Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af ægteskabsloven og lov om personnavne

(Brugerbetaling for visse familieretlige afgørelser)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I ægteskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 630 af 15. september 1986, som ændret senest ved lov nr. 373 af 7. juni 1989, indsættes i § 42, stk. 2, som 4. pkt.:

»Justitsministeren fastsætter regler om gebyr for indgivelse af ansøgning om skilsmisse ved bevilling.«

§ 2

I lov nr. 193 af 29. april 1981 om personnavne indsættes i § 17 som stk. 2:

»Stk. 2. Justitsministeren fastsætter regler om gebyr for meddelelse af navnebevis. Det kan herunder fastsættes, at gebyret skal betales samtidig med indgivelsen af ansøgningen om navnebeviset.«

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 20. december 1989

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Hans Engell

Officielle noter

Ingen