Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændringer i konfiskationsloven (* 1)

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Ejendom, der omfattes af lov nr. 132 af 30. marts 1946 om konfiskation af tysk og japansk ejendom (konfiskationsloven), og som kommissarius ikke inden 31. juli 1959 har overtaget eller truffet foranstaltninger til at overtage, jfr. konfiskationslovens § 7, fritages herved fra konfiskation. Dette gælder dog ikke ejendom, der er unddraget kommissarius ved, at pligtig anmeldelse svigagtigt er undladt.

§ 2. Endvidere fritages fra 31. juli 1959 at regne nedennævnte rettigheder fra konfiskation:

1. krav på falden arv, der henstår i uskiftede boer, i hvilke kommissarius har anmeldt kravet, men som ikke den 31. juli 1959 er taget under skiftebehandling,

2. krav på efter den 31. juli 1959 forfaldende ydelser i henhold til licenskontrakter, der ikke vedrører her i landet registrerede patenter, og

3. forfatter- og kunstnerrettigheder.

§ 3. Det i konfiskationslovens § 5 omhandlede nævn (dispensationsnævnet) ophæves fra den 31. december 1959 at regne.

Andragender om fritagelse fra konfiskation, der er fremkommet til handelsministeriet eller dispensationsnævnet senere end 31. august 1959, kan ikke tages under behandling af dispensationsnævnet.

Handelsministeren kan dog med tiltrædelse af udenrigsministeren og finansministeren imødekomme et sådant andragende helt eller delvis, såfremt det skønnes undskyldeligt, at andragende ikke tidligere har været indgivet, eller at nye oplysninger i en allerede behandlet sag ikke tidligere er tilvejebragt, eller såfremt der i øvrigt undtagelsesvis måtte foreligge ganske særlige omstændigheder, herunder hensynet til danske interesser, der tilsiger, at dispensation gives. Fritagelse i medfør af denne bestemmelse kan dog kun gives under forudsætning af, at de i konfiskationslovens § 5 i øvrigt angivne betingelser er til stede.

§ 4. Den ved konfiskationslovens § 6 oprettede midlertidige stilling som kommissarius nedlægges fra den 31. marts 1960 at regne.

Handelsministeren udøver efter den 31. marts 1960 med de af denne lov følgende ændringer de kommissarius tillagte funktioner.

§ 5. Det i konfiskationslovens § 7, stk. 2, omhandlede nævn ophæves.

Bestemmelsen i konfiskationslovens § 7, sidste stykke, ophæves. De i henhold til nævnte bestemmelse fastsatte vilkår for videresalg af konfiskeret ejendom ophører at have gyldighed, og tinglyste deklarationer om sådanne vilkår kan udslettes af tingbøgerne på begæring af ejerne af vedkommende ejendomme.

§ 6. Det i konfiskationslovens § 20, stk. 4, omhandlede udvalg ophæves.

Givet på Christiansborg slot, den 13. maj 1959.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

/Kjeld Philip.

Officielle noter

(* 1) Handelsmin. Folketingstid. 1958-59: 1435, 2053, 4208, 4382; A. 1459; B. 891; C 901.