Dokumentet er Historisk
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om læhegn

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Ved læhegn forstås i denne lov en sammenhængende plantning af træer eller buske med indtil 7 planterækker og en bredde af ikke over 10 m, der

  • 1) anlægges med det formål at nedsætte vindhastigheden over arealer, der anvendes eller agtes anvendt til landbrug, frilandsgartneri, frugtplantage, planteskole og lignende,
  • 2) er anlagt med det formål, der er angivet i nr. 1, og fortsat tjener dette eller
  • 3) i øvrigt i væsentlig grad tilgodeser det formål, der er angivet i nr. 1.

Stk. 2. Plantninger, der udgør en del af et skovareal, er ikke omfattet af loven.

§ 2. Ved anlæg af læhegn skal der ved plantevalg og plantningsmetode tages hensyn til, at læhegnet i videst muligt omfang tilpasses det omgivende landskab.

Stk. 2. Læhegn må ikke plantes således, at de hindrer den frie oversigt ved vejkryds, vejtilslutninger og vejsving.

§ 3. Et læhegn kan plantes i ejendomsskel eller således, at skellinien kommer til at ligge inden for læhegnets ydergrænser, når ejerne af de til læhegnet stødende jorder er enige herom. Aftalen mellem ejerne skal indgås skriftligt og indeholde en beskrivelse af læhegnet og dets placering samt fastlægge fordelingen af arbejde og udgifter ved læhegnets anlæg og vedligeholdelse.

§ 4. Hvor læhegn plantes i nærheden af ejendomsskel, uden at der foreligger den i § 3 omhandlede aftale mellem de berørte grundejere eller andet særligt retsgrundlag, skal der holdes en sådan afstand til skellinien, at læhegnets grene og eventuelle rodskud ved normal vedligeholdelse kan holdes inden for skellinien.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvor læhegn plantes i nærheden af vejarealer, der er omfattet af lov om offentlige veje eller lov om private fællesveje.

§ 5. Ejeren af et læhegn er berettiget til at nedskære, udskifte eller rydde læhegnet. Hvor læhegnet udgør eneste hegn mod naboejendommen, skal læhegnets ejer skriftligt underrette naboen om de påtænkte foranstaltninger mindst en måned før de iværksættes.

§ 6. Et læhegn skal holdes i forsvarlig stand, så det kan opfylde sit formål. Det skal ved vedligeholdelsen tilstræbes, at det ikke kommer til at virke skæmmende i landskabet eller giver anledning til unødig ulempe for naboen.

Stk. 2. Inden for 10 m's afstand fra ejendomsskel er den vedligeholdelsespligtige på naboens forlangende pligtig een gang årligt at nedkappe læhegnet til en højde af 10 m.

§ 7. Et læhegn må ikke beskadiges, og den til læhegnet stødende jord må ikke benyttes eller behandles således, at læhegnet udsættes for beskadigelse.

§ 8. Den vedligeholdelsespligtige er berettiget til i tiden mellem 1. november og 1. april at færdes på nabogrunden i det omfang, læhegnets vedligeholdelse gør det nødvendigt.

Stk. 2. I forbindelse med renholdelse af læhegn har den vedligeholdelsespligtige ret til også uden for det i stk. 1 nævnte tidsrum at færdes på nabogrunden.

Stk. 3. Den vedligeholdelsespligtiges færdselsret i medfør af stk. 1 og stk. 2 omfatter den nødvendige medhjælp, redskaber og maskiner m.v.

Stk. 4. Såfremt den vedligeholdelsespligtiges færdsel på naboejendommen medfører skade på denne, skal sådan skade erstattes. Erstatningsspørgsmålet afgøres, såfremt en mindelig ordning ikke kan opnås, af de i henhold til lov om hegn nedsatte hegnsyn.

§ 9. Spørgsmål om tilsidesættelse af de i § 2, stk. 2, § 4, § 5, 2. pkt., § 6 og § 7 indeholdte forskrifter eller bestemmelserne i en i medfør af § 3 indgået aftale kan indbringes for hegnsynet.

Stk. 2. Hegnsynet træffer bestemmelse om de foranstaltninger, der er nødvendige for at bringe læhegnet i behørig stand.

§ 10. Spørgsmål om ændring af en i medfør af § 3 indgået aftale kan, såfremt parterne ikke ved forhandling kan opnå enighed herom, indbringes for hegnsynet.

Stk. 2. Hvor hegnsynet finder, at forandringer i de pågældende ejendommes drift eller andre væsentlige forhold taler for ændring af aftalen, kan hegnsynet fastsætte de fornødne ændringer.

§ 11. Berettiget til at rejse sag for hegnsynet er læhegnets ejer, dennes nabo samt, for såvidt angår bestemmelserne i § 2, stk. 2, og § 4, stk. 2, den pågældende vejmyndighed.

§ 12. Kendelser afsagt af hegnsynet kan af hver af sagens parter indbringes for landvæsenskommissionen.

§ 13. De i §§ 33-36, §§ 38-40, § 41, stk. 1, III og IV, og stk. 2, § 42, stk. 3 og stk. 4, §§ 43-49 samt § 50, stk. 1 og stk. 2, i lov om hegn fastsatte bestemmelser kommer til anvendelse ved hegnsynsforretninger i medfør af nærværende lov.

Kapitel 2

Tilskud til læplantning

§ 14. Inden for en beløbsramme, der fastsættes på de årlige finanslove, kan der ydes tilskud til fremme af læplantningen.

Stk. 2. Tilskud kan ydes til

  • 1) anlæg af kollektive læhegn,
  • 2) anlæg af individuelle læhegn,
  • 3) forsknings-, forsøgs- og udviklingsprojekter af betydning for læplantningen.

§ 15. Landbrugsministeren fastsætter fordelingen af tilskudsmidlerne mellem kollektiv og individuel læplantning samt forsknings-, udviklings- og forsøgsformål, idet midlerne fortrinsvis skal anvendes som støtte til gennemførelsen af kollektive læplantningsprojekter.

§ 16. Tilskud til anlæg af læhegn, jf. § 14, stk. 2, nr. 1 og 2, ydes af Fællesudvalget for Læplantning, jf. § 22, inden for de af landbrugsministeren fastsatte årlige beløbsrammer.

Stk. 2. Fællesudvalget for Læplantning varetager ved tildeling af tilskud landøkonomiske samt planlægnings-, frednings- og miljøhensyn.

§ 17. Tilskud til anlæg af læhegn kan ydes til ejere af de i § 1, stk. 1, nr. 1, angivne arealer.

Stk. 2. Tilskud kan ikke ydes til læhegn på arealer, der tilhører staten, kommuner, kirker, præsteembeder og offentlige stiftelser.

Stk. 3. Tilskud kan ikke ydes til beplantninger, som er påbudt af en offentlig myndighed, som af en offentlig myndighed er stillet som vilkår for en tilladelse, eller som tjener til opfyldelse af krav, der umiddelbart måtte fremgå af lovgivningen.

Stk. 4. Tilskud kan alene ydes til nyanlæg og udskiftning af læhegn.

§ 18. For opnåelse af støtte til kollektiv læplantning skal der foreligge et af Fællesudvalget for Læplantning godkendt projekt omfattende et samlet område med en hegnslængde på mindst 20 km fordelt på mindst 20 ejere. Projektdeltagerne skal indgå i en sammenslutning, hvis vedtægter opfylder de af landbrugsministeren fastsatte betingelser.

Stk. 2. Ved kollektiv læplantning ydes tilskud til de samlede anlægsomkostninger inden for et af landbrugsministeren fastsat maksimum. Tilskuddet udgør en af ministeren fastsat del af tilskudsgrundlaget og kan ikke overstige 50 pct. af dette.

Stk. 3. Fællesudvalget for Læplantning kan, hvor særlige omstændigheder taler herfor, godkende projekter med en mindre hegnslængde eller et mindre antal ejere end i stk. 1 fastsat.

§ 19. Tilskud til individuel læplantning kan kun ydes, hvor tilskudsmodtageren er afskåret fra at indgå i en kollektiv læplantning eller ikke hensigtsmæssigt kan deltage i denne.

Stk. 2. Ved individuel læplantning ydes tilskud til anskaffelse af planter, der er optaget på en af landbrugsministeren udfærdiget artsfortegnelse, inden for en af ministeren godkendt pris, ekskl. merværdiafgift og eventuelle transport- og fordelingsomkostninger. Tilskuddet udgør en af ministeren fastsat del af tilskudsgrundlaget og kan ikke overstige 50 pct. af dette.

§ 20. Hvis der til læplantningsarbejder, hvortil der ydes statstilskud efter denne lov, tillige ydes tilskud af andre statslige eller kommunale midler eller af andre midler, der kan sidestilles hermed, nedsættes tilskuddet efter denne lov, således at det samlede offentlige tilskud ikke overstiger det af landbrugsministeren i henhold til § 18, stk. 2, og § 19, stk. 2, fastsatte.

§ 21. Landbrugsministeren kan yde tilskud til forsknings-, forsøgs- og udviklingsprojekter. Tilskuddet kan i almindelighed ikke overstige 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Stk. 2. Landbrugsministeren indhenter udtalelse fra Fællesudvalget for Læplantning, forinden der træffes afgørelse om ydelsen af tilskud.

§ 22. Fællesudvalget for Læplantning sammensættes bl.a. af repræsentanter for regionsudvalgene for læplantning.

Stk. 2. Vedtægter og forretningsorden for Fællesudvalget for Læplantning skal godkendes af landbrugsministeren.

§ 23. Landbrugsministeren kan fastsætte regler for tilskudsordningens gennemførelse og administration, herunder for hvilke udgifter der skal anses for tilskudsberettigede, og for tilskuddenes udbetaling.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om, at de i § 18, stk. 2, og § 19, stk. 2, fastlagte maksimale tilskudssatser kan fraviges i ganske særlige tilfælde.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for afgørelsen, eller hvis forudsætningerne for tilsagnet er bristet. Er tilskud udbetalt, kan dette kræves tilbagebetalt.

§ 24. Landbrugsministeren kan fastsætte regler for Fællesudvalget for Læplantnings kontrol og tilsyn med læhegn, hvortil der ydes tilskud.

Stk. 2. Landbrugsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, har til enhver tid i forbindelse med udøvelsen af de i medfør af § 23, stk. 1, og § 24, stk. 1, fastsatte beføjelser uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til arealer med læhegn, til hvilke der er ansøgt om eller udbetalt tilskud.

§ 25. Udgifter til administration af loven afholdes inden for det i § 14 nævnte rammebeløb.

§ 26. Afgørelser truffet af Fællesudvalget for Læplantning kan påklages til landbrugsministeren.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om klageadgang, herunder at klager skal have opsættende virkning.

Stk. 3. Henlægger landbrugsministeren sine beføjelser efter loven til en institution under Landbrugsministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over denne myndigheds afgørelse, herunder om at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 3

Ikrafttrædelsesbestemmelse m.v.

§ 27. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af landbrugsministeren. (* 1)

§ 28. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg slot, den 21. december 1988

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Laurits Tørnæs

Redaktionel note
  • (* 1) Loven er sat i kraft ved bekendtgørelse nr. 547 af 15. august 1989