Dokumentet er Historisk
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om tilskud til produktudvikling af jordbrugs-, skovbrugs- og fiskeriprodukter m.m.

Herved bekendtgøres lov om tilskud til produktudvikling af jordbrugs- og fiskeriprodukter, jf. lov nr. 340 af 14. maj 1992, med de ændringer, der følger af § 12 i lov nr. 284 af 27. april 1994, lov nr. 291 af 27. april 1994 og lov nr. 210 af 29. marts 1995.


Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Der kan inden for beløbsrammer fastsat på finansloven efter ansøgning gives tilsagn om tilskud til at gennemføre projekter til produktudvikling af jordbrugs-, fiskeri-, træ- og træbaserede produkter samt aktiviteter, som er nødvendige forudsætninger for en erhvervsmæssig udnyttelse af resultaterne af udviklingsarbejdet.

Kapitel 2

Produktudvikling i det primære jordbrug og skovbrug

§ 2. Der kan gives tilsagn om tilskud til at gennemføre projekter i det primære jordbrug og skovbrug, hvis formål er

 • 1) videreudvikling eller forbedring af eksisterende produkter og produktionsprocesser i jordbruget og skovbruget,
 • 2) udvikling af nye herunder mere miljøvenlige eller mere økonomiske produktionsmetoder for velkendte jordbrugs-, træ- og træbaserede produkter eller for alternative jordbrugs-, træ- og træbaserede produkter,
 • 3) udvikling af nye produktioner, der naturligt kan indgå i den jordbrugs- eller skovbrugsmæssige udnyttelse af en jordbrugsbedrift eller en skovbrugsejendom,
 • 4) erhvervsmæssig udnyttelse af resultaterne af udviklingsarbejdet, jf. nr. 1-3.

§ 3. Tilskud kan ydes til ejere eller forpagtere af jordbrugsbedrifter og skovbrugsejendomme samt til grupper eller sammenslutninger af sådanne ejere eller forpagtere.

Stk. 2. Tilskud kan endvidere ydes til virksomheder, institutioner eller personer til udviklingsarbejde med formål som nævnt i § 2, hvis det sandsynliggøres, at resultatet af det pågældende projekt vil blive umiddelbart anvendeligt i jordbruget og skovbruget.

Stk. 3. Tilskud efter dette kapitel kan ikke ydes til stat og kommuner.

§ 4. Det er en betingelse for ydelse af tilskud,

 • 1) at ansøgeren råder over den fornødne fagkundskab til at gennemføre projektet,
 • 2) at tilskuddet er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse, og
 • 3) at projektet har en reel nyhedsværdi for jordbruget og skovbruget.

§ 5. Tilskud ydes med indtil 50 pct. af meromkostningerne i forbindelse med udviklingsarbejdet. De tilskudsberettigede omkostninger opgøres med fradrag af merværdiafgift.

Stk. 2. Tilskuddet kan højst udgøre 400.000 kr. til hvert projekt. Denne beløbsgrænse kan dog fraviges ved projekter, der gennemføres i samarbejde mellem mindst 5 tilskudsberettigede.

Stk. 3. Der kan ikke ydes tilskud til projekter, hvor de tilskudsberettigede omkostninger udgør mindre end 40.000 kr.

Stk. 4. Procentgrænsen i stk. 1 og beløbsgrænsen i stk. 2 kan fraviges, når særlige omstændigheder taler derfor.

§ 6. Til bistand ved behandling af tilskudsansøgninger til at gennemføre projekter i jordbruget nedsættes et rådgivende udvalg. Udvalget består af syv medlemmer, der beskikkes af landbrugs- og fiskeriministeren. Et medlem beskikkes som repræsentant for Landbrugs- og Fiskeriministeriet og et medlem for Landbrugs- og Fiskeriministeriets Forskningssekretariat. Fem medlemmer beskikkes efter indhentet udtalelse fra henholdsvis De Danske Landboforeninger, Dansk Familielandbrug, Dansk Erhvervsjordbrug, Dansk Erhvervsgartnerforening og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Landbrugs- og Fiskeriministeriets repræsentant er formand for udvalget.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter det rådgivende udvalgs forretningsorden og de nærmere regler for udvalgets arbejde, herunder om sekretariatsbetjening af udvalget.

§ 6 a. Til bistand ved behandling af tilskudsansøgninger til at gennemføre projekter i skovbruget nedsættes et Bevillingsudvalg for Skovbruget og Træindustrien.

