Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 10. maj 2000

Ændringsforslag

til 3. behandling af

Forslag til lov om stormflod og stormfald

 

Af økonomiministeren:

Til § 16

1) I stk. 1, 1. pkt., ændres »senest 2 måneder efter stormfaldet« til: »inden en frist, som fastsættes af Stormrådet«.

Til § 18

2) I stk. 6 ændres »den lovpligtige basisforsikring« til: »basisforsikringen, jf. § 11 «.

Til § 19

3) I stk. 4 ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.

Til § 21

4) Stk. 2 affattes således:

    

»Stk. 2. Repræsentanterne for Forbrugerrådet og Amtsrådsforeningen i Danmark deltager ikke i behandlingen af sager vedrørende stormfald, jf. kapitel 3, samt om lagring af træ, jf. § 28. Medlemmet med skovteknisk kendskab deltager ikke i behandlingen af sager vedrørende stormflod, jf. kapitel 2, samt om stormflodsvarsling, jf. § 29.«

Til § 33

5) I stk. 2, 1. pkt., ændres »senest 2 måneder« til: »senest 4 måneder «.

Bemærkninger

Til nr. 1

    Et omfattende stormfald medfører en kaotisk situation, hvor bl.a. adgang til skoven i en længere periode kan være umuliggjort. Det foreslås derfor, at fristen for anmeldelse kan fastsættes af Stormrådet på baggrund af den konkrete stomfaldssituation. Det forventes, at en frist på 4-6 måneder efter stormfaldshændelsen vil være rimelig.

Til nr. 2 og 3

    Der er tale om konsekvensrettelser som følge af ændringsforslag, som blev vedtaget ved 2. behandling.

Til nr. 4

    Der er tale om en præcisering.

Til nr. 5

    Baggrunden for ændringen har sammenhæng med den foreslåede ændring af § 16, stk. 1. Dog fastsættes fristen i loven til 4 måneder, da der er tale om et allerede indtruffet stormfald.