplysninger i det historiske register indgives til retten i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende. Dommerens afgørelse om, hvorvidt udskrift kan meddeles, kan kæres til vedkommende landsret efter bestemmelserne i tinglysningslovens § 36.

§ 45. I Tingbladet, der udkommer som en afdeling af Statstidende, bekendtgøres følgende dokumenter:

 • 1) adkomstdokumenter,
 • 2) pantebreve, herunder skadesløsbreve,
 • 3) indkaldelse til ejendomsdom
 • 4) indkaldelse til mortifikation af pantebreve.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 46. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1994. Bekendtgørelse nr. 885 af 19. december 1990 om tinglysning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 785 af 21. september 1992 og nr. 303 af 10. maj 1993, finder herefter alene anvendelse ved tinglysning i personbogen.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 1, stk. 1, 1. pkt., 41, stk. 1, og 42, stk. 3, 1.pkt., finder dog kun anvendelse ved retterne i Rødovre og Brøndbyerne.

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 1, stk. 1, 1. pkt., 41, stk. 1, og § 42, stk. 3, 1. pkt., finder endvidere anvendelse ved retterne i Hvidovre og Brædstrup den 1. februar 1994.

§ 47. Bestemmelserne i bekendtgørelsens § 8 og § 12 finder for så vidt angår skadesløsbreve dog først anvendelse den 1. januar 1995. Endvidere finder bestemmelsen i § 12, stk. 2, nr. 6, 2. pkt., først anvendelse den 1. januar 1995.

Stk. 2. Skadesløsbreve, der er tinglyst første gang før den 1. januar 1995, kan fortsat anmeldes til tinglysning.

Stk. 3. Tinglyste dokumenter, der er oprettet efter de på tidspunktet for den første tinglysning gældende regler, kan fortsat anmeldes til tinglysning.

Justitsministeriet, den 15. december 1993

Erling Olsen

/ Mikael Sjøberg

 

 Bilag 1 

                Stempel: kr. 

 Ejerlav:           Akt:  skab  nr. 

                (Udfyldes af tinglysningskontoret) 

 Matr.nr.: 

 Gade og husnr.:        Sælgerpantebrev (sæt kryds) 

                Anmelder 

              Navn: 

              Adr.: 

              Tlf.nr.: 

            PANTEBREV 

 Debitors 

 navn og bopæl: 

        erkender herved at skylde 

 Kreditors 

 navn og bopæl: 

 Lånets størrelse  Kr. 

 Rente- og 

 betalingsvilkår: 

 Opsigelse: 

 Den pantsatte 

 ejendom:      Matr.nr. 

 Oprykkende 

 panteret efter: 

 Respekterede 

 servitutter m.v 

 (henvisning til ting- 

 bogen tilstrækkelig) 

 --------------------------------------------------------------------- 

NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.

Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3/sidste side, punkt 9 a.

Særlige bestemmelser:

I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A (side 3/sidste side).

 

 Dato: 

 Underskrift: 

 Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og 

  udstederens myndighed 

 Navn:            Navn: 

 Stilling:          Stilling: 

 Bopæl:           Bopæl: 

JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR A

1. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

2. Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

3. Betales renter eller afdrag ikke i rette tid, kan kreditor, når påkrav er afgivet efter pkt. 9 a, forlange et gebyr på 2 pct. af den forfaldne ydelse, dog mindst 100 kr.

4. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

5. Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens §§ 37 og 38, indtægter, herunder leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer.

6. Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt.

7. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter - herunder administrationsbidrag og kautionsforsikringspræmier - morarenter og gebyr efter pkt. 3 og 8. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side.

8. Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert ejerskifte og kan forlange, at den nye ejer berigtiger gældsovertagelse samt afholder omkostningerne derved. Underrettes kreditor ikke om ejerskiftet senest 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra tinglysningskontoret, kan han, når hele kapitalen indestår uanset ejerskifte, forlange et gebyr på 2 pct. af pantebrevets restgæld, dog højst 300 kr. Hvis det er vedtaget i pantebrevet, at kapitalen helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, skal betaling ske inden samme frist, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtagelse, jf. pkt. 9 f.

9. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

 • a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved pkt. 2,
 • b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,
 • c) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,
 • d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,
 • e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og
 • f) hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales rettidigt, jf. pkt. 8.

10. Medmindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad enten denne skyldes misligholdelse af pantebrevet eller af andre forpligtelser, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om misligholdelse, herunder bestemmelserne i pkt. 9, og bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor. Hvis auktionskøberen sælger ejendommen inden 1 år efter den endelige tvangsauktion, betragtes dette ikke som ejerskifte.

 

 Bilag 2 

           Stempel- og retsafgift: kr. 

 Ejerlav:              Akt:   skab   nr. 

                  (Udfyldes af tinglysningskontoret) 

 Matr.nr.: 

 Gade og husnr.: 

                   Anmelder 

                Navn: 

                Adr.: 

                Tlf.nr.: 

 SKADESLØSBREV 

 (FAST EJENDOM) 

 Debitor      Navn: 

          Adresse: 

          giver herved 

 Kreditor:     Navn: 

          Adresse: 

          Tlf.nr.: 

          panteret i nedennævnte ejendom til sikkerhed for 

          skadesløs betaling af, hvad jeg til enhver tid 

          måtte være denne skyldig 

          dog ikke ud over 

 Beløb:       kr. 

 Den pantsatte 

 ejendom:      Matr.nr. 

 Oprykkende 

 panteret efter: 

 Respekterede 

 servitutter m.v 

 (henvisning til ting- 

 bogen tilstrækkelig) 

 --------------------------------------------------------------------- 

NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.

Særlige bestemmelser:

I øvrigt gælder Justitsministeriets nedenstående pantebrevsformular SKADESLØSBREV FAST EJENDOM.

 

 Dato: 

 Debitors underskrift: 

 Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og 

  udstederens myndighed 

 Navn:         Navn: 

 Stilling:       Stilling: 

 Bopæl:         Bopæl: 

JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR SKADESLØSBREV FAST EJENDOM

1. Debitor har pligt til at underrette kreditor om adresseændring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset adresseændring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye adresse. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af adresseændring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye adresse fremgår af Folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

2. Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens §§ 37 og 38, indtægter, herunder leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer.

3. Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt.

4. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

 • a) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,
 • b) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes, eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,
 • c) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet, og
 • d) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret.
   
  
   Bilag 3 
  
               Stempel: kr. 
  
   Ejerlav:              Akt:  skab   nr. 
  
                    (Udfyldes af tinglysningskontoret) 
  
   Matr.nr.: 
  
   Gade og husnr.: 
  
                    Anmelder 
  
                Navn: 
  
                Adr.: 
  
                Tlf.nr.: 
  
   PANTEBREV 
  
   Debitors 
  
   navn og bopæl: 
  
            erkender herved at skylde 
  
   Kreditors 
  
   navn og bopæl: 
  
   Lånets størrelse  Kr. 
  
   Rente- og 
  
   betalingsvilkår: 
  
   Opsigelse: 
  
   Den pantsatte 
  
   ejendom:      Matr.nr. 
  
   Oprykkende 
  
   panteret efter: 
  
   Respekterede 
  
   servitutter m.v 
  
   (henvisning til ting- 
  
   bogen tilstrækkelig) 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  

NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.

Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3/sidste side, punkt 9 a.

Særlige bestemmelser:

I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (side 3/sidste side).

Dato:

Underskrift:

Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og udstederens myndighed

 

 Navn:               Navn: 

 Stilling:             Stilling: 

 Bopæl:               Bopæl: 

JUSTITSMINISTERIETS PANTEBREVSFORMULAR B

1. Debitor er personlig ansvarlig for opfyldelse af forpligtelserne efter dette pantebrev og underkastet de til enhver tid for realkreditinstituttet gældende vedtægter og bestemmelser fastsat i medfør af vedtægterne, herunder eventuelle bestemmelser om solidarisk ansvar.

2. Kapitalen er uopsigelig fra kreditors side. Debitor kan nedbringe eller indfri gælden kontant eller med obligationer efter reglerne i vedtægterne. Debitor er forpligtet til at acceptere en hel eller delvis omlægning af realkreditlånet til et lån, der ikke er et realkreditlån, ydet på tilsvarende vilkår, såfremt realkreditlånet er ydet i strid med bestemmelserne i realkreditlovens kapitel 4-6 eller regler udfærdiget i medfør af lovens kapitel 4-6.

3. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

4. Erlægges kapital, ordinære eller ekstraordinære ydelser ikke rettidigt, svares morarenter m.v. efter de i vedtægterne fastsatte regler. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

5. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl.

6. Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens §§ 37 og 38, indtægter, herunder leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer.

7. Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt.

8. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter - herunder administrationsbidrag, indskud, bidrag til fonds og kautionsforsikringspræmier - samt morarenter. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side.

9. Uanset pantebrevets uopsigelighed kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

 • a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved pkt. 4,
 • b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,
 • c) hvis pantet, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed, vanrøgtes eller i øvrigt væsentligt forringes, herunder ved at ejendommen kondemneres, eller for erhvervsejendomme ved at driften standses for længere tid,
 • d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,
 • e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og
 • f) hvis pantet eller for pantesikkerheden væsentlige dele heraf skifter ejer. Vedtægterne indeholder regler om anmeldelse af ejerskifte og eventuel mulighed for gældsovertagelse.
   
  
   Bilag 4 
  
   JUSTITSMINISTERIETS INDEKSPANTEBREVSBLANKET 
  
              Stempel: kr. 
  
   Ejerlav:             Akt:    skab  nr. 
  
                    (Udfyldes af tinglysningskontoret) 
  
   Matr.nr.: 
  
   Gade og husnr.:          Sælgerpantebrevk (sæt kryds) 
  
                    Anmelder 
  
                 Navn: 
  
                 Adr.: 
  
                 Tlf.nr.: 
  
   INDEKSPANTEBREV 
  
   Debitors 
  
   navn og bopæl: 
  
            erkender herved at skylde 
  
   Kreditors 
  
   navn og bopæl: 
  
   Lånets 
  
   størrelse       Kr., ansat ved nettoprisindeks: pr.  (dato). 
  
            Lånet udbetales med kr., jf. dog regulering 
  
            efter pkt. 7b, 
  
            se side 3. 
  
   Indeksregulering: Hovedstol og restgæld indeksreguleres ud fra 
  
            nettoprisindekset, se side 3, pkt. 7 b og c. 
  
   Lånets afvikling: Lånet afdrages hver den 11. juni og 11. december 
  
            termin med en fast andel på% af den indeks- 
  
            regulerede hovedstol, se side 3, pkt. 7 d. 
  
            (Om opgørelse af restgæld se side 3, pkt. 7 e) 
  
   Rentevilkår:    Renter betales halvårligt hver den 11. juni og 
  
            11. december termin med % p.a. af den 
  
            indeksregulerede restgæld, se side 3, pkt. 7 d. 
  
   Opsigelse:     Lånet henstår uopsigeligt fra kreditors side til 
  
            udløb. 
  
            Debitor kan til enhver tid opsige pantebrevet med 
  
            et varsel på 3 måneder til næste termin. 
  
   Den pantsatte 
  
   ejendom:      Matr.nr. 
  
   Oprykkende 
  
   panteret efter: 
  
   Respekterede 
  
   servitutter m.v 
  
   (henvisning til ting- 
  
   bogen tilstrækkelig) 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
  

NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor.

Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3/sidste side, punkt 9 a.

Det bemærkes, at renten for indekslån ydet af realkreditinstitutter er 2 1/2% p.a. ved kurs 100.

Særlige bestemmelser:

I øvrigt gælder de på side 3 trykte almindelige bestemmelser til Justitsministeriets indekspantebrevsblanket.

 

 Dato: 

 Underskrift: 

 Til vitterlighed om ægte underskrift, dateringens rigtighed og 

  udstederens myndighed 

 Navn:            Navn: 

 Stilling:          Stilling: 

 Bopæl:           Bopæl: 

ALMINDELIGE BESTEMMELSER TIL JUSTITSMINISTERIETS INDEKSPANTEBREVSBLANKET

1. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor.

2. Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling.

3. Betales renter eller afdrag ikke i rette tid, kan kreditor, når påkrav er afgivet efter pkt. 9 a, forlange et gebyr på 2 pct. af den forfaldne ydelse, dog mindst 100 kr.

4. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, medmindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde.

5. Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens §§ 37 og 38, indtægter, herunder leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer.

6. Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt.

7. a) Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter - herunder administrationsbidrag og kautionsforsikringspræmier - morarenter og gebyr efter pkt. 3 og 8. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side.