Stk. 2. Bevillingsudvalget består af 12 medlemmer, der beskikkes af miljø- og energiministeren. Et medlem beskikkes som repræsentant for Landbrugs- og Fiskeriministeriet, et medlem for Miljø- og Energiministeriet og et medlem for Erhvervsministeriet. Tre medlemmer beskikkes efter indhentet udtalelse fra henholdsvis Dansk Industri, Dansk Skovforening og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren udpeger Bevillingsudvalgets formand.

Stk. 4. For medlemmerne beskikkes en suppleant efter reglerne i stk. 2 og 3.

Stk. 5. Miljø- og energiministeren fastsætter Bevillingsudvalgets forretningsorden og de nærmere regler for udvalgets arbejde, herunder om sekretariatsbetjening for udvalget.

§ 7. Landbrugs- og fiskeriministeren træffer afgørelse efter dette kapitel, for så vidt angår projekter i jordbruget.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren træffer afgørelse efter dette kapitel, for så vidt angår projekter i skovbruget.

Stk. 3. Det rådgivende udvalg træffer dog afgørelse om tildeling af tilskud til de i § 5, stk. 2, nævnte projekter i jordbruget, der gennemføres i samarbejde mellem mindst 5 tilskudsberettigede, når tilskuddet udgør mindst 400.000 kr.

Stk. 4. Bevillingsudvalget for Skovbruget og Træindustrien træffer afgørelse om tildeling af tilskud til de i § 5, stk. 2, nævnte projekter i skovbruget, der gennemføres i samarbejde mellem mindst 5 tilskudsberettigede, når tilskuddet udgør mindst 400.000 kr.

Stk. 5. Landbrugs- og fiskeriministeren og miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, at henholdsvis det rådgivende udvalg og Bevillingsudvalget for Skovbruget og Træindustrien i visse sager kan bemyndige formanden til at træffe afgørelser efter stk. 3 og 4.

Kapitel 3

Produktudvikling i forarbejdning og forædling af jordbrugs-,

fiskeri-, træ- og træbaserede produkter

§ 8. Der kan gives tilsagn om tilskud til at gennemføre projekter til produktudvikling i forarbejdning og forædling af jordbrugs- og fiskeriprodukter samt aktiviteter, som er nødvendige forudsætninger for en erhvervsmæssig udnyttelse af resultaterne af udviklingsarbejdet.

Stk. 2. Der kan gives tilsagn om tilskud til at gennemføre projekter til produktudvikling i forarbejdning og forædling af træ- og træbaserede produkter samt aktiviteter, som er nødvendige forudsætninger for en erhvervsmæssig udnyttelse af resultaterne af udviklingsarbejdet.

§ 9. Tilskud kan ydes til private erhvervsvirksomheder, grupper af private erhvervsvirksomheder m.v. og forsknings- og forsøgsinstitutioner.

§ 10. Det er en betingelse for ydelse af tilskud,

 • 1) at tilskuddet er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse,
 • 2) at projektet har en reel nyhedsværdi for jordbrugs-, fiskeri- eller skovbrugssektoren, og
 • 3) at projektet betyder en forøgelse af ansøgers samlede udviklingsaktivitet.

§ 11. Tilskud kan, hvor private virksomheder indgår i projektet, udgøre indtil 50 pct. af meromkostningerne i forbindelse med produktudviklingen.

Stk. 2. Tilskud kan, når udviklingsarbejdet gennemføres af forsknings- og forsøgsinstitutioner, udgøre mere end 50 pct. af meromkostningerne.

Stk. 3. De tilskudsberettigede omkostninger opgøres med fradrag af merværdiafgift.

Stk. 4. Der kan ikke ydes tilskud til projekter, hvor de tilskudsberettigede omkostninger udgør mindre end 100.000 kr.

§ 12. Landbrugs- og fiskeriministeren nedsætter et Bevillingsnævn for Jordbrugs- og Fiskeriprodukter, der træffer afgørelse om tildeling af tilskud efter § 8, stk. 1.

