Dokumentet er Historisk
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v.

Herved bekendtgøres lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 563 af 20. august 1987 med de ændringer, der følger af § 27 i lov nr. 380 af 6. juni 1991 og lov nr. 339 af 14. maj 1992.


Kapitel 1

Lovens område

§ 1. Støtte efter denne lov kan ydes til investeringer i anlæg til opbevaring af husdyrgødning, der er nødvendige til opfyldelse af lovgivningens krav til udbringning, udnyttelse og opbevaring af husdyrgødning fra landbrug og andre virksomheder med husdyrhold. Endvidere kan støtte ydes til anlæg, der medfører en større opbevaringskapacitet, end hvad der er nødvendigt for at opfylde lovgivningens krav til udbringning og udnyttelse af husdyrgødning.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om støtte til investeringer i andre anlæg med tilknytning til landbruget.

Stk. 3. Der kan ikke ydes støtte til virksomheder, der ejes af det offentlige. Dette gælder dog ikke for fælles biogasanlæg samt præstegårde.

Kapitel 2

Betingelser for støtte m.v.

§ 2. Støtte ydes til investeringer, der påbegyndes og afsluttes i perioden fra 1. december 1985 og til 1. januar 1995.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, at den i stk. 1 nævnte frist ikke skal gælde for opbevaringsanlæg, der har forbindelse med eller indgår i fælles biogasanlæg og andre anlæg til særlig udnyttelse af husdyrgødning, jf. § 4, stk. 2.

§ 3. Støtte efter denne lov kan kun ydes til investeringer, hvortil der ikke kan opnås tilskud i medfør af lov nr. 198 af 9. april 1986 om støtte til forbedring af strukturen og effektiviteten i jordbruget (forbedringsloven), jf. dog stk. 2. Når der meddeles afslag på ansøgning efter forbedringslovens § 3, stk. 1, nr. 5, § 3, stk. 2, eller § 5, stk. 2, nr. 3, kan der ikke udbetales støtte efter denne lov.

Stk. 2. Støtte kan ikke ydes til investeringer, der fradrages fuldt ud i den skattepligtige indkomst (straksafskrives) efter reglerne i §§ 3 A og 21 A i lov om skattemæssige afskrivninger m.v.

Stk. 3. Landbrugsministeren fastsætter regler om betingelserne for at opnå støtte eller straksafskrivning som omtalt i stk. 1 og 2.

§ 4. Støtte ydes til investeringer på ansøgerens ejendom eller til investeringer, der gennemføres af flere ansøgere i fællesskab, hvis anlægget efter investeringens gennemførelse har en tilstrækkelig kapacitet til opfyldelse af lovgivningens krav om udbringning, udnyttelse og opbevaring af husdyrgødning i landbrug og andre virksomheder med husdyrhold.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte særlige regler om støtte til

  • 1) fælles opbevaringsanlæg for flere ejendomme,
  • 2) anlæg, der har forbindelse med eller indgår i fælles biogasanlæg, og
  • 3) andre anlæg til særlig udnyttelse af husdyrgødning.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan endvidere fastsætte særlige regler om støtte til de i § 1, stk. 2, nævnte anlæg.

§ 5. Der ydes støtte til ansøgerens udgifter til investeringen bortset fra udgifter til løn m.v. til ansatte hos ansøgeren.

§ 6. En investering kan kun støttes, hvis beløbet efter § 5 udgør mindst 10.000 kr.

§ 7. Til investeringer, der ikke overstiger 85.000 kr., ydes støtten som et kontant tilskud. Støtten udgør indtil 35 pct. af det beløb, der er opgjort efter § 5. Støtte til anlæg til opbevaring af gødning m.v. efter § 4, stk. 2, kan dog udgøre mere end 35 pct., der ydes som et kontant tilskud.

Stk. 2. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om støttesatser og støttens beregning og udbetaling.

§ 8. Til investeringer på over 85.000 kr. ydes støtte i lige store rater een gang årligt i 10 år. Den kapitaliserede værdi af raterne skal svare til det støttebeløb, som var fremkommet, hvis støtten var udbetalt som et kontant tilskud efter reglerne herom i § 7. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler herom.

§ 9. (Ophævet).

§ 10. Landbrugsministeren kan efter ansøgning yde statsgaranti for lån, der optages til investeringer, der er berettiget til støtte efter loven.

Stk. 2. Ansøgning om garanti indsendes senest 30. juni 1995 til landbrugsministeren. Lån, for hvilke der garanteres, kan ikke overstige 400.000 kr., og garantien kan ikke udstrækkes til mere end 15 år fra datoen for lånets optagelse. Ydelse af garanti er betinget af, at ansøgeren ikke er i stand til selv at stille den sikkerhed, der kræves for optagelse af lån på det almindelige lånemarked, og at lånet sikres efter regler, der fastsættes af landbrugsministeren.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af garanti, herunder om bortfald af statens garantiforpligtelse.