 • b) Pantebrevets hovedstol er angivet ud fra den på side 1 anførte nettoprisindeksfaktor. En ændring i indeksfaktoren inden lånets udbetaling medfører en tilsvarende regulering ved udbetalingen af lånet. (Dagens indeksfaktor offentliggøres af Fondsbørsen på de dagligt udsendte kurslister.)
 • c) Med udgangspunkt i den på side 1 anførte indeksfaktor reguleres hovedstol og restgæld med virkning for den kommende termin hver den 12. juni og 12. december på grundlag af den halvårlige ændring i det af Danmarks Statistik offentliggjorte nettoprisindeks for den foregående november/maj måned. Eventuelt ikke betalte, forfaldne renter medregnes ikke i restgælden ved reguleringen.
 • d) Afdrag og renter for den kommende termin beregnes på grundlag af henholdsvis hovedstolen og restgælden som reguleret efter indeksvilkårene i foregående stykke. I første termin efter lånets udbetaling betales intet afdrag. I første termin efter lånets udbetaling betales renter af restgælden som reguleret ud fra indeksfaktoren på denne termins forfaldsdag.
 • e) Restgælden opgøres til enhver tid på grundlag af den restgæld, der var opgjort umiddelbart før den seneste indeksregulering med fradrag af eventuelle ikke betalte, forfaldne renter, hvortil lægges en forholdsmæssig del af ændringen ved den nævnte regulering. Til det således fremkomne beløb lægges eventuelle renter og ydelser, der ikke er betalt.

8. Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, medmindre andet er vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert ejerskifte og kan forlange, at den nye ejer berigtiger gældsovertagelse samt afholder omkostningerne derved. Underrettes kreditor ikke om ejerskiftet senest 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra tinglysningskontoret, kan han, når hele kapitalen indestår uanset ejerskifte, forlange et gebyr på 2 pct. af pantebrevets restgæld, dog højst 300 kr. Hvis det er vedtaget i pantebrevet, at kapitalen helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, skal betaling ske inden samme frist, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtagelse, jf. pkt. 9 f.

9. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde:

 • a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved pkt. 2,
 • b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed,
 • c) hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed,
 • d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet,
 • e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og
 • f) hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales rettidigt, jf. pkt. 8.

10. Medmindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad enten denne skyldes misligholdelse af pantebrevet eller af andre forpligtelser, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om misligholdelse, herunder bestemmelserne i pkt. 9, og bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor. Hvis auktionskøberen sælger ejendommen inden 1 år efter den endelige tvangsauktion, betragtes dette ikke som ejerskifte.

 

 Bilag 5 

 Ejerlav:              Akt:   skab  nr. 

                  (Udfyldes af tinglysningskontoret) 

 Matr.nr.: 

 Gade og husnr.:          Anmelder 

             Navn: 

             Adr.: 

             Tlf.nr.: 

 UDLÆG 

 Herved meddeles, at der i ejendommen matr. nr. 

 er foretaget udlæg hos 

 den           for et beløb af kr. 

 efter begæring af 

                   , den 

               (Fogedrettens stempel og underskrift) 

 Til tinglysningskontoret 

 Bilag 6 

 Ejerlav:              Akt:  skab   nr. 

                  (Udfyldes af tinglysningskontoret) 

 Matr.nr.: 

 Gade og husnr.:          Anmelder 

                  Navn: 

                  Adr.: 

                  Tlf.nr.: 

 OFFENTLIG SKIFTEBEHANDLING 

 Herved meddeles, at ejendommen matr. nr. 

 hører til boet efter afdøde 

 Boet er taget under offentlig skiftebehandling af undertegnede 

  skifteret/eksekutor. 

                    , den 

 Til tinglysningskontoret 

 Bilag 7 

 Ejerlav:              Akt:  skab   nr. 

                  (Udfyldes af tinglysningskontoret) 

 Matr.nr.: 

 Gade og husnr.:          Anmelder 

                  Navn: 

                  Adr.: 

                  Tlf.nr.: 

 KONKURS 

 Herved meddeles, at ejendommen matr. nr. 

 hører til            »s konkursbo, Sks. nr. 

 Boet er taget under offentlig skiftebehandling af 

                        , den 

 Til tinglysningskontoret 

Officielle noter

Ingen