Stk. 2. Bevillingsnævnet består af 15 medlemmer, der beskikkes af landbrugs- og fiskeriministeren. To medlemmer beskikkes som repræsentanter for Landbrugs- og Fiskeriministeriet, et medlem for Erhvervsministeriet og et medlem for Forskningsministeriet. Tre medlemmer beskikkes efter indhentet udtalelse fra henholdsvis Landbrugsraadet, Dansk Industri og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Tre medlemmer beskikkes efter indhentet fælles udtalelse fra de berørte brancheorganisationer inden for jordbrugssektoren. Et medlem beskikkes efter indhentet udtalelse fra Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening.

Stk. 3. Landbrugs- og fiskeriministeren udpeger nævnets formand.

Stk. 4. Landbrugs- og fiskeriministeren afgør i tvivlstilfælde, hvilke brancheorganisationer der skal afgive fælles udtalelse efter stk. 2.

Stk. 5. For medlemmerne beskikkes en suppleant efter reglerne i stk. 2-4.

§ 13. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter bevillingsnævnets forretningsorden og de nærmere regler for nævnets arbejde, herunder om sekretariatsbetjening for nævnet.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om, at nævnet i visse sager kan bemyndige formanden til at træffe afgørelser.

§ 13 a. Bevillingsudvalget for Skovbruget og Træindustrien træffer afgørelse om tildeling af tilskud efter § 8, stk. 2.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, at Bevillingsudvalget i visse sager kan bemyndige formanden til at træffe afgørelser.

Kapitel 4

Fælles bestemmelser

§ 14. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke projekter der kan opnå tilskud efter denne lov.

For så vidt angår projekter i skovbruget og projekter efter § 8, stk. 2, fastsættes reglerne dog af miljø- og energiministeren.

§ 15. Projekter skal gennemføres på de vilkår og inden for de tidsfrister, som fastsættes i en tilskudsaftale.

Stk. 2. Tilskud ydes kun, hvis virkningerne af projektet kan påregnes inden for en periode på 5 år fra projektets påbegyndelse. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fravige denne tidsfrist, når særlige omstændigheder taler derfor.

For så vidt angår projekter i skovbruget og projekter efter § 8, stk. 2, kan miljø- og energiministeren fravige tidsfristen når særlige omstændigheder taler derfor.

Stk. 3. Tilskud ydes ikke til omkostninger, som ansøgeren har afholdt eller påtaget sig at afholde, inden tilsagn om tilskud er givet.

Stk. 4. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter regler om udbetaling af tilskudsbeløb, herunder forskudsbeløb.

For så vidt angår projekter i skovbruget og projekter efter § 8, stk. 2, kan miljø- og energiministeren fastsætte regler om udbetaling af tilskudsbeløb, herunder forskudsbeløb.

Stk. 5. Op til 20 pct. af tilskuddet kan tilbageholdes og anvendes til modregning med virksomhedens eventuelle restancer til det offentlige.

Stk. 6. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om, at der kan ydes tilskud til ansøgers eget arbejde. For så vidt angår projekter i skovbruget og projekter efter § 8, stk. 2, kan sådanne regler fastsættes af miljø- og energiministeren.

§ 16. Landbrugs- og fiskeriministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud bortfalder helt eller delvis, og at udbetalte tilskud skal tilbagebetales, hvis

 • 1) ansøgeren ikke længere opfylder betingelserne for at få tilskud,
 • 2) ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for tildeling af tilskuddet eller
 • 3) vilkårene for tildelingen af tilskuddet ikke opfyldes.

Stk. 2. For så vidt angår projekter i skovbruget og projekter efter § 8, stk. 2, træffes afgørelsen efter stk. 1, af miljø- og energiministeren.

§ 16 a. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) kan med tillæg af omkostninger inddrive tilskud efter denne lov, som kræves tilbagebetalt efter § 16, ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne.

For så vidt angår projekter i skovbruget og projekter efter § 8, stk. 2, kan miljø- og energiministeren fastsætte tilsvarende regler.

Stk. 3. For overtrædelser af bestemmelser fastsat efter stk. 2, der begås af aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Stk. 4. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 5. Hypotekbankens afgørelser efter stk. 1-4 kan indbringes for finansministeren. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte nærmere regler om klageadgangen, herunder regler om klagefrist.

For så vidt angår projekter i skovbruget og projekter efter § 8, stk. 2, kan miljø- og energiministeren fastsætte tilsvarende regler.

