Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om autorisation af teknikere til udtagning af blodprøver m.v.

 

I medfør af § 4, stk. 4, og § 19, stk. 3 og stk. 5 i dyrlægeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 492 af 28. juni 1990 om dyrlægegerning m.v., som senest ændret ved lov nr. 403 af 10. juni 1997 fastsættes:

§ 1. Dyrlæger kan dels som led i en specifik plan for sygdomsbekæmpelse eller sygdomskontrol, for så vidt angår sygdomme, som ikke er omfattet af bilagene til husdyrsygdomsloven, dels som led i afstamningskontrol lade sig assistere af teknikere med hensyn til udtagning af diagnostiske prøver af kvæg, svin, heste, får, geder, pelsdyr og fjerkræ til undersøgelse på Statens Veterinære Serumlaboratorium, Statens Veterinære Institut for Virusforskning eller et laboratorium godkendt af Veterinær- og Fødevaredirektoratet.

    Stk. 2. Følgende diagnostiske prøver skal udtages af en autoriseret dyrlæge: Kateterurin, svaberprøver fra livmoderen, biopsier og lignende. Dette gælder også udtagelse af diagnostiske prøver til brug ved indberetninger, attester eller sundhedscertifikater.

§ 2. Teknikere, der skal assistere dyrlæger, jf. § 1, stk. 1, skal autoriseres hertil af Veterinær og Fødevaredirektoratet. Veterinær- og Fødevaredirektoratet meddeler betingelserne for autorisation, herunder hvilke prøver den pågældende tekniker i hvert enkelt tilfælde må udføre, jf. stk. 3.

    Stk. 2. Ansøgningen om autorisation som tekniker skal indeholde oplysninger om, hvilke diagnostiske prøver den pågældende tekniker påtænkes at skulle udtage samt til hvilket formål.

    Stk. 3. Autorisation som tekniker kan meddeles til udtagning af: blodprøver, mælkeprøver, næsesvaberprøver, kloaksvaberprøver, gødningsprøver, skedeflådprøver, øre- og hudskrabprøver, blodprøver af brysthulen af slagtede dyr og organmateriale af slagtede dyr.

    Stk. 4. Autorisation kan meddeles den, der virker under en navngiven dyrlæges ledelse og ansvar, og som er blevet undervist i:

1) Udtagning af de relevante prøver i teori og praksis.

2) Anatomien for det organ eller den lokalitet, hvor prøven skal udtages.

3) Besøgshygiejne.

4) Brugen af det relevante instrumentarium.

5) Injektionshygiejne og desinfektion.

6) Anvendelse og desinfektion af fikseringsudstyr.

7) Regler for forsendelse af prøvemateriale.

8) Hygiejne- og desinfektionsforanstaltninger ved ambulant udtagning af diagnostiske prøver.

§ 3. Undervisning i henhold til § 2, stk. 4, skal foretages af den dyrlæge, teknikeren skal assistere. Ved ansøgning om autorisation af en tekniker, skal dyrlægen til Veterinær- og Fødevaredirektoratet fremsende dokumentation for, at undervisning har fundet sted. Denne dokumentation skal godkendes af Veterinær- og Fødevaredirektoratet.

    Stk. 2. Veterinær- og Fødevaredirektoratet kan forlange, at teknikere autoriseret i henhold til § 2, stk. 1, skal modtage supplerende undervisning.

§ 4. Veterinær- og Fødevaredirektoratet kan tillade andre former for lægmandsassistance til dyrlæger end de i § 1, stk. 1 nævnte.

§ 5. En autorisation som tekniker kan til enhver tid tilbagekaldes af Veterinær- og Fødevaredirektoratet hvis betingelserne for autorisation ikke overholdes.

    Stk. 2. Autorisationen bortfalder, når ansættelsen af den pågældende tekniker ophører.

§ 6. Udgifter til undervisning i medfør af denne bekendtgørelse er det offentlige uvedkommende.

§ 7. Med bøde straffes den, der

1) Overtræder § 1, stk. 2 eller § 2, stk. 1, 1. pkt.

2) Tilsidesætter vilkår knyttet til en autorisation meddelt efter § 2, stk. 1, 2. pkt., § 3, stk. 2, og § 4

    Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 1998.

Veterinær- og Fødevaredirektoratet, den 23. oktober 1998

Erik Stougaard

/Asger Kroll