Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning(Jagt på små arealer)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 269 af 6. maj 1993 om jagt og vildtforvaltning foretages

følgende ændringer:

1. § 18, stk. 1, affattes således:

»Der må ikke drives jagt på eller fra et sammenhængende areal, der er mindre end 1 ha. Et areal anses for sammenhængende, uanset at det gennemskæres af vej eller jernbane, når disse lovligt kan krydses til fods.«

2. § 18, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Kun ejendommens ejer og dennes husstand må drive jagt på eller fra et sammenhængende areal, jf. stk. 1, 2. pkt., der er mindre end 5 ha.«

3. I § 18, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Tilstedeværelsen mellem arealerne af vej eller jernbane, der lovligt kan krydses til fods, medfører ingen begrænsninger i adgangen til at indgå aftale.«

4. I § 18 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Begrænsningen i stk. 1 gælder ikke for øer, der er mindre end 1 ha, når jagt er tilladt på det omkringliggende fiskeriterritorium eller dele heraf.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

5. I § 18, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »Reglen i stk. 4« til: »Reglen i stk. 5«.

6. I § 54, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 18, stk. 1, 2 og 5, 2. pkt.« til: »§ 18, stk. 1, 2 og 6, 2. pkt.«

7. I § 54, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 18, stk. 4« til: »§ 18, stk. 5«.

8. I § 58, stk. 2, ændres »§ 18, stk. 1, 2 og 5, 2. pkt.« til: »§ 18, stk. 1, 2 og 6, 2. pkt.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 1997.

Givet på Amalienborg, den 12. januar 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Svend Auken

Officielle noter

Ingen