§ 17. Afgørelser truffet af Bevillingsnævnet for Jordbrugs- og Fiskeriprodukter eller Bevillingsudvalget for Skovbruget og Træindustrien i henhold til kapitel 3 samt afgørelser truffet af det rådgivende udvalg eller Bevillingsudvalget for Skovbruget og Træindustrien i henhold til § 7, stk. 3 og 4, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 18. Landbrugs- og fiskeriministeren kan fastsætte regler om, hvilken betydning det har for ydelse af støtte efter denne lov, at ansøgeren tidligere har modtaget støtte efter denne eller anden lov eller har mulighed for at modtage støtte efter anden lov.

For så vidt angår projekter i skovbruget og projekter efter § 8, stk. 2, kan miljø- og energiministeren fastsætte tilsvarende regler.

§ 19. Ansøgeren har efter anmodning pligt til at give nærmere oplysning om, hvorvidt de vilkår, der er fastsat i tilskudsaftalen, opfyldes. Landbrugs- og fiskeriministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til de bedrifter og virksomheder m.v., hvortil der er ydet tilskud, for at foretage eftersyn af bedriften m.m. samt regnskaber, forretningsbøger m.m.

Samme beføjelse har miljø- og energiministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, for så vidt angår projekter i skovbruget og projekter efter § 8, stk. 2.

§ 20. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter regler om, at tilskud ydet i henhold til kapitel 2 og 3 skal tilbagebetales og forrentes på markedslignende vilkår, hvis projektet udnyttes kommercielt.

For så vidt angår projekter i skovbruget og projekter efter § 8, stk. 2, fastsætter miljø- og energiministeren tilsvarende regler.

Stk. 2. For tilskud ydet i henhold til kapitel 2 bortfalder kravet om tilbagebetaling, hvis tilskudsmodtageren afstår fra at søge beskyttelse af enerettigheder til de nye produkter og produktionsmetoder.

§ 21. Inden for de i § 1 nævnte rammebeløb afholdes udgifter til oplysnings-, vejlednings- og undersøgelsesvirksomhed i forbindelse med denne lov.

§ 22. Overlader landbrugs- og fiskeriministeren sine beføjelser til at træffe afgørelse efter loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven til et under ministeriet oprettet direktorat eller institution, kan ministeren fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

For så vidt angår projekter i skovbruget og projekter efter § 8 stk. 2 kan miljø- og energiministeren fastsætte tilsvarende regler.

§ 23. Den, der til brug for afgørelser, der træffes i henhold til denne lov eller de i medfør af loven fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse, eller som forsøger herpå.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, interessentskab, forening eller lignende, kan der pålægges selskabet eller foreningen som sådant bødeansvar.

§ 24. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter nærmere regler om lovens administration.

For så vidt angår projekter i skovbruget og projekter efter § 8, stk. 2, fastsætter miljø- og energiministeren tilsvarende regler.

§ 25. Loven tages op til revision i folketingsåret 1996-97.

§ 26. Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren kan bestemme, at ansøgninger om tilskud, der er fremsendt i henhold til lov om tilskud til produktudvikling i jordbruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 27. februar 1990, eller lov nr. 365 af 10. juni 1987 om tilskud til produktudvikling i forarbejdning m.v. af jordbrugsprodukter, kan indgå i ansøgningerne i medfør af denne lov.

§ 27. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Lov nr. 284 af 27. april 1994 § 20 fastslår:

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1994.

Stk. 2. Reglerne om modregning efter §§ 2-3, 4, 12, nr. 1, 13, 14, nr. 1, 15, 16 og 17 har virkning for tilskudsbeløb m.v. i henhold til støttetilsagn, som meddeles efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Reglerne om lønindeholdelse efter §§ 1, 5-11, 12, nr. 2, 14, nr. 2, 18 og 19 finder også anvendelse på fordringer, der er forfaldne før lovens ikrafttræden. Lov nr. 291 af 27. april 1994 § 2 fastslår:

Landbrugsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. I henhold til bekendtgørelse nr. 742 af 16. august 1994 træder lov nr. 291 af 27. april 1994 i kraft den 23. august 1994. Lov nr. 210 af 29. marts 1995 § 2 fastslår:

Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter efter aftale med miljø- og energiministeren tidspunktet for lovens ikrafttræden. I henhold til bekendtgørelse nr. 617 af 18. juli 1995 træder lov nr. 210 af 29. marts 1995 i kraft den 28. juli 1995.

Landbrugs- og Fiskeriministeriet, den 18. juli 1995

Henrik Dam Kristensen

/ Hans Erik Dylmer

Officielle noter

Ingen