Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Lov om Indskrænkning i Adgangen til Omsætning af Lotterisedler m.m.(* 1)

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1

Den i § 2 i Lov af 6. Marts 1869 om Klasselotteriets Ordning og Forbud mod andet Lottospil m.m. fastsatte Straf for Overtrædelse af de i Paragraffen givne Forbud kommer til Anvendelse, hvad enten Salg af Lodsedler finder Sted her i Riget eller herfra søges foretaget eller foretages i Udlandet. Under samme Straf er det forbudt her i Landet at foretage Trækning af fremmede eller her ikke anerkendte Lotterier, selv om Salg af disses Lodsedler alene finder Sted i Udlandet.

§ 2

Den i samme Lovs § 3 fastsatte Straf kommer til Anvendelse, hvad enten de i Paragraffen ommeldte Handelsforretninger drives ved Salg af Lodsedler eller Beviser for Andele i Retten efter Lodsedler her i Riget eller ved Salg, der herfra søges foretaget eller foretages i Udlandet.

§ 3

Bestemmelserne i §§ 5 og 6 i Lov af 6. Marts 1869 kommer ogsaa til Anvendelse med Hensyn til de ved nærværende Lov forbudte Handlinger.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 1ste April 1913.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)

Buelow.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Justitsministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1912-13: Landst. Tid. Sp. 816, 830, 1172, 1201; Folket. Tid. Sp. 4342, 4364, 4386; Till. A. Sp. 3885; Till. B. 1173; Till. C. Sp. 739, 793.

Redaktionel note
 • § 67 i Lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil er sålydende:

  “§ 67. Ved lovens ikrafttræden ophæves følgende love:
  1) Lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 17. april 2008.
  2) Lov om gevinstgivende spilleautomater, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 26. juni 2006.
  3) Lov om lokale totalisatorspil, jf. lovbekendtgørelse nr. 22 af 16. januar 2006.
  4) Lov om Det Danske Klasselotteri A/S, jf. lovbekendtgørelse nr. 901 af 12. november 2003.
  5) Lov af 6. marts 1869 om forbud mod lotteri m.m.
  6) Lov om spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 10. oktober 1994.
  7) Lov nr. 63 af 1. april 1913 om Indskrænkning i Adgangen til Omsætning af Lotterisedler m.m.”

  Lovens § 66, stk. 1, er sålydende:

  ”§ 66. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2 og 3.”