§ 11. Støtten medregnes ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Støtte, der ydes i rater, opgøres som den kapitaliserede værdi efter § 8. Investeringsudgifter svarende til den udbetalte støtte kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen eller medregnes ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige afskrivninger og medregnes ikke til anskaffelsessummen ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af ejendommen.

§ 12. Støttebeløb til investeringer omfattet af lovens § 1, stk. 1, kan højst udgøre 150.000 kr. pr. ejendom. Når støtten udbetales efter reglerne i § 8, kan den kapitaliserede værdi af raterne højst udgøre 150.000 kr. pr. ejendom.

§ 13. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af støtte m.v. efter denne lov.

Kapitel 3

Administrative bestemmelser

§ 14. For at opnå støtte efter denne lov, jf. § 1, stk. 1, skal ansøgeren, inden investeringen påbegyndes, udarbejde en projektbeskrivelse, som indsendes til kommunalbestyrelsen til forhåndsvurdering.

Projektbeskrivelsen vedlægges en erklæring fra landbrugets konsulenttjeneste om den tilstrækkelige kapacitet samt om, at opbevaringsanlægget, hvortil der søges om tilskud, tillige med eventuelt allerede etablerede anlæg har en kapacitet, der er i overensstemmelse med tilstrækkelig kapacitet.

Stk. 2. Ved forhåndsvurderingen attesterer kommunalbestyrelsen, at de projekterede anlæg opfylder kapacitetskravene i § 4, stk. 1, samt de krav om indretning af anlæggene, som er fastsat i regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller ved afgørelser i henhold hertil.

Stk. 3. Det forhåndsvurderede projekt indsendes til jordbrugskommissionen, som videresender dette til Jordbrugsdirektoratet sammen med en forbedringsplan, udarbejdet efter lov nr. 198 af 9. april 1986 om støtte til forbedring af strukturen og effektiviteten i jordbruget, eller andet af Jordbrugsdirektoratet godkendt ansøgningsskema. Hvis betingelserne for at opnå forbedringsstøtte ikke er opfyldt, attesteres dette af Jordbrugsdirektoratet. Investeringen må ikke påbegyndes, før Jordbrugsdirektoratets afgørelse herom foreligger.

Stk. 4. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om den i stk. 1-3 fastsatte ordning, herunder om anvendelse af særlige skemaer samt om, hvilke oplysninger der skal tilvejebringes til brug for forhåndsvurderingen.

Stk. 5. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om opnåelse af støtte til investeringer omfattet af § 1, stk. 2, og § 4, stk. 2.

§ 15. Når investeringen er afsluttet, indsendes ansøgning om støtte til kommunalbestyrelsen. Ansøgningen om støtte skal være ledsaget af den i § 14, stk. 3, nævnte attestation fra Jordbrugsdirektoratet.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for de udgifter, der er medgået til investeringen, med attest af en statsautoriseret eller registreret revisor eller en landbrugskonsulent i driftsøkonomi.

Stk. 3. Ansøgning om støtte skal være indsendt til kommunalbestyrelsen senest den 30. juni 1995.

§ 16. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse i sager om støtte, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Landbrugsministeren træffer afgørelse i sager vedrørende § 1, stk. 2, og § 4, stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om at afgørelser i visse af disse sager træffes af kommunalbestyrelsen.

§ 17. Støtte efter loven udbetales af landbrugsministeren inden for beløbsrammer fastsat på de årlige finanslove. Den del af en beløbsramme, der ikke er udnyttet i finansåret, kan overføres til følgende finansår.

§ 18. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om behandlingen af sagerne, herunder om ansøgningens form og indhold og om, hvilke oplysninger kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe i forbindelse med sagens behandling.

§ 19. Landbrugsministeren kan bemyndige Jordbrugsdirektoratet og Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) til at udøve beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

§ 20. Landbrugsministeren kan bestemme, at tilsagn om støtte efter denne lov skal bortfalde helt eller delvis, og at udbetalt tilskud skal tilbagebetales helt eller delvis, hvis ansøgeren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for støtten, eller hvis ansøgeren ikke længere opfylder betingelserne for støtte.

Stk. 2. Landbrugsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, har til enhver tid uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til de bedrifter m.m., hvortil der er ydet støtte efter denne lov, for at foretage eftersyn af bedriften m.m. samt af regnskaber og forretningsbøger m.m.

§ 20 a. Hypotekbanken kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive statskassens tilgodehavende hidrørende fra en ifølge § 10, stk. 1, ydet statsgaranti ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Kapitel 4

Klagebestemmelser

§ 21. Kommunalbestyrelsens afgørelser i forbindelse med forhåndsvurdering, jf. § 14, om, at kapacitetskravet, jf. § 4, stk. 1, ikke er opfyldt, kan af ansøgeren påklages til landbrugsministeren.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 16 om støtte kan af ansøgeren påklages til landbrugsministeren.

