Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulære om auktionsrekvirentsalærer i eksekutorboer m.v. (Til samtlige skifteretter og Revisionen af eksekutorboer i København).


Justitsministeriet har i den senere tid fået forelagt forskellige sager om eksekutorsalærers beregning i tilfælde, hvor vedkommende sagfører som rekvirent af auktioner over boets løsøreeffekter har oppebåret andel i auktionsfirmaets salær. Disse sager har givet ministeriet anledning til en principiel overvejelse angående rimeligheden af den ordning, som ifølge cirkulære nr. 160 af 28. juli 1938 hidtil har været gældende for eksekutorers og bomedhjælperes oppbærelse af sådanne salærer.

Foranlediget heraf skal man anmode om, at det herefter såvel ved revisionen af eksekutorboer som i de af skifteretterne ved medhjælper behandlede boer må blive påset, at auktionsrekviretsalærer og ligende indtægter i forbindelse med bortsalg af boernes ejendele fremtidig i alle tilfælde føres til indtægt for vedkommende bo. Den omstændighed, at et bos ejendele er solgt ved auktion, og at indtægter af den omhandlede art er indgået i boet, skal herefter ikke indvirke på størrelsen af vedkommende sagførers eksekutorsalær (medhjælperhonorar) ud over den forhøjelse, som den derved indvundne forøgelse af boets aktivmasse giver grundlag for efter de almindeligt anvendte takster.

Justitsministeriets cirkulære nr. 160 af 28. juli 1938 ophæves.

Justitsministeriet, den 9. april 1958.

Hans Hækkerup.

/Urne.

Officielle noter

Ingen