Den fulde tekst

Lov om ophævelse af en række love under Fødevareministeriets område

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Lov nr. 655 af 24. december 1975 om statsgaranti for lån til tørkeramte landmænd ophæves.

§ 2

Lov nr. 536 af 17. november 1976 om statsgaranti for lån og rentetilskud til tørkeramte landmænd ophæves.

§ 3

Lov nr. 867 af 23. december 1987 om statsgaranterede høsttabslån med rentetilskud til landmænd ophæves.

§ 4

Lov nr. 204 af 30. maj 1980 om ændring af vilkår for statsgaranterede lån til tørkeramte landmænd ophæves.

§ 5

Lov nr. 289 af 10. juni 1981 om statsgaranti for lån og rentetilskud til energibesparende foranstaltninger i væksthusgartnerier ophæves.

§ 6

Lov nr. 270 af 8. juni 1978 om rentetilskud for lån til erhvervsfiskere ophæves.

§ 7

Lov nr. 474 af 14. september 1977 om statstilskud til højvandspumpestationer i Ribe Marsk ophæves.

§ 8

Lov nr. 279 af 16. juni 1980 om tilskud til nedbringelse af jordbrugserhvervenes renteudgifter ophæves.

§ 9

Lov nr. 530 af 16. november 1983 om rentesaneringsydelse til landbruget m.v. ophæves.

§ 10

Lov om grundforbedringslån, jf. lovbekendtgørelse nr. 19 af 6. januar 1989, ophæves.

§ 11

Lov nr. 919 af 25. november 1992 om indkomststøtte til landbrugere ophæves.

§ 12

Lov nr. 338 af 26. juni 1975 om statsgaranti for driftslån til ejere af fiskerfartøjer ophæves.

§ 13

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1999.

    

Stk. 2. De i §§ 1-3, 5, 6, 8, 9, 11 og 12 nævnte love finder dog fortsat anvendelse for statsgaranti og tilskud, der er bevilget efter nævnte love. Der kan ske lønindeholdelse i medfør af de hidtil gældende regler.

    Stk. 3. Lov om grundforbedringslån, jf. lovbekendtgørelse nr. 19 af 6. januar 1989, og administrative forskrifter udstedt i medfør af nævnte lov finder fortsat anvendelse på ansøgninger om grundforbedringslån indgivet inden den 1. juli 1999.

Givet på Amalienborg, den 7. april 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

    /Henrik Dam Kristensen

Redaktionel note
  • Se lovens § 13, stk. 1., 2. og 3.