Dokumentet er Historisk
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om tilskud til produktudvikling af jordbrugs- og fiskeriprodukter

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Der kan inden for beløbsrammer fastsat på finansloven efter ansøgning gives tilsagn om tilskud til at gennemføre projekter til produktudvikling af jordbrugs- og fiskeriprodukter samt aktiviteter, som er nødvendige forudsætninger for en erhvervsmæssig udnyttelse af resultaterne af udviklingsarbejdet.

Kapitel 2

Produktudvikling i det primære jordbrug

§ 2. Der kan gives tilsagn om tilskud til at gennemføre projekter i det primære jordbrug, hvis formål er

 • 1) videreudvikling eller forbedring af eksisterende produkter og produktionsprocesser i jordbruget,
 • 2) udvikling af nye herunder mere miljøvenlige eller mere økonomiske produktionsmetoder for velkendte jordbrugsprodukter eller for alternative jordbrugsprodukter,
 • 3) udvikling af nye produktioner, der naturligt kan indgå i den jordbrugsmæssige udnyttelse af en jordbrugsbedrift, eller
 • 4) erhvervsmæssig udnyttelse af resultaterne af udviklingsarbejdet, jf. nr. 1-3.

§ 3. Tilskud kan ydes til ejere eller forpagtere af jordbrugsbedrifter samt til grupper eller sammenslutninger af sådanne ejere eller forpagtere.

Stk. 2. Tilskud kan endvidere ydes til virksomheder, institutioner eller personer til udviklingsarbejde med formål som nævnt i § 2, hvis det sandsynliggøres, at resultatet af det pågældende projekt vil blive umiddelbart anvendeligt i jordbruget.

Stk. 3. Tilskud efter dette kapitel kan ikke ydes til stat og kommuner.

§ 4. Det er en betingelse for ydelse af tilskud,

 • 1) at ansøgeren råder over den fornødne fagkundskab til at gennemføre projektet,
 • 2) at tilskuddet er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse, og
 • 3) at projektet har en reel nyhedsværdi for jordbruget.

§ 5. Tilskud ydes med indtil 50 pct. af meromkostningerne i forbindelse med udviklingsarbejdet. De tilskudsberettigede omkostninger opgøres med fradrag af merværdiafgift.

Stk. 2. Tilskuddet kan højst udgøre 400.000 kr. til hvert projekt. Denne beløbsgrænse kan dog fraviges ved projekter, der gennemføres i samarbejde mellem mindst 5 tilskudsberettigede.

Stk. 3. Der kan ikke ydes tilskud til projekter, hvor de tilskudsberettigede omkostninger udgør mindre end 40.000 kr.

Stk. 4. Procentgrænsen i stk. 1 og beløbsgrænsen i stk. 2 kan fraviges, når særlige omstændigheder taler derfor.

§ 6. Til bistand ved behandling af tilskudsansøgninger nedsættes et rådgivende udvalg. Udvalget består af 7 medlemmer, der beskikkes af landbrugsministeren. Eet medlem beskikkes som repræsentant for Landbrugsministeriet, eet medlem for Industriministeriet og eet medlem for Landbrugsministeriets forsknings- og forsøgsvirksomhed. 4 medlemmer beskikkes efter indhentet udtalelse fra henholdsvis De Danske Landboforeninger, Danske Husmandsforeninger, Dansk Erhvervsgartnerforening og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Landbrugsministeriets repræsentant er formand for udvalget.

Stk. 2. Landbrugsministeren fastsætter det rådgivende udvalgs forretningsorden og de nærmere regler for udvalgets arbejde, herunder om sekretariatsbetjening for udvalget.

§ 7. Landbrugsministeren træffer afgørelse efter dette kapitel.

Stk. 2. Det rådgivende udvalg træffer dog afgørelse om tildeling af tilskud til de i § 5, stk. 2, nævnte projekter, der gennemføres i samarbejde mellem mindst 5 tilskudsberettigede, når tilskuddet udgør mindst 400.000 kr.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, at udvalget i visse sager kan bemyndige formanden til at træffe afgørelser efter stk. 2.

Kapitel 3

Produktudvikling i forarbejdning m.v. af jordbrugs- og

fiskeriprodukter

§ 8. Der kan gives tilsagn om tilskud til at gennemføre projekter til produktudvikling i forarbejdning og forædling af jordbrugs- og fiskeriprodukter samt aktiviteter, som er nødvendige forudsætninger for en erhvervsmæssig udnyttelse af resultaterne af udviklingsarbejdet.

§ 9. Tilskud kan ydes til private erhvervsvirksomheder, grupper af private erhvervsvirksomheder m.v. og forsknings- og forsøgsinstitutioner.

§ 10. Det er en betingelse for ydelse af tilskud,

 • 1) at tilskuddet er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse,
 • 2) at projektet har en reel nyhedsværdi for jordbrugssektoren eller fiskerisektoren, og
 • 3) at projektet betyder en forøgelse af ansøgers samlede udviklingsaktivitet.

§ 11. Tilskud kan, hvor private virksomheder indgår i projektet, udgøre indtil 50 pct. af meromkostningerne i forbindelse med produktudviklingen.

