Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om erstatning for skader forårsaget af stormflod (* 1)

(Stormflodserstatningsloven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Lovens område m.v.

§ 1. Efter reglerne i denne lov kan der ydes erstatning for skader forårsaget af stormflod.

Stk. 2. Ved stormflod forstås oversvømmelse som følge af en ekstremt høj vandstand i havet forårsaget af storm.

Stk. 3. Afgørelse af, om der har været stormflod i et område på et givet tidspunkt, træffes af Stormflodsrådet, jf. § 10, stk. 1, efter udtalelse fra Kystinspektoratet.

Stk. 4. Stormflodsrådet træder sammen hurtigst muligt, efter en stormflodssituation er indtruffet.

Kapitel 2

Erstatning for skader

§ 2. Der ydes erstatning for umiddelbart indtrådte skader forårsaget af stormflod på her i landet værende fast ejendom og løsøre, som er dækket af en afgiftspligtig forsikring mod brand, jf. § 6 og § 8, stk. 3.

Stk. 2. Erstatning ydes dog ikke for:

 • 1) fast ejendom og løsøre, for hvilket det i almindelighed er muligt at tegne forsikring mod skader forårsaget af stormflod i et her i landet koncessioneret selskab,
 • 2) fast ejendom og løsøre, hvor anden forsikring dækker den pågældende skade,
 • 3) løsøre i kældre og i rum under terræn,
 • 4) indirekte tab eller
 • 5) skader på jord.

§ 3. Erstatning for skader forårsaget af stormflod ydes til den, der er ejer, panthaver eller indehaver af anden rettighed, eller til den, der bærer risikoen for tingen, og som lider tab ved, at den forringes eller går til grunde.

§ 4. Ved udbetaling af erstatning for skader forårsaget af stormflod fratrækkes en selvrisiko.

Stk. 2. Selvrisikoen er 5 pct., dog mindst 5.000 kr. pr. skadesbegivenhed pr. forsikringssted på:

 • 1) en- og tofamilieshuse og
 • 2) privat indbo.

Stk. 3. Selvrisikoen er 10 pct., dog mindst 10.000 kr. pr. skadesbegivenhed pr. forsikringssted på:

 • 1) andre ejendomme, herunder fritidshuse inkl. indbo, og
 • 2) andet løsøre, herunder varelagre og inventar.

§ 5. Erstatning for skader forårsaget af stormflod kan ud over selvrisikoen nedsættes eller helt bortfalde, såfremt:

 • 1) bygningen er opført på et sted, hvor der er en særlig stor risiko for skader forårsaget af stormflod og skadelidte efter forholdene eller oplysninger ved opførelsen eller erhvervelsen vidste eller burde vide dette,
 • 2) bygningen er opført i strid med byggelovgivningen, servitutter eller lokalplaner, hvor dette er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået,
 • 3) bygningens forkerte konstruktion eller udførelse, uegnede materialer, dårlige vedligeholdelse eller et manglende tilsyn er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået,
 • 4) løsøre er anbragt i de under nr. 1-3 anførte bygninger eller på steder, hvor skadelidte i øvrigt burde påregne en særlig stor risiko for den skade, der er indtruffet,
 • 5) skadelidte før eller efter skadens indtræden har forsømt at træffe foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige, for at afværge eller begrænse den skade, der er indtruffet, eller
 • 6) skadelidte har foretaget handlinger, som vedkommende vidste eller burde vide ville øge risikoen for den skade, som er indtruffet.

Kapitel 3

Finansiering

§ 6. Forsikringsselskaber, der tegner forsikringer mod brand på fast ejendom eller for løsøre, skal opkræve en afgift pr. police.

Stk. 2. Afgift opkræves dog ikke af kaskoforsikringer for motorkøretøjer og både samt andre forsikringer, der dækker skader forårsaget af stormflod.

Stk. 3. Afgiften udgør årligt 10 kr. pr. police og opkræves sammen med den første præmieopkrævning i kalenderåret.

Stk. 4. Reglerne i § 210 i lov om forsikringsvirksomhed finder tilsvarende anvendelse på afgiften på bygningsbrandforsikringer i henhold til denne lov.

§ 7. Forsikringsselskaberne skal efter udgangen af hver måned og senest den 15. i den følgende måned til Stormflodsrådet anmelde størrelsen af det forfaldne afgiftsbeløb fordelt på de enkelte forsikringskategorier, jf. § 4. Anmeldelsen skal være underskrevet af selskabets ansvarlige ledelse.

Stk. 2. Det skyldige afgiftsbeløb for en måned omfatter de afgifter, der forfalder til betaling i den pågældende måned. Afgifter, der afskrives som uerholdelige, fradrages i afgiftsbeløbet i den måned, hvor afskrivningen af præmieindtægt inkl. afgift finder sted.

Stk. 3. Forsikringstagere, der på eget initiativ tegner forsikringer mod brand i udlandet, skal selv foretage den i stk. 1 nævnte anmeldelse.

§ 8. Et selskabs eller de i § 7, stk. 3, nævnte forsikringstageres forfaldne afgiftsbeløb for en måned skal indbetales til Stormflodsrådet inden udgangen af den følgende måned.

Stk. 2. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1, 3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra sidste rettidige indbetalingsdag, dog mindst 10 kr.

Stk. 3. Der kan ikke ydes erstatning til en forsikringstager som nævnt i § 7, stk. 3, der ikke har foretaget anmeldelse og indbetaling efter reglerne i stk. 1 og § 7, stk. 3.

§ 9. Staten garanterer for ordningens forpligtelser efter denne lov.

Stk. 2. Dækker den til enhver tid værende formue i stormflodspuljen ikke de administrationsomkostninger og erstatninger, der skal udbetales i henhold til denne lov, bemyndiges industriministeren til i henhold til statsgarantien at udbetale indtil 200 mio. kr. til stormflodspuljen.

Stk. 3. Udbetalinger under statsgarantien skal tilbagebetales tillige med en forrentning svarende til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto. Renten tilskrives ved hvert kalenderårs udløb.

Stk. 4. Statens tilgodehavende tilbagebetales af midler fra en midlertidig forhøjelse på 10 kr. af den årlige afgift.

Stk. 5. Den midlertidige forhøjelse af afgiften træder i kraft ved udbetaling under statsgarantien og ophører med udgangen af det afgiftsår, hvori statens tilgodehavende er fuldt tilbagebetalt.

Kapitel 4

Administration

§ 10. Der nedsættes et stormflodsråd bestående af en formand, der skal opfylde betingelserne for at blive udnævnt til landsdommer, og 7 andre medlemmer. Rådets formand udnævnes af industriministeren, der i øvrigt til medlemmer af rådet udnævner en repræsentant for hver af følgende myndigheder og organisationer: Industriministeriet, Trafikministeriet, Justitsministeriet, Assurandør-Societetet, Forbrugerrådet, Amtsrådsforeningen i Danmark og Kommunernes Landsforening.

Stk. 2. Medlemmerne og disses suppleanter udnævnes for 4 år ad gangen. Finder udnævnelsen sted i løbet af en periode, foretages den kun med virkning til periodens udløb.

Stk. 3. Industriministeren fastsætter rådets forretningsorden.

§ 11. Stormflodsrådet forestår administrationen af loven. Den daglige administration varetages af Assurandør-Societetets sekretariat med bistand af forsikringsselskaberne. Assurandør-Societetets sekretariat er samtidig sekretariat for rådet.

Stk. 2. Rådet fastsætter nærmere regler for sekretariatets arbejde, taksationens udførelse og erstatningens beregning.

Stk. 3. Rådet kan efter behov anvende fremmed bistand.

Stk. 4. Rådet kan til fremme af forebyggende foranstaltninger give pålæg til skadelidte, ligesom rådet over for offentlige myndigheder kan stille forslag om foranstaltninger, som rådet anser for påkrævede for at begrænse følgerne af stormflod.

Stk. 5. Rådet kan i det omfang, det er nødvendigt for bedømmelse af en skadesbegivenhed, indhente yderligere oplysninger om denne samt foretage eller lade foretage inspektionsbesøg på stedet, hvor skaden er indtruffet.

Stk. 6. Rådet fastsætter nærmere bestemmelser om betaling for sekretariatets arbejde, for taksationens udførelse samt for fremmed bistand.

Stk. 7. Rådet aflægger beretning om sin virksomhed.

§ 12. Stormflodspuljens midler anbringes i Nationalbanken til forvaltning efter nærmere aftale mellem Stormflodsrådet og Nationalbanken.

Stk. 2. Stormflodsrådet aflægger et årligt regnskab, der revideres af en statsautoriseret revisor og indsendes til industriministeren.

Stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler for regnskabsførelsen.

Stk. 4. Omkostningerne ved ordningens administration, herunder betaling for sekretariatets arbejde, taksationerne og fremmed bistand, afholdes af stormflodspuljen.

§ 13. Forsikringstageren skal anmelde en skade forårsaget af stormflod til sit forsikringsselskab senest 2 måneder efter skadens indtræden.

Stk. 2. Forsikringsselskaberne foretager taksation af skader forårsaget af stormflod.

Stk. 3. Taksatorrapporten sendes til forsikringstageren, som inden 14 dage efter modtagelsen kan afgive bemærkninger til selskabet. Selskabet indsender taksatorrapporten med forsikringstagerens eventuelle bemærkninger til Stormflodsrådet.

Stk. 4. Rådets afgørelse meddeles forsikringstageren. Rådet foretager erstatningsudbetalingen.

Stk. 5. Bestemmelserne i forsikringsaftalelovens §§ 57-58 finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 5

Klageadgang og straffebestemmelser

§ 14. Klager over afgørelser truffet af Stormflodsrådet i henhold til denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 15. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

 • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for erstatningens fastsættelse eller
 • 2) overtræder § 7, stk. 1 og 3.

Stk. 2. Er en af de i stk. 1 nævnte overtrædelser begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan bødeansvar pålægges selskabet som sådant.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 16. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven finder anvendelse ved stormflod, der indtræder fra og med den 1. oktober 1990. Den i § 13, stk. 1, nævnte frist på 2 måneder regnes for skader indtruffet inden lovens ikrafttræden fra ikrafttrædelsesdatoen.

Stk. 3. Afgiften opkræves første gang den 1. juli 1991.

§ 17. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Anne Birgitte Lundholt

Officielle noter

(* 1) Forskriften forefindes i engelsk oversættelse