Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove (Fratrædelsesgodtgørelser, udlodning til ægtefælle, overførsel fra midlertidige konti samt invalideforsikringer)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 683 af 9. august 1995, som senest ændret ved lov nr. 1106 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 18 A, stk. 1, indsættes efter 3. pkt. som nyt punktum:

»Omregning skal heller ikke ske, hvis en fraskilt eller frasepareret ægtefælle med en udloddet del af en pensionsordning, jf. § 30, stk. 3, nr. 2, nedsætter eller ophører med indbetalingerne som følge af død eller invaliditet.«

2. I § 18 A, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Er ordningen en udloddet del efter § 30, stk. 3, kan den del af ordningen, der oprindelig blev udloddet, dog ikke ophæves uden afgiftsmæssige konsekvenser.«

3. I § 19, 2. pkt., ændres »til en pensionsordning med løbende udbetalinger« til: »til en af kapitel 1 omfattet ordning«.

4. I § 23, 3. pkt., ændres »pensionsordning med løbende udbetalinger« til: »pensionsordning, der er omfattet af kapitel 1,».

5. § 30, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes som nye stykker:

»Stk. 2. Reglerne i stk. 1 anvendes ikke på udlodning til ægtefælle ved skifte af fællesbo eller ved bosondring. Efter udlodningen bliver ægtefællen selvstændigt afgiftspligtig af den udloddede del.

Stk. 3. For den efter stk. 2 udloddede del betragtes det ikke som en afgiftspligtig disposition, hvis ægtefællen foretager følgende dispositioner:

  • 1) Indsætter begunstigede efter reglerne i denne lov.
  • 2) Indtræder ved udlodningen som ejer af den udloddende del i relation til §§ 18 og 19, således at ægtefællens indbetalinger kan fradrages og ægtefællens arbejdsgivers indbetalinger ikke skal medregnes ved opgørelsen af ægtefællens skattepligtige indkomst.
  • 3) Indtræder ved udlodningen som forsikret og ejer eller kontohaver i relation til den udloddede del.

Stk. 4. Ved dispositioner omfattet af stk. 3, nr. 2 og 3, betragtes den udloddede del som oprindelig oprettet af ægtefællen. Såfremt ægtefællen indtræder som ejer i relation til § 18, skal ægtefællen foretage indbetalinger, der forholdsmæssigt svarer til de hidtidige indbetalinger på den udloddede del. Ægtefællen indtræder da i den aftalte indbetalingsperiode og den 10-årige fradragsperiode efter § 18, stk. 4. Ægtefællen har kun fradragsret efter reglerne i § 18 for egne indbetalinger. Den tidligere ejerægtefælles fradragsret efter § 18 påvirkes ikke af udlodningen.

Stk. 5. Reglerne i stk. 1 anvendes ikke ved overgang af en overlevelsesrente til en fraskilt ægtefælles fri rådighed efter reglerne i lov om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 6-8.

6. I § 37, 2. pkt., ændres »§ 30, stk. 4,» til: »§ 30, stk. 7,».

7. I § 41, stk. 5, indsættes efter 3. pkt.:

»Ved udbetaling efter den tidligere ejers død udgør afgiften dog 40 pct. af det udbetalte beløb.«

8. I § 55 indsættes som 2. pkt.:

»Indkomstskattepligten i henhold til § 20, stk. 1, nr. 4, og § 46, stk. 1, påhviler dog ejerens fraskilte eller fraseparerede ægtefælle, når ydelserne tilfalder ægtefællen i kraft af udlodning ved skifte af fællesbo eller den, der efter ægtefællens død i henhold til policen m.v. er berettiget til pension, jf. § 30, stk. 2.«

9. I § 56, stk. 1, indsættes efter »der er nævnt i § 19,»: »de indbetalinger, en fraskilt eller frasepareret ægtefælle foretager efter § 30, stk. 3, nr. 2,».

10. I § 57, stk. 1, nr. 6, ændres »§ 30, stk. 5,» til: »§ 30, stk. 8,».

§ 2

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 8. februar 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 B, stk. 1, nr. 7, ændres »§ 30, stk. 4,» til: »§ 30, stk. 7,».

2. I § 8 B, stk. 1, og § 8 F, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

  • »3) udlodninger som nævnt i nævnte lovs § 30, stk. 2-4,».

Nr. 3-8 i § 8 B, stk. 1, bliver herefter nr. 4-9, og nr. 3-6 i § 8 F, stk. 1, bliver herefter nr. 4-7.

§ 3

I lov nr. 1122 af 21. december 1994 om ændring af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (Invalideforsikringer) foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:

»I indkomståret 1996 finder pensionsbeskatningslovens §§ 18 og 19 dog anvendelse på forsikringer i skadesforsikringsselskaber, der er oprettet før den 1. januar 1996, og som inden den 1. juli 1996 overdrages med tilbagevirkende kraft til den 1. januar 1996 til et livsforsikringsselskab.«

§ 4

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 19. september 1995, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 1104 af 20. december 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 13 C, stk. 2, 1. pkt., ændres »inden den 31. december 1995« til: »inden den 1. juli 1996«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 1996, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 1, 2, 5, 6, 8-10, og § 2 har virkning fra og med dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 24. april 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Lovtidende A, hæfte nr. 60, er omtrykt den 01.05.1996 på grund af en håndteringsfejl, der alene havde betydning for den trykte udgave af loven.