Stk. 2. Tilskud kan, når udviklingsarbejdet gennemføres af forsknings- og forsøgsinstitutioner, udgøre mere end 50 pct. af meromkostningerne.

Stk. 3. De tilskudsberettigede omkostninger opgøres med fradrag af merværdiafgift.

Stk. 4. Der kan ikke ydes tilskud til projekter, hvor de tilskudsberettigede omkostninger udgør mindre end 100.000 kr.

§ 12. Landbrugsministeren nedsætter et bevillingsnævn, der træffer afgørelse om tildeling af tilskud.

Stk. 2. Bevillingsnævnet består af 13 medlemmer, der beskikkes af landbrugsministeren. Eet medlem beskikkes efter indhentet udtalelse fra Landbrugsraadet. Tre medlemmer beskikkes efter indhentet fælles udtalelse fra de berørte brancheorganisationer inden for jordbrugssektoren. Eet medlem beskikkes efter indhentet udtalelse fra Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening. Eet medlem beskikkes efter indhentet udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Stk. 3. Landbrugsministeren udpeger nævnets formand.

Stk. 4. Landbrugsministeren afgør i tvivlstilfælde, hvilke brancheorganisationer der skal afgive fælles udtalelse efter stk. 2.

Stk. 5. For medlemmerne beskikkes en suppleant efter reglerne i stk. 2-4.

§ 13. Landbrugsministeren fastsætter bevillingsnævnets forretningsorden og de nærmere regler for nævnets arbejde, herunder om sekretariatsbetjening for nævnet.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, at nævnet i visse sager kan bemyndige formanden til at træffe afgørelser.

Kapitel 4

Fælles bestemmelser

§ 14. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke projekter der kan opnå tilskud efter denne lov.

§ 15. Projekter skal gennemføres på de vilkår og inden for de tidsfrister, som fastsættes i en tilskudsaftale.

Stk. 2. Tilskud ydes kun, hvis virkningerne af projektet kan påregnes inden for en periode på 5 år fra projektets påbegyndelse. Landbrugsministeren kan fravige denne tidsfrist, når særlige omstændigheder taler derfor.

Stk. 3. Tilskud ydes ikke til omkostninger, som ansøgeren har afholdt eller påtaget sig at afholde, inden tilsagn om tilskud er givet.

Stk. 4. Landbrugsministeren fastsætter regler om udbetaling af tilskudsbeløb, herunder forskudsbeløb.

§ 16. Landbrugsministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud bortfalder helt eller delvis, og at udbetalte tilskud skal tilbagebetales, hvis

 • 1) ansøgeren ikke længere opfylder betingelserne for at få tilskud,
 • 2) ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for tildeling af tilskuddet eller
 • 3) vilkårene for tildelingen af tilskuddet ikke opfyldes.

§ 17. Bevillingsnævnets afgørelser truffet i henhold til kapitel 3 samt afgørelser truffet af det rådgivende udvalg i henhold til § 7, stk. 2, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 18. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, hvilken betydning det har for ydelse af støtte efter denne lov, at ansøgeren tidligere har modtaget støtte efter denne eller anden lov eller har mulighed for at modtage støtte efter anden lov.

§ 19. Ansøgeren har efter anmodning pligt til at give nærmere oplysning om, hvorvidt de vilkår, der er fastsat i tilskudsaftalen, opfyldes. Landbrugsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til de bedrifter og virksomheder m.v., hvortil der er ydet tilskud, for at foretage eftersyn af bedriften m.m. samt regnskaber, forretningsbøger m.m.

§ 20. Landbrugsministeren fastsætter regler om, at tilskud ydet i henhold til kapitel 2 og 3 skal tilbagebetales og forrentes på markedslignende vilkår, hvis projektet udnyttes kommercielt.

Stk. 2. For tilskud ydet i henhold til kapitel 2 bortfalder kravet om tilbagebetaling, hvis tilskudsmodtageren afstår fra at søge beskyttelse af enerettigheder til de nye produkter og produktionsmetoder.

§ 21. Inden for de i § 1 nævnte rammebeløb afholdes udgifter til oplysnings-, vejlednings- og undersøgelsesvirksomhed i forbindelse med denne lov.

§ 22. Overlader landbrugsministeren sine beføjelser til at træffe afgørelse efter loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven til et under ministeriet oprettet direktorat eller institution, kan ministeren fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 23. Den, der til brug for afgørelser, der træffes i henhold til denne lov eller de i medfør af loven fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Det samme gælder den, der handler i strid med vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse, eller som forsøger herpå.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, interessentskab, forening eller lignende, kan der pålægges selskabet eller foreningen som sådant bødeansvar.

§ 24. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om lovens administration.

§ 25. Loven tages op til revision i folketingsåret 1996-97.

§ 26. Landbrugsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan bestemme, at ansøgninger om tilskud, der er fremsendt i henhold til lov om tilskud til produktudvikling i jordbruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 27. februar 1990, eller lov nr. 365 af 10. juni 1987 om tilskud til produktudvikling i forarbejdning m.v. af jordbrugsprodukter, kan indgå i ansøgningerne i medfør af denne lov.

§ 27. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. maj 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Laurits Tørnæs

Officielle noter

Særlig note (* 1)

Loven er sat i kraft ved bekendtgørelse nr. 936 af 1. december 1992