Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om østersfiskeri i Limfjorden

 

I medfør af § 30, § 32, stk.1, §§ 34 og 36, § 130, stk. 2 og 4, i fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 828 af 31. juli 2004, og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for østersfiskeri i Limfjorden, herunder optagning mv., landing samt transport.

Stk. 2. Herudover gælder de øvrige bestemmelser, der er fastsat for muslingefiskeri i Limfjorden, herunder om reguleringsområder o.l., vandområder, hvor fiskeri er forbudt, prøveudtagning samt for fartøjernes dimensioner mv.

Stk. 3. Det er kun tilladt at fiske, medbringe og lande østers i overensstemmelse med tilladelser udstedt af Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet kan i tilladelsen fastsætte særlige vilkår for udnyttelse af denne, hvoraf det bl.a. fremgår, hvilke mængder indehaver af tilladelsen højst må fiske, medbringe og lande i en given periode.

§ 2. Fiskeri efter og landing af østers er forbudt i Limfjorden fra den 15. maj til og med den 31. august.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan efter høring af Danmarks Fiskeriundersøgelser åbne eller lukke områder, helt eller delvist, for østersfiskeri af hensyn til østersyngel.

§ 3. Fiskeridirektoratet kan meddele tilladelse til, at ejere af fartøjer med tilladelse til blåmuslingefiskeri i Limfjorden kan udøve østersfiskeri i hver anden uge på betingelse af, at

1) fartøjer med ulige havnekendingsnumre kun udøver fiskeriet i uger med ulige numre, og at

2) fartøjer med lige havnekendingsnumre kun udøver fiskeriet i uger med lige numre.

§ 4. Fiskeridirektoratet kan meddele tilladelse til, at ejere af andre fartøjer end de i § 3 nævnte kan udøve østersfiskeri, forudsat at

1) fartøjets længde overalt ikke overstiger 12 m, og at

2) ejeren med fartøjet har drevet et dokumenteret fiskeri i Limfjorden med det pågældende fartøj i de seneste forudgående 2 år, således at værdien af fartøjets samlede landinger ved dette fiskeri i nævnte periode har udgjort mindst 50 % af værdien af fartøjets samlede landinger i perioden.

§ 5. Fiskeridirektoratet kan meddele tilladelse til udskiftning af fartøjer til fartøjsejere, der har tilladelse til østersfiskeri efter §§ 3 og 4, såfremt ejeren har erhvervet et fartøj til udskiftning af det fartøj, der er udstedt tilladelse til østersfiskeri med, forudsat at fartøjets længde overalt ikke overstiger 12 m.

§ 6. Fiskeri i henhold til tilladelse efter §§ 3 og 4 må kun udøves med redskaber, der opfylder følgende betingelser:

1) Rammen må højst have en bredde på 1 meter og en højde på højst 22 cm.

2) Rammen inklusiv hanefod må højst veje 11,5 kg, og posen må højst veje 12 kg. Redskabets vægt må i våd tilstand inklusiv ramme og pose højst være 24 kg.

3) Redskabets vægt må ikke øges, herunder ved påsætning af ekstra vægte eller slidgarn.

Stk. 2. Der må højst anvendes 2 af de i stk. 1 nævnte redskaber pr. fartøj ad gangen.

Stk. 3. Et fartøj, der driver fiskeri med det i stk. 1 nævnte redskab, må på den pågældende fangstrejse ikke have andre redskaber om bord.

§ 7. Uanset § 6, stk. 2 - 3, kan Fiskeridirektoratet meddele tilladelse til, at erhvervs- og bierhvervsfiskere driver østersfiskeri med håndredskaber (brijling), der opfylder følgende betingelser:

1) Rammen skal være af jern og være cirkelformet med en diameter på højst 40 cm.

2) Stangen, hvorpå jernrammen er fastgjort, må højst have en længde på 5 meter.

Stk. 2. Under fiskeriet skal redskabet konstant være håndholdt, og fartøjet må ikke fremdrives med motorkraft.

§ 8. Ejer eller medejer af et fartøj kan opnå tilladelse til fiskeri efter østers enten efter § 3 eller § 4. Personer, der er ejer eller medejer af et fartøj, og som har tilladelse til østersfiskeri i medfør af § 3 eller § 4 kan ikke opnå tilladelse til fiskeri efter østers med håndredskaber efter § 7.

§ 9. Østers, der vejer mindre end 60 gram, må ikke beholdes om bord, omlades, landes, opbevares, transporteres, sælges eller udbydes til salg, men skal straks genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand. Dog er det tilladt, at der i den enkelte landing og i det enkelte parti er op til 5 vægtprocent østers, som ikke opfylder denne vægtgrænse.

§ 10. Enhver landing og ethvert parti østers må højst indeholde en bifangst på 10 vægtprocent blåmuslinger.

Stk. 2. Alle sten og skaller samt dyr, herunder blåmuslinger, der ikke er lovlig bifangst i medfør af stk. 1, skal straks efter fangsten genudsættes.

Stk. 3. Enhver landing og ethvert parti blåmuslinger må højst indeholde en bifangst på 1 vægtprocent østers, der skal fiskes og landes samtidig med blåmuslingepartiet.

§ 11. Ved alt fiskeri efter østers fra det pågældende fartøj med tilladelse efter §§ 3 og 4 eller ved fiskeri med tilladelse efter § 7 må der i enhver 2-ugers periode højst fiskes, medbringes og landes i alt 1.500 kg østers. I den tilladte mængde indgår bifangst ved blåmuslingefiskeri, jf. § 10, stk. 3.

§ 12. Østers skal ilandbringes og landes samme dag, som de er fisket. Fangst udover den i § 11 fastsatte mængde skal straks efter fangsten genudsættes på det sted, hvor den er fanget. Det er ikke tilladt at deponere fangede østers i vandsøjlen eller andre steder inden landing.

§ 13. Fiskeri efter østers er forbudt i alle reguleringsområder i Limfjorden inden for en 3 meters dybdekurve (fastsat til midtlinjen mellem 4 m og 2 m dybdekurven), bortset fra områderne 18,19 og 20, hvor forbuddet gælder inden for en 2 meters dybdekurve.

Stk. 2. Fiskeri efter § 7 kan udøves inden for de i stk. 1 anførte dybdekurver, dog er fiskeri efter § 7 forbudt i reguleringsområde 16 og 17.

§ 14. Fiskeridirektoratet kan meddele forbud mod fiskeri i ét, flere eller alle reguleringsområder efter de samme regler, som gælder for blåmuslingefiskeri. Meddelelse herom sker til de fiskere, der har tilladelse til fiskeriet, og efter retningslinjer fastsat i tilladelserne.

§ 15. Vilkår og bestemmelser vedrørende højst tilladt bifangst er overtrådt, hvis der ved en repræsentativ prøve udtaget efter reglerne i Kommissionens forordning nr. 954/87 af 1. april 1987, konstateres højere bifangst end tilladt.

§ 16. Med bøde straffes den, der

1) overtræder eller forsøger at overtræde § 1, stk. 3, § 2, § 6, §§ 9–13 eller

2) tilsidesætter eller forsøger at tilsidesætte vilkår fastsat i tilladelser efter §§ 3 - 5, § 7.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 941 af 27. november 2003 om østersfiskeri i Limfjorden ophæves.

Fiskeridirektoratet, den 30. august 2004

Jørgen Fredsted

/Lotte Søndergaard Møller