Dokumentet er Historisk
Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget

 

Hermed bekendtgøres lov nr. 266 af 6. maj 1993 om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget, med de ændringer, der følger af § 6 i lov nr. 404 af 1. juni 2005 og § 74 i lov nr. 538 af 8. juni 2006:

§ 1. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om pligt for ejere og brugere af jordbrugsbedrifter til at føre journal over deres anvendelse af plantebeskyttelsesmidler mod skadegørere, ukrudt og andre uønskede planter samt til nedvisning og vækstregulering i plantekulturer. Ministeren kan herunder fastsætte nærmere regler om, hvordan journalen skal udformes og føres samt om tilsyn med, at reglerne overholdes.

§ 2. Udstyr, der anvendes til at udbringe de i § 1, stk. 1, nævnte plantebeskyttelsesmidler, skal gennemgå eftersyn.

Stk. 2. Landbrugsministeren fastsætter regler om eftersynets indhold og gennemførelse.

Stk. 3. Landbrugsministeren kan meddele de påbud, der er nødvendige for at sikre overholdelse af loven og af regler fastsat med hjemmel heri, til ejeren af udstyr, der anvendes til at udbringe plantebeskyttelsesmidler.

§ 3. Landbrugsministeren har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til offentlig og privat ejendom, hvor det er påkrævet af hensyn til tilsyn med overholdelsen af regler fastsat efter § 1 og § 2.

Stk. 2. Ejere og brugere af jordbrugsbedrifter skal efter anmodning give ministeren de oplysninger, der er nødvendige for tilsynet med overholdelsen af de fastsatte regler og skal yde fornøden bistand ved gennemførelsen af tilsynet.

§ 4. Henlægger ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri sine beføjelser efter loven til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over myndighedens afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for en anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter forhandling med vedkommende minister henlægge sine beføjelser efter loven til en anden statslig myndighed eller institution. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders eller institutioners afgørelser, herunder om, at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens eller institutionens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

§ 5. Overtrædelse af § 1, § 2 og § 3, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 2. I regler, der udstedes efter § 1 og § 2, kan der fastsættes straf af bøde.

Stk. 3. Den, der undlader at efterkomme et påbud meddelt af landbrugsministeren efter § 2, stk. 3, straffes med bøde.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Ved overtrædelse af regler fastsat efter § 1 og § 2 eller undladelse af at efterkomme et påbud, der er meddelt efter § 2, stk. 3, kan landbrugsministeren tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, hvis den, der har begået overtrædelsen, erkender sig skyldig og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 895, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøde i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 7. Loven træder i kraft den 1. august 1993.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 404 af 1. juni 2005, der er trådt i kraft den 3. juni 2005, indeholder hjemmel til, at fødevareministeren kan delegere sine beføjelser efter loven til en statslig institution uden for ministerområdet jf. ændringen vedr. § 4.

 

Lov nr. 538 af 8. juni 2006 træder i kraft den 1. januar 2007. Bestemmelsen i lovens § 74, indeholder konsekvensrettelse af henvisningen i § 6, stk. 2, til retsplejeloven. Ændringen er en følge af politi- og domstolsreformen.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 29. juni 2006

Hans Christian Schmidt

/Pernille Balslev-Erichsen