Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tvungen vaccination af pelsdyr mod hvalpesyge og virus enteritis hos mink


I medfør af § 1, stk. 1 og 5, samt § 7 i lov nr. 42 af 20. februar 1960 om vaccination mod ondartede smitsomme pelsdyrsygdomme fastsættes:

§ 1. Enhver pelsdyrejer (bruger), som i forbindelse med sit pelsdyrhold driver:

  • a) fodercentral , hvorved forstås en virksomhed, der fremstiller og leverer blandet eller ublandet pelsdyrfoder til mere end eet pelsdyrhold, eller
  • b) pelsningscentral , hvorved forstås en virksomhed, der modtager pelsdyr til flåning med påfølgende skindpræparation eller rå pelsdyrskind til forarbejdning, eller
  • c) pelsdyrstation godkendt i henhold til landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 515 af 9. oktober 1984 om kunstig sædoverføring på pelsdyr,

skal vaccinere efter følgende retningslinier:

Gruppe a) og b) skal hvert år i perioden 16. juli - 31. juli vaccinere alle mink mod hvalpesyge og virus enteritis, med mindre de tidligere er vaccineret. Endvidere skal alle ræve vaccineres mod hvalpesyge i perioden 16. - 31. august, med mindre de tidligere er vaccineret.

Gruppe c) skal hvert år inden 15. december lade alle mink vaccinere mod hvalpesyge og virus enteritis og ræve mod hvalpesyge med mindre de tidligere er vaccineret.

Stk. 2. Indsættelse af kødædende pelsdyr i et af stk. 1 omfattet pelsdyrhold må kun finde sted, såfremt de indsatte dyr mindst 14 dage før indførslen er vaccineret mod henholdsvis hvalpesyge og virus enteritis og er ledsaget af dyrlægeattest herom, jfr. § 8 i bekendtgørelse nr. 75 af 16. februar 1987 om hvalpesyge hos pelsdyr.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 2 skal ræve, der indsættes på en pelsdyrstation vaccineres efter regler fastsat af Veterinærdirektoratet i medfør af § 7, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 515 af 9. oktober 1984 om kunstig sædoverføring hos pelsdyr.

§ 2. Ved de i § 1 omhandlede vaccinationer skal anvendes vaccine, der er rekvireret af en dyrlæge. Den med vaccinen medfølgende brugsanvisning skal nøje følges. Udgifterne ved vaccinationen er det offentlige uvedkommende.

§ 3. Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse straffes med bøde.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen i Lovtidende. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 133 af 20. april 1972 om tvungen vaccination mod ondartede smitsomme pelsdyrsygdomme.

LANDBRUGSMINISTERIET, DEN 16. FEBRUAR 1987

BRITTA SCHALL HOLBERG

/N. Juul

Officielle noter

Ingen