Dokumentet er Historisk
Den fulde tekst

Lov om befordringsrabat til efterlønsmodtagere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Efterlønsmodtagere, jf. kapitel 11 a i lov om

arbejdsløshedsforsikring m.v., har ret til rabat ved køb af

abonnementskort til befordring i den kollektive persontrafik, der er

omfattet af lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik og lov

om den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for

hovedstadsområdet. For personbefordring med tog gælder rabatretten

kun, hvis der er et takstsamarbejde mellem de transportansvarlige

myndigheder og jernbanevirksomheder.

Stk. 2. Retten til rabat omfatter ikke befordring i form af individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede eller befordring på første klasse.

Stk. 3. Efterlønsmodtageres ret til rabat efter stk. 1 omfatter måneder, hvor der udbetales efterløn.

§ 2. Der ydes en rabat på 50 pct. af udgifterne til abonnementskortet.

Stk. 2. Efterlønsmodtagere skal ved anmodning om rabat fremvise dokumentation for, at de modtager efterløn, samt fremvise personlig legitimation med billede.

§ 3. Det påhviler hvert amtsråd og hver kommunalbestyrelse uden for hovedstadsområdet eller udvalget for en fælleskommunal trafikvirksomhed og Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) at yde rabat i henhold til §§ 1 og 2.

Stk. 2. Hvert amtsråd eller hvert udvalg for en fælleskommunal trafikvirksomhed uden for hovedstadsområdet sørger for, at den i § 1 anførte rabat indpasses i det takst- og billetteringssystem, der anvendes i amtskommunen.

Stk. 3. Hvert amtsråd eller hvert udvalg for en fælleskommunal trafikvirksomhed uden for hovedstadsområdet og HT kan under hensyn til de særlige betingelser, der gælder i området for pensionisters brug af abonnementskort med rabatordning, fastsætte tilsvarende betingelser for efterlønsmodtageres brug af abonnementskort med rabatordning.

Stk. 4. Udgiften ved rabatordningen og dennes administration afholdes af de transportansvarlige, der er nævnt i stk. 1. Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen refunderer de transportansvarlige 90 pct. af det beløb, der er ydet i rabat, på grundlag af kvartalsvise opgørelser af rabatbeløbet.

Stk. 5. Revisoren for en transportansvarlig efter stk. 1 attesterer, at rabatten er ydet i overensstemmelse med §§ 1 og 2, og at rabatbeløbet i øvrigt er korrekt opgjort.

§ 4. Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen kan fastsætte regler om

  • 1) opgørelsen af, hvilke beløb der er ydet i rabat, og om, hvilke krav der stilles til attestationen af opgørelsen, jf. § 3, stk. 4, og om
  • 2) indhentning af yderligere oplysninger om ordningen, herunder bl.a. oplysninger om de efterlønsmodtagere, der køber abonnementskort med rabat, om rabatbeløbenes størrelse samt om, at oplysningerne skal gives i elektronisk form.

§ 5. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. december 1996.

Stk. 2. Loven tages op til revision senest ved udgangen af 1999.

Givet på Amalienborg, den 3. december 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Jytte Andersen