Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kreditaftaler (Ophævelse af bestemmelser, der alene har til formål at begrænse forbrugeres adgang til køb på kredit)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 398 af 13. juni 1990 om kreditaftaler, som ændret senest ved lov nr. 284 af 29. april 1992, foretages følgende ændringer:

1. Kapitel 3 ophæves.

2. I § 34, stk. 1, nr. 4, ændres »30 pct.« til: »20 pct.«

3. I § 55, stk. 1, udgår »§ 19, stk. 1, § 20, stk. 1,».

4. I § 56, stk. 2, udgår »eller i grov eller gentagen overtrædelse af § 19 eller § 20«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på aftaler om kreditkøb, der indgås efter ikrafttrædelsen.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. april 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Erling Olsen

Officielle noter

Ingen