Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afgift af lystfartøjsforsikringer tegnet i udlandet


I medfør af § 3, stk. 3, og § 11, stk. 2, i lov om afgift af lystfartøjsforsikringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 165 af 31. marts 1993, fastsættes:

§ 1. Afgiften af forsikringer for her i landet hjemmehørende lystfartøjer, der er tegnet hos forsikringsselskaber etableret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, betales af den, der lader fartøjet forsikre.

§ 2. Forsikringstageren skal inden 8 dage efter forsikringen er tegnet, oplyse told- og skatteregionen om forsikringens art og omfang, forsikringssummen og præmiens størrelse samt forsikringsselskabets navn og hjemsted.

§ 3. Forsikringstageren skal efter udgangen af den måned, hvori præmien forfalder til betaling, og senest den 15. i den følgende måned til told- og skatteregionen angive størrelsen af forsikringssummen og afgiften heraf. Afgiften af forsikringssummen beregnes forholdsmæssigt for den samme periode, som den forfaldne forsikringspræmie vedrører.

Stk. 2. Afgiften skal indbetales til told- og skatteregionen inden den i lovens § 7, stk. 1 angivne frist.

Stk. 3. Bestemmelserne i lovens § 7, stk. 2, og § 10 finder tilsvarende anvendelse på den, der skal betale afgift efter denne bekendtgørelse.

§ 4. Agenter o.lign., der medvirker til, at her i landet hjemmehørende lystfartøjer forsikres hos selskaber uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal efter udløbet af hvert kalenderår og senest den 15. januar give told- og skatteregionen meddelelse om de forsikringer, der er tegnet i det forløbne år, med oplysning om forsikringstagernes navne og adresser.

§ 5. § 2, § 3 og § 4 finder tilsvarende anvendelse på lystfartøjsforsikringer, der inden 1. juli 1992 er tegnet i et andet EF-land, hvis forsikringsselskabet ikke lader sig repræsentere her i landet.

§ 6. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

  • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen eller
  • 2) overtræder § 2, § 3, stk. 1, § 4 og § 5.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. januar 1994 og har virkning fra 1. januar 1994.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 733 af 24. august 1992.

Skatteministeriet, den 7. januar 1994

Ole Stavad

/ L. Kielgast

Officielle noter

Ingen