Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som karrosserismed (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0      1/2  1    1 1/2    2    2 1/2     3 

 !---!-----!---------!----!---------!-----!---------!-----!-----! 

  V  K10   V   K5   V   K9    V    K5  V 

 !---!-----!---------!----!---------!-----!---------!-----!-----! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført jern- og metals grundskole i transportmiddellinien, smede- og maskinlinien eller anden uddanelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de herom af Undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som karrosserismed i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres i virksomheden og på teknisk skole.

Uddannelsen i virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved karrosseriopbygning eller karrosseriopretning - og herved opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er indlært under det/de forudgående skoleophold.

Undervisningen på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på brug af håndværktøj, opretteværktøj og svejseudstyr.

Endvidere arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold i forbindelse hermed.

Trin 1 - varighed 10 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Sammenføjningsteknik

- gassvejsning

- MIG-svejsning

- TIG-svejsning

Manuel bearbejdning

- karrosserireparationsteknik og

- opbygning, herunder pladeteknik

- karrosserikonstruktion

- opretning

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

trin 2 - varighed 5 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Brug af håndværktøj

- hydrauliske værktøjer

Måleteknik

- karrosseriudmåling

- oprettebænk

Montage

- el-montage

Sammenføjningsteknik

- modstandssvejsning

- hårdlodning

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 3 - varighed 9 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Fagteori

- love og bekendtgørelser vedrørende skadesreparation

Måleteknik

- udmålingret,

Montage

- montering

Sammenføjningsteknik

- sammenføjning

Manuel bearbejdning

- fremstilling

- opbygning

- opretning

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 4 - varighed 5 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Måleteknik

- udmåling

Sammenføjningsteknik

- sammenføjning

Manuel bearbejdning

- fremstilling

- opbygning

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

I forbindelse med sidste skoleophold foretages en faglig bedømmelse i henhold til fagets bedømmelsesplan.

Uddannelsesregler

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

Karrosseriopbygning

- chaissis og karrosseri, herunder udmåling og fremstilling

- el-anlæg og ledningsanlæg

- ruder, døre, jalousier, beklædning og lister

Eller

Karrosseriopretning

- chassis og karrosseri, herunder udmåling, skarring, udskiftning, opretning og fremstilling

- undervogn, herunder broer og hjulophæng

- udskiftning af enklere motordele

- el-anlæg, lygter og ledningsnet

- ruder, døre, jalousier, beklædning og lister.

Arbejdet udføres med de for branchen forekommende materialer/-udstyr og efter normalt anvendt tegninger/diagrammer.

Fastsat af Undervisningsministeriet i henhold til lov om erhvervsfaglige grunduddannelser, jfr. lbkg. nr. 150 af 18. marts 1987.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

- arbejde i rutstfrit stål, alumunium og kunststof

- affjedring og støddæmpere

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Førerbevis

Eleven skal inden udlæringen have kørekort til personmotorvogn under 3500 kg, og virksomheden betaler udgifterne hertil, herunder for indtil 10 timers køreundervisning hos en af virksomheden glodkendt kørelærer.

Erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet

O. Schandorff

Foranstående uddannelsesregler godkendes

København, de 2. november 1987

Undervisningsministeriet Direktoratet for Erhvervsuddannelserne

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 4 (maj 1988)