Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om tilskud til Grønlands hjemmestyre for 2008 og 2009

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Staten yder i 2008 og 2009 et årligt tilskud til Grønlands hjemmestyre på 3.202,1 mio. kr., hvoraf 7,7 mio. kr. kan henføres til tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelsen af bonuspuljen. Beløbet er angivet i 2007-pris- og lønniveau. Finansministeren kan på baggrund af ændringer i pris- og lønudvikling bestemme, at beløbet justeres.

Stk. 2. Der omprioriteres årligt i 2008 og 2009 nominelt 50 mio. kr. af tilskuddet til et sektor-program for uddannelse og erhvervsudvikling i Grønland.

§ 2. Tilskuddet reguleres i 2008 og 2009 i overensstemmelse med stigningen i det generelle pris- og lønindeks på finansloven for det pågældende år.

§ 3. Tilskuddet udbetales forskudsvis med 1/12 hver måned.

Stk. 2. Beløbet i § 1, stk. 2, udbetales dog forskudsvis én gang årligt i 2008 og 2009.

Stk. 3. Finansministeren kan efter aftale med Grønlands hjemmestyre fastsætte regler om ændrede udbetalingsterminer.

§ 4. Staten yder kompensation til Grønlands hjemmestyre i overensstemmelse med den danske regerings og det grønlandske landsstyres aftale af 21. august 1990 som indgået i henhold til artikel 24 i den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale, således som aftalen af 21. august 1990 er ændret ved tillægsaftale af 31. august 1997.

§ 5. Loven træder i kraft den 1. januar 2008.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Thor Pedersen