Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om styrthjelme


I medfør af § 68, stk. 1 og stk. 2, § 81, stk. 5, og § 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992, fastsættes:

Kapitel 1

Markedsføring og anvendelse af styrthjelme

§ 1. Styrthjelme må kun markedsføres og anvendes, hvis de er godkendt i henhold til bestemmelserne i:

  • 1) ECE-regulativ nr. 22 om ensartede forskrifter om godkendelse af styrthjelme for førere og passagerer på motorcykler og knallerter. Hjelmen skal være forsynet med følgende godkendelsesmærke:

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

(tallet efter bogstavet »E« angiver i hvilket land godkendelsen er udstedt) eller

  • 2) Dansk Standard, Finsk Standard eller Svensk Standard. Styrthjelmen skal være forsynet med følgende fælles godkendelsesmærke:

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Stk. 2. Godkendelsesmærket skal være anbragt på synlig og læselig måde og således, at det vanskeligt kan fjernes. Der må ikke påsættes mærker eller angivelser på styrthjelme, der kan forveksles med godkendelsesmærket.

§ 2. En styrthjelm må ikke bemales eller påføres udsmykning, herunder refleksmateriale. Dette gælder dog ikke bemaling og påklæbning med materialer, der er godkendt af fabrikanten.

Kapitel 2

Fritagelse for pligten til at anvende styrthje

§ 3. Pligten til at anvende fastspændt styrthjelm i henhold til færdselslovens bestemmelser gælder ikke for personer, der ved attest er fritaget herfor. Attesten skal medbringes under kørslen og på forlangende forevises for politiet.

Stk. 2. Attest udstedes af ansøgerens sædvanlige læge eller en speciallæge på en af Sundhedsstyrelsen godkendt blanket. Attesten skal angive gyldighedsperiode. Tvivlstilfælde kan af lægen forelægges for embedslægen.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen fastsætter efter samråd med Færdselsstyrelsen retningslinier for, i hvilke tilfælde attest om hjelmfritagelse må udstedes.

§ 4. Færdselsstyrelsen kan, når særlige ikke-lægelige forhold gør sig gældende, dispensere fra pligten til at anvende styrthjelm.

Kapitel 3

Straf

§ 5. Overtrædelse af § 1, § 2, og § 3, stk. 1, 2. pkt., straffes med bøde.

Kapitel 4

Ikrafttrædelse

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1998. Samtidig ophæves Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 509 af 22. juni 1995.

Stk. 2. Lægeattester om fritagelse for anvendelse af styrthjelm udstedt før bekendtgørelsens ikrafttræden forbliver gyldige i henhold til attestens indhold.

Trafikministeriet, den 3. juli 1998

Sonja Mikkelsen

/ Conni Jensen

Officielle noter

Ingen