Stk. 3. For kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 og 2 er klagefristen 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ansøgeren.

Stk. 4. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til en bemyndigelse efter § 19, herunder at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 5. Hypotekbankens afgørelser efter § 20 a kan indbringes for finansministeren.

Kapitel 5

Kortlægning m.v.

§ 22. Kommunalbestyrelsen skal foranledige en kortlægning af den eksisterende og forventede husdyrgødningsmængde for landbrugsejendomme m.v. i kommunen.

Stk. 2. På baggrund af kortlægningen udarbejder kommunalbestyrelsen en vejledende plan om etablering af fælles opbevaringsanlæg og fælles biogasanlæg. Den vejledende plan bør endvidere indeholde kommunens overvejelser om etablering af kommunale fælles biogasanlæg og dermed indpasning i den generelle varmeforsyning i kommunen.

Stk. 3. Producenter af husdyrgødning skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen meddele denne de oplysninger, der findes nødvendige for kortlægning, planlægning og etablering af kommunale fælles biogasanlæg.

Kapitel 6

Straffebestemmelser

§ 22 a. Den, der til brug for afgørelser, der træffes i henhold til denne lov eller de i medfør af loven fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse, eller som forsøger herpå.

Stk. 2. Undladelse af at give oplysninger som nævnt i § 22, stk. 3, straffes med bøde.

Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Kapitel 7

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 23. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af miljøministeren.(* 1)

§ 24. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Lov nr. 392 af 10. juni 1987 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v., der vedrører § 2, stk. 1, § 3, stk. 4, § 4, stk. 1, § 5, stk. 2, § 7 stk. 2-4, § 10, stk. 2, § 14, stk. 2-7 og § 15, stk. 3, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser og overgangsregler:

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.(* 2)

Stk. 2. Reglerne i § 2(* 3), bortset fra nr. 2 ognr. 12, har virkning for de investeringer om hvilke forhåndsanmeldelse eller ansøgning om forhåndsvurdering er modtaget af kommunalbestyrelsen efter den 18. maj 1987. Tilsvarende gælder for de investeringer, hvortil Jordbrugsdirektoratet efter dette tidspunkt har meddelt tilladelse til igangsætning.

Stk. 3. Er bindende aftale om levering af et gødningsopbevaringsanlæg indgået inden den 19. maj 1987, kan støtte ydes efter hidtil gældende regler, uanset bestemmelsen i stk. 2.

§ 4

For investeringer, der gennemføres efter hidtidige gældende regler, skal ansøgning om støtte være indgivet til kommunalbestyrelsen senest den 31. december 1988.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte overgangsregler og herunder fastsætte i hvilket omfang regler, der er fastsat i medfør af de hidtil gældende regler, opretholdes. Lov nr. 380 af 6. juni 1991 om ændring af forskellige lovbestemmelser om inddrivelse af offentlige fordringer (Lønindholdelse m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 33

Loven træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende og finder også anvendelse på fordringer forfaldne før lovens ikrafttræden.(* 4) Lov nr. 339 af 14. maj 1992 om ændring af lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. og lov om ændring af lov om skattemæssige afskrivninger m.v. indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser og overgangsregler:

§ 3

Landbrugsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.(* 5)

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, at der i en overgangsperiode, indtil ændrede regler om udbringning og udnyttelse af husdyrgødning er fastsat, kan ydes tilskud til anlæg, hvis opbevaringskapacitet er mindst 9 måneder. For ejendomme med kvæg, der går ude om sommeren, kan landbrugsministeren fastsætte regler om, at der kan ydes tilskud til anlæg med mindst 7 måneders opbevaringskapacitet.

Landbrugsministeriet, den 16. december 1992

Kent Kirk

/ Mogens Nagel Larsen

Officielle noter

(* 1) Loven trådte i kraft den 1. april 1987, jf. bekendtgørelse nr. 127 af 16. marts 1987.

(* 2) Lov nr. 16 af 14. januar 1987 trådte i kraft den 1. april 1987, og lov nr. 392 af 10. juni 1987 trådte i kraft den 18. juni 1987.

(* 3) § 2 i lov nr. 392 af 10. juni 1987 indeholder ændringerne til lov nr. 16 af 14. januar 1987 om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v., nr. 2 indeholder ændringen til § 3, stk. 4 og nr. 12 indeholder ændringen til § 14, stk. 7, som bliver stk. 6.

(* 4) Lov nr. 380 af 6. juni 1991 trådte i kraft den 7. juni 1991.

(* 5) Loven træder i kraft den 1. januar 1993, jf. bekendtgørelse nr. 966 af 10. december 1992.