Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk m.v.1)

 

I medfør af § 13, § 15, stk. 2, § 22, § 24, stk. 1, nr. 7, § 26, § 52, stk. 2, § 62, § 63 og § 78, stk. 3 i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven) fastsættes:

Område og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører tilsætning af jod til husholdningssalt og anvendelse af salt tilsat jod som ingrediens i brød og almindeligt bagværk. Bekendtgørelsen omfatter desuden mærkning af husholdningssalt tilsat jod og mærkning af brød og almindeligt bagværk, hvori salt tilsat jod indgår som ingrediens.

Stk. 2. Bekendtgørelsens regler finder anvendelse på salt, som er bestemt til eller må antages at skulle fortæres af mennesker.

Stk. 3. Ved salt forstås natriumchlorid og natriumreduceret salt.

Stk. 4. Ved husholdningssalt forstås salt, der er bestemt til salg til forbrugerne eller storkøkkener som cateringvirksomheder, restauranter, kantiner og institutionskøkkener.

§ 2. Husholdningssalt fremstillet i og bestemt til salg i Danmark skal være tilsat jod i overensstemmelse med § 4, stk. 1, og § 5.

Stk. 2. Salt, som indgår i brød og almindeligt bagværk, skal være tilsat jod i overensstemmelse med § 4, stk. 2, og § 5, når det pågældende brød og almindelige bagværk er fremstillet i og bestemt til salg i Danmark.

Stk. 3. Husholdningssalt og salt, som indgår i brød og almindeligt bagværk, der er fremstillet i Danmark men bestemt til salg uden for Danmark, er ikke omfattet af bekendtgørelsen.

§ 3. Husholdningssalt, som lovligt er fremstillet og markedsført i et andet land inden for De Europæiske Fællesskaber eller i et EØS-medlemsland, kan omsættes i Danmark, uanset om husholdningssaltet er tilsat jod efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Brød og almindeligt bagværk, som lovligt er fremstillet og markedsført i et andet land inden for De Europæiske Fællesskaber eller i et EØS-medlemsland, kan omsættes i Danmark, uanset om salt, der indgår som ingrediens i fødevarerne, er tilsat jod efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Husholdningssalt, som lovligt er fremstillet og markedsført uden for De Europæiske Fællesskaber og EØS-medlemslande, kan alene omsættes i Danmark, hvis det er tilsat jod i overensstemmelse med bestemmelserne i § 4, stk. 1, og § 5.

Stk. 4. Brød og almindeligt bagværk, hvori salt indgår som ingrediens, og som lovligt er fremstillet og markedsført uden for De Europæiske Fællesskaber og EØS-medlemslande, kan alene omsættes i Danmark, hvis saltet er tilsat jod i overensstemmelse med bestemmelserne i § 4, stk. 2, og § 5, eller hvis tilsætning af jod til saltet er lovpligtig i producentlandet.

Tilsætning af jod

§ 4. Husholdningssalt skal være tilsat jod i en mængde, der svarer til 13 mg jod pr. kg salt.

Stk. 2. Salt, som indgår i brød og almindeligt bagværk, skal være tilsat jod i den i stk. 1 fastsatte mængde.

Stk. 3. Tilsætning af jod til salt, der indgår i andre fødevarer en de i stk. 2 nævnte, skal anmeldes til Fødevaredirektoratet i henhold til de til enhver tid gældende generelle regler om tilsætningsstoffer til fødevarer.

§ 5. Ved tilsætning af jod må der kun anvendes de i den til enhver tid gældende Positivliste anførte næringsstofkilder for jod.

Stk. 2. De anvendte jodkilder skal overholde de i den til enhver tid gældende Positivliste anførte specifikationer for identitet og renhed.

Mærkning

§ 6. Husholdningssalt skal mærkes med oplysning om, at der er tilsat jod i en mængde, som svarer til 13 mg jod pr. kg salt.

Stk. 2. Oplysningen anføres i umiddelbar forbindelse med den varebetegnelse, som færdigpakkede fødevarer skal være forsynet med efter de til enhver tid gældende regler om mærkning af fødevarer.

Stk. 3. For ikke-færdigpakket husholdningssalt kan oplysningen gives i handelsdokumenter eller ved mærkning af engrosemballagen.

§ 7. Færdigpakket brød og almindeligt bagværk, hvori salt tilsat jod indgår som ingrediens, skal mærkes med oplysning om, at der er anvendt salt tilsat jod. Oplysningen gives i den ingrediensliste som færdigpakkede fødevarer skal være forsynet med efter de til enhver tid gældende regler om mærkning af fødevarer.

Stk. 2. Ikke-færdigpakket brød og almindeligt bagværk, hvori salt tilsat jod indgår som ingrediens, skal i tidligere omsætningsled end ved salg til forbrugerne mærkes med oplysning om, at der er anvendt salt tilsat jod. Oplysningerne kan gives i handelsdokumenter eller ved mærkning af engrosemballage.

§ 8. Mærkning i henhold til §§ 6-7 kan suppleres med ordene "Salt er beriget med jod efter krav fra Fødevaredirektoratet". Disse ord kan figurere på produkternes mærkning eller i handelsdokumenterne. Ordene må ikke anbringes på en måde, hvorved disse ord fremhæves i forhold til produkternes øvrige mærkning.

§ 9. Mærkning med hensyn til de særlige mærkningskrav skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende generelle regler om mærkning af fødevarer.

Kontrol af tilsætning af jod til salt

§ 10. Fødevareregionen udtager mindst én gang årligt prøve af salt, herunder husholdningssalt, der er fremstillet i Danmark eller uden for De Europæiske Fællesskaber og EØS-medlemslande, og som er tilsat jod, til analytisk kontrol af saltets indhold af jod. Prøven skal analyseres på et akkrediteret laboratorium. Analyseudgifterne påhviler producenten eller den for importen ansvarlige. Ansvaret for, at Fødevareregionen modtager analyseresultatet, påhviler producenten eller den for importen ansvarlige.

§ 11. Det analyserede indhold af jod i salt, herunder husholdningssalt, skal ligge inden for intervallet 80-150 % af den anførte mængde.

§ 12. Fødevaredirektoratet kan fastsætte nærmere retningslinier og træffe afgørelse om gennemførelse af kontrollen med overholdelse af denne bekendtgørelse.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 13. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 4, stk. 1 og 2, og §§ 5-11,

2) tilsidesætter afgørelser truffet i henhold til bekendtgørelsen eller

3) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter bekendtgørelsen.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2000.

Stk. 2. Produkter, der er fremstillet og mærket inden den 31. marts 2001 efter de hidtil gældende regler, kan dog afsættes, indtil lagrene er opbrugt.

Fødevaredirektoratet, den 29. juni 2000

Henrik G. Jensen

/Michael Strube

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen er notificeret i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 98/34/EF, EF-Tidende 1998 L 204 s. 37, om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter.