Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser med 20 års aldersgrænse m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I LOV NR. 89 AF 22. APRIL 1904 OM NAVNEFORANDRING foretages følgende ændring:

§ 1, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

§ 2

I LOV NR. 276 AF 30. JUNI 1922 OM ÆGTESKABS INDGÅELSE OG OPLØSNING, som ændret senest ved lov nr. 579 af 19. december 1969, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, og § 7, stk. 1, ændres »20 år« til: »18 år«.

2. § 6 affattes således:

»§ 6. Den, som er under 18 år, må ikke indgå ægteskab, dog at untagelse herfra kan gøres ved kongelig bevilling i overensstemmelse med de hidtil gældende regler.«

§ 3

I LOV NR. 131 AF 7. MAJ 1937 OM BØRN UDEN FOR ÆGTESKAB, som ændret ved lov nr. 579 af 19. december 1969, foretages følgende ændring:

I § 2, stk. 2, 3. pkt., udgår »; er barnet ved anmeldelsen under 20 år, kræves dog samtykke fra den af forældrene, som før barnets fyldte 18de år har haft forældremyndigheden«.

§ 4

I LOV NR. 140 af 25. MAJ 1956 OM ADOPTION, som ændret senest ved lov nr. 579 af 19. december 1969, foretages følgende ændring:

I § 6, stk. 1, 1. pkt., ændres »20 år« til: »18 år«.

§ 5

I LOV NR. 261 AF 2. OKTOBER 1956 OM LÆRLINGEFORHOLD, som ændret ved lov nr. 210 af 31. maj 1963, lov nr. 579 af 19. december 1969 og lov nr. 273 af 4. juni 1970, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, 7. pkt., affattes således:

» Når lærlingen ved kontraktens oprettelse er over 15 år, men under 18 år, skal kontrakten foruden af forældremyndighedens indehaver medunderskrives af lærlingen selv, hvis den skal være bindende, efter at han er fyldt 18 år.«

2. § 1, stk. 1, 8. pkt., ophæves.

3. § 3, stk. 3 b, 2. pkt., affattes således:

»Til forlængelse ud over det tidspunkt, hvor lærlingen er fyldt 18 år, kræves under alle omstændigheder lærlingens samtykke.«

4. § 20, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

» Er lærlingen over 15 år, kræves tillige hans medunderskrift, for så vidt lærlingeuddannelsen først kan være tilendebragt, efter at han er fyldt 18 år.«

§ 6

I LOV NR. 246 AF 9. JUNI 1967 OM UDTAGELSE AF MENNESKELIGT VÆV M.V., som ændret ved lov nr. 579 af 19. december 1969, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, 1. og 2. pkt., ændres »20 år« til: »18 år«.

2. I § 2 og § 4, stk. 3, 2. pkt., ændres »20. år« til: »18. år«.

§ 7

I LOV FOR GRØNLAND OM ÆGTESKABS INDGÅELSE OG OPLØSNING, jfr. lovbekenstgørelse nr. 381 af 21. september 1967, som ændret ved lov nr. 579 af 19. december 1969 og anordning nr. 56 af 15. februar 1971, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, og § 7, stk. 1, ændres »20 år« til: »18 år«.

2. § 6, 1. pkt., affattes således:

»Den, som er under 18 år, må ikke indgå ægteskab, dog at undtagelse herfra kan meddeles af landshøvdingen.«

§ 8

I LOV NR. 256 AF 4. JUNI 1969 OM ÆGTESKABS INDGÅELSE OG OPLØSNING, som ændret ved lov nr. 579 af 19. december 1969, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Den, som er under 18 år, må ikke indgå ægteskab uden overøvrighedens tilladelse.«

2. I § 2, stk. 1, ændres »20 år« til: »18 år«.

§ 9

I LOV OM RETSFORHOLDET MELLEM ARBEJDSGIVERE OG FUNKTIONÆRER, jfr. lovbekendtgørelse nr. 413 af 30. august 1971, foretages følgende ændring:

I § 2 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »20 år« til: »18 år«.

§ 10

I LOV NR. 279 af 7. juni 1972, ADOPTIONSLOVEN, som ændret ved lov nr. 623 af 21. december 1972, foretages følgende ændring: I § 4, 2. pkt., ændres »20 år« til: »18 år«.

§ 11

I LOV NR. 420 AF 13. JUNI 1973, SØMANDSLOVEN, foretages følgende ændring:

I § 43, stk. 1, 1. pkt., ændres »20 år« til: »18 år«.

§ 12

I LOV NR. 333 af 19. JUNI 1974 OM SOCIAL BISTAND, som ændret ved lov nr. 176 af 7. maj 1975, lov nr. 246 af 12. juni 1975 og lov nr. 328 af 26. juni 1975, foretages følgende ændringer:

1. I § 36 udgår » , eller betingelserne i afsnit VIII er opfyldt«.

2. § 123, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Når den unge fylder 18 år, kan hjælpeforanstaltninger efter stk. 1 kun opretholdes, såfremt den unge giver sit samtykke hertil. Hjælpeforanstaltningerne skal dog senest ophøre, når den uge fylder 20 år.«

3. I § 126, stk. 1, 1. pkt., udgår »§ 123, stk. 2«.

4. I § 128, stk. 1, ændres »123, stk. 1 og 2« til: »123, stk. 1«.

§ 13

I LOV OM RETTENS PLEJE, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 1975, som ændret senest ved lov nr. 268 af 26. juni 1975, foretages følgende:

§ 257, stk. 1, 4. pkt., affattes således:

» Værgen for en umyndiggjort kan heller ikke uden hans samtykke anlægge retssag, der rejser sig af en ham tilføjet legemsfornærmelse eller ærekrænkelse, medmindre umyndiggørelsen skyldes sindssygdom eller åndssvaghed.«

§ 14

Loven træder i kraft 1. november 1976.

§ 15

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Ændringerne i §§ 1-4, 6, 8 og 10 kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Færøerne, og ændringerne i §§ 4-11 kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Grønland.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 10. JUNI 1976.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

Redaktionel note
  • (* 1) LBK nr. 567 af 01/09/1986 oprindelig LBK nr. 488 af 02/10/1978, LBK nr. 830 af 03/12/1986 oprindelig LBK nr. 333 af 27/06/1980, LBK nr. 629 af 15/09/1986 oprindelig LBK nr. 495 af 26/09/1984, ingen af disse forefindes dog i Retsinformation.