Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Classelotteriets Ordning og Forbud mod andet Lottospil m.m.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov af 6. marts 1869 om Classelotteriets Ordning og Forbud mod andet Lottospil m.m. foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel ændres til:

"Lov om klasselotteriet og forbud mod andet lotteri m.m."

2. § 1 affattes således:

"§ 1. Der trækkes årligt to klasselotterier efter en plan, der fastsættes af ministeren for skatter og afgifter. Lodsedlerne betegnes med numre og udstedes i lodder som hele og halve samt enten fjerde- og ottendedele eller femte- og tiendedele.

Stk. 2. Lodsedlernes pris og antal samt gevinsternes andel af den samlede indskudssum fastsættes på finansloven.

Stk. 3. Ministeren for skatter og afgifter fastsætter reglerne om tilsyn med og ledelse af klasselotteriets trækning. Ministeren eller den, han bemyndiger hertil, træffer den endelige administrative afgørelse af spørgsmål, der opstår under trækningen."

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft 1. januar 1977.

Stk. 2. Følgende lovbestemmelser ophæves:

  • 1) Lov nr. 97 af 23. maj 1902,
  • 2) §§ 1 og 2 i lov nr. 709 af 22. december 1920,
  • 3) Lov nr. 37 af 14. februar 1934,
  • 4) Lov nr. 52 af 16. marts 1956 og
  • 5) Lov nr. 366 af 20. december 1961.

Givet på Marselisborg slot, den 22. december 1976.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

Svend Jakobsen.

Officielle noter

Ingen