Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Lov om indkomststøtte til landbrugere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Landbrugsministeren kan inden for en tilsagnsramme på 72 mio. kr. yde indkomststøtte til ansøgere, der driver en af ansøger eller dennes ægtefælle ejet eller en af ansøger forpagtet landbrugsbedrift.

Stk. 2. Ansøgning skal være indgivet inden den 1. april 1993.

§ 2. Det er en betingelse, at der på bedriften

  • 1) i gennemsnit for 1990 og 1991 har været en familieindkomst pr. årsarbejdsenhed, der højst udgør 163.000 kr. for bedrifter beliggende i de jyske amtskommuner og Fyns Amtskommune og højst udgør 185.000 kr. for andre bedrifter,
  • 2) i gennemsnit for 1990 og 1991 har været en indkomst fra landbrugsproduktionen, der udgør mindst 10,0 pct. af husstandsindkomsten, og
  • 3) i 1992 er et udbytte af salgs- og foderafgrøder, som er mindst 30,0 pct. mindre end gennemsnittet af udbyttet af salgs- og foderafgrøder for årene 1990 og 1991.

Stk. 2. Det er en betingelse, at ansøgeren

  • 1) har jordbrug som hovederhverv,
  • 2) opfylder de uddannelseskrav, der fastsættes af landbrugsministeren,
  • 3) har erhvervet eller forpagtet bedriften inden den 1. juli 1992,
  • 4) har en samlet gæld, der udgør mindst 50,0 pct. af de samlede aktiver, og
  • 5) godtgør økonomisk overlevelsesevne.

Stk. 3. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om opfyldelse af de i stk. 1 og 2 omhandlede betingelser.

§ 3. Indkomststøtten udgør 650 kr. pr. ha med landbrugsafgrøder i vækstsæsonen 1991-92.

Stk. 2. Indkomststøtten kan højst udgøre 71.000 kr. pr. årsarbejdsenhed og højst ydes til en årsarbejdsenhed og en ansøger pr. bedrift.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan fastsætte et mindstebeløb for udbetalt indkomststøtte.

Stk. 4. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om udbetaling af indkomststøtte, herunder at udbetaling kan ske ratevis over flere år.

§ 4. Udbyttetabet opgøres for bedriftens areal med salgs- og foderafgrøder i vækstsæsonen 1991-92.

Stk. 2. Landbrugsministeren fastsætter regler om opgørelse af udbyttetabet, herunder hvilke afgrøder der skal indgå i opgørelsen af udbyttetabet.

§ 5. Landbrugsministeren kan bemyndige et direktorat under ministeren til at udøve sine beføjelser efter loven.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelser truffet af et direktorat under ministeren ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 6. Landbrugsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, har til enhver tid uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til de bedrifter, hvortil der ydes indkomststøtte efter denne lov, for at foretage eftersyn af bedriften samt regnskaber m.m. med henblik på at bedømme, om betingelserne for ydelse af indkomststøtte er opfyldt. Til brug ved bedømmelsen kan landbrugsministeren indhente fornødne oplysninger hos skatte- og afgiftsmyndighederne.

§ 7. Har støttemodtageren givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, kan landbrugsministeren bestemme, at den ydede indkomststøtte skal tilbagebetales.

§ 8. Den, der til brug for afgørelser, der træffes i henhold til reglerne i denne lov eller de i medfør af loven fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

§ 9. Landbrugsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. november 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Laurits Tørnæs

Officielle noter

Ingen1