Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om flytning af honningbier m.v.


I medfør af § 13, stk. 1, § 14 og § 15, stk. 2, i lov nr. 115 af 31.

marts 1982 om biavl og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Levende honningbier og brugt biavlsmateriel og vokstavlebygning må ikke flyttes til Anholt og Samsø.

Stk. 2. Levende honningbier, herunder alle udviklingsstadier og kønsprodukter, samt brugt biavlsmateriel og vokstavlebygning må ikke flyttes til Læsø.

Stk. 3. Levende honningbier må ikke flyttes til Bornholm og omliggende øer.

Stk. 4. Stk. 1 og 2 gælder ikke for vaskede rammer fra et vokssmelteri.

§ 2. Uanset bestemmelserne i § 1, stk. 1, er flytning af levende honningbier og tavler med æg eller andre udviklingsstadier tilladt, hvis en laboratorieundersøgelse af bierne har vist, at de er fri for forekomst af Varroa-mider.

§ 3. Overtrædelse af § 1, stk. 1, 2 og 3, og § 2 straffes med bøde.

§ 4. Bekendtgørelse træder i kraft den 20. juni 1992.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 307 af 28. april 1992 om forbud mod flytning af honningbier m.v.

Plantedirektoratet, den 9. juni 1992

Erik Madsen

/ Susanne Rydeng

Officielle noter